Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 03.06.2020 - 16:07  //  aktualizácia: 04.06.2020 - 08:20  //  zobrazené: 1149

Informácia o parkovaní v meste

predkladateľ: RNDr. Ľubica Krištofová

Interpelácia  podaná na  9. MsZ

 

Interepelácia:

Prosím o informáciu o parkovaní v meste : koľko bolo zakúpených parkovacích kariet, koľko známok

 

Odpoveď:

Od 1. júna 2020 by mali obyvatelia Senice pocítiť zmeny v parkovacej politike ku ktorej mesto Senica pristúpilo na základe dopravnej štúdie Žilinskej univerzity v Žiline s cieľom zefektívniť využívanie parkovacích miest a to zmenou všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa parkovania. K 31. máju končí platnosť parkovacích preukazov na trvalé parkovanie pôvodným majiteľom a podľa nových podmienok stanovených v tomto VZN si opakovanú žiadosť o tieto parkovacie miesta podalo o 30 % menej žiadateľov.

Veľký počet parkovísk na trvalé parkovanie, ktoré boli často celé dni voľné, no napriek tomu tam vodiči nemohli zaparkovať, kritizoval dlhodobo nielen senický dopravný inšpektorát. Zníženie ich počtu ako najlepšie riešenie nepriaznivej situácie v oblasti parkovania vyplynulo aj z dopravnej štúdie vypracovanej odborníkmi zo Žilinskej univerzity, z diskusií poslancov MsZ, či zo stretnutia s občanmi. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 o podmienkach státia vozidiel na území mesta Senica, o dani za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách nadobudlo účinnosť 28.12.2019. Jednou zo zmien v tomto VZN je i zvýšenie sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za trvalé parkovanie vozidla.

O trvalé parkovanie si mohli pôvodní užívatelia požiadať do konca marca 2020. Žiadateľom, ktorí si podali opakovanú žiadosť o trvalé parkovacie miesto, boli rozhodnutia o vyrubenej dani expedované posledný májový týždeň. Spolu s rozhodnutím dostane žiadateľ poštou aj parkovací preukaz s uvedením evidenčného čísla vozidla a čísla parkovacieho miesta.

Vzhľadom na požiadavky dopravného inšpektorátu u niektorých žiadateľov prišlo k posunu parkovacieho miesta a to z dôvodu, aby sa tak zaplnili uvoľnené parkovacie miesta po užívateľoch, ktorí si o parkovacie miesto nepožiadali. K posunom však prišlo len v rámci danej lokality alebo len v rámci samotného parkoviska.

Od 1. apríla platí nová vyhláška o dopravných značkách, podľa ktorej má byť vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovacie miesta s plateným, časovo obmedzeným státím vyznačené modrou farbou. To znamená  že od 1. júna  parkoviská, ktoré prešli zo systému trvalého parkovania do systému dočasného parkovania (na parkovaciu  kartu alebo SMS) z dôvodu nezáujmu pôvodných majiteľov, sú označené modrým vodorovným dopravným značením a  doplnené  o zvislé dopravné značenie a sú preto veľmi rýchlo identifikovateľné.

Do 29.5.2020 bolo predaných nasledovný počet kariet :

Ročné karty:      20,- € bolo predaných 2107 ks, 80,- € bolo predaných 418 ks

Mesačné karty :   5,- € bolo predaných 72 ks,     10,- € bolo predaných 197 ks

Karty darcom krvi ... a držiteľom vozidiel, ktorí dovŕšili 70 rokov : 10,- € bolo predaných 253 ks.

Počet trvalých parkovacích miest daných do užívania  v roku 2019 bolo 1067  a k dňu 31.5.2020 je

počet 717.

 

 

 

Vybavuje : Ružena Karasová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!