Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.07.2020 - 09:09  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 10:07  //  zobrazené: 294

Informácia o dohode na úprave nájmu podľa zákona o štátnych príspevkoch na nájmy počas COVID-19

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 10. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
Akému počtu nájomníkov, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s mestom Senica alebo s organizáciou v pôsobnosti mesta Senica (napríklad RsMS s.r.o alebo Poliklinika n.o. alebo MSKS Senica atď.) poskytlo/dohodlo sa mesto na úprave nájmu podľa zákona o štátnych príspevkoch na nájmy (Podpora sa má týkať podnikateľov, ktorí nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel alebo užívanie týchto priestorov bolo podstatne obmedzené zákazom vstupu spotrebiteľov do vnútorných priestorov prevádzkarne v dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19). Aký je celkový výpadok nájmu pre mesto Senica a jeho organizácie po uzatvorení dohôd s nájomníkmi. V akej % výške bola úprava zo strany mesta pre jednotlivých nájomníkov.

 

Odpoveď:

  • Na Mestský úrad v Senici, oddelenie majetkovo – právne nebola doručená k dnešnému dňu žiadosť na úpravu nájmu v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19.
  • Výpadok príjmov  na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta Senica v období - COVID – 19 bol v celkovej výške 7 274,34 € . Jednalo sa o príjmy z prenájmu  telocviční ,bufetov. Nájomníkom bola vystavená fakturácia v zmysle nájomných zmlúv  len na základe skutočného využívania priestorov, ktoré  sú predmetom nájmu.  Viac v prílohe                               
  • Výška výpadku nájmu od nájomníkov pre RSMS je cca 1700 € (50%)  Viac v prílohe
  • Poliklinika Senica - Zníženie nájmu bude vo výške 50 % a suma zníženia nájomného je 544,27 €. Viac v prílohe
  • Mestský podnik služieb - MPS požiadal svojich obchodných partnerov (nájomníkov a podnájomníkov) o informáciu, či majú záujem a spĺňajú podmienky úľavy na nájomnom za obdobie, kedy mali sťažené užívanie svojich priestorov. Záujem (zatiaľ) prejavilo 5 partnerov MPS, predpokladaný výpadok na nájme by z pohľadu MPS u týchto nájomníkov mohol predstavovať sumu cca 3.789 eur. Viac v prílohe
     

 

       

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!