Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.09.2019 - 12:12  //  aktualizácia: 19.09.2019 - 12:12  //  zobrazené: 759

Výberové konanie na riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

Mesto Senica, zastúpené Ing.Mgr. Martinom Džačovským, primátorom mesta,  ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica, so sídlom Senica, Námestie oslobodenia 11/17

 

vyhlasuje

výberové konanie na  riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica

 


Úspešného  uchádzača vo výberovom konaní na miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Senica  navrhne primátor mesta Mestskému zastupiteľstvu v Senici  na vymenovanie do funkcie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 


Kvalifikačné predpoklady:  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

                                                                                             

Ďalšie požiadavky:

- prax v oblasti riadiacej práce minimálne  2 roky

- komunikatívnosť, organizačné  a riadiace schopnosti

- kreatívnosť,  bezúhonnosť

-  znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail)                             

 


Požadované doklady:

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

- doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie)

- profesijný životopis

- koncepčný zámer rozvoja MsKS  Senica                                     

- doklad o praxi   v oblasti riadiacej práce

- písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so z.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Predpokladaný dátum nástupu na funkciu riaditeľa MsKS – 1. január 2020 - po schválení kandidáta Mestským zastupiteľstvom v Senici.

Ponúkaný nástupný plat:  Vyplýva z prílohy č. 3  Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme z.č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe  a určuje sa  v rozpätí od 883,50 € do 1060,50€. K platu pre vedúceho pracovníka je aj následne určený  príplatok za riadenie v percentuálnom rozpätí    12-40 % z platovej tarify najvyššieho platového stupňa priznanej platovej triedy,  osobný príplatok, ktorý možno priznať až do výšky 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa priznanej platovej triedy a 5% zvýšenie tarifného platu pre zamestnanca vykonávajúceho výkon práce vo verejnom záujme.


Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu:   Mestský úrad Senica, sekretariát prednostky, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica    

s uvedením : prihláška do výberového konania  

                                                                                                    

Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom konaní: 27.09.2019 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ osobne alebo poštou.

 


Bližšie informácie poskytuje:  JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mestského úradu v Senici. Kontakt: tel.  034/ 651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Mestského kultúrneho strediska Senica  uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámi termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

 


Ing. Mgr. Martin  Džačovský


primátor mesta Senica

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!