Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.04.2019 - 08:46  //  aktualizácia: 25.04.2019 - 08:48  //  zobrazené: 1943

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

OSBD Senica, Štefánikova 718/44, Senica

 

Dátum začatia konania:     24.4.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, borovica

Dotknuté územie :

Hviezdoslavova ul. , pred bytovým domom č. 313, verejné priestranstvo, č.  parcely 669/1 k.ú. Senica, C - KN

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    26.4. – 3.5.2019

 

V Senici   25.4.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!