Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 10:09  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 10:15  //  zobrazené: 684

Ktoré z navrhnutých akcií, aktivít MsV č.4 boli zahrnuté do rozpočtu mesta pre tento rok?

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ

 

Interpelácia:
Na zasadnutí MsV č.4 zo dňa 4. januára 2023 boli do zápisnice, ktorá bola zaslaná na MsÚ (7.1. zástupcovi primátora mesta, vedúcemu finančného odd. MsÚ p. Mozoličovi a ved. oddelenia MsÚ dopravy, výstavby a životného prostredia p. Šteffekovi v elektronickej podobe a 9.1. p. Lackovičovi v písomnej podobe) spísané návrhy do rozpočtu pre rok 2023. Celkovo ich bolo 18- násť. Bývalí členovia MsV informovali nových členov o aktivitách výboru vo volebnom období 2018 - 2022 a skonštatovali, že mnohé požiadavky neboli splnené a preto sa preniesli aj do Návrhu do rozpočtu na r.2023. Otázka - Ktoré z navrhnutých akcií, aktivít MsV č.4 boli zahrnuté do rozpočtu mesta pre tento rok?

Odpoveď:
- p. Mozolič - odpoveď.pdf

- p. Šteffek 
5. Oprava ciest IBV Okružná.
            IBV Okružná – (nesprávne označenie), ak sa jedná o miestne cesty medzi ulicami SNP a Komenského vrátane, budú opravované ako každoročne v rámci opráv výtlkov na miestnych cestách a opráv miestnych ciest, opravy sú v rozpočte pre rok 2023.
6. Rekonštrukcia ciest na celej Hollého ul. až po autoškolu.
            Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta, Rekonštrukcia Hollého ulice vrátame parkoviska za OD Cieľ, nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023. V prípade priaznivej zmeny vo finančnej situácii mesta, bude rekonštrukcia ulice pripravená, resp. ucelené úseky ulice.
7. Rekonštrukcia cesty na Komenského ul.
            Viď odpoveď bodu č. 5.
8. Vysoký poklop na ceste SNP ( trčí ).
            Cesta v okolí poklopu bude opravená v rámci stavby: Bezpečný priechod pre chodcov, ulica SNP, Senica.
9. Rekonštrukcia chodníkov po oboch stranách na Moyzesovej ul.
            Kompletná rekonštrukcia chodníkov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023, chodníky v nevyhnutných prípadoch budú opravované ako každoročne v rámci opráv výtlkov na miestnych cestách a opráv miestnych ciest, opravy sú v rozpočte pre rok 2023.
10. Vybudovanie prechodu pre chodcov na križovatke Okružná – SNP s retarderom - vyvýšená vozovka - osvetlenie prechodu. Na SNP od Brezovej nie je ani jeden legálny prechod pre chodcov.
            Dňa 13. 2. 2023 bola zahájená stavba Bezpečný priechod pre chodcov, ulica SNP, Senica vrátane osvetlenia. Zmluvný termín je do 30.4.2023, v prípade skoršieho ukončenia stavby, bude priechod daný následne do prevádzky.
11. Osvetlenie prechodu pre chodcov pred 2.ZŠ.
            Osvetlenie priechodu bude možné realizovať následne po ukončení stavby: Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v Senici I. a II. etapa z dôvodu neporušenia zákona o verejnom obstarávaní. Realizácie bude možná najskôr v roku 2024.
12. Osadenie kamerového systému pred 2.ZŠ (pomohol by riešiť sporné dopravné priestupky).
            Osadenie kamerového systému je riešené v rámci projektu s názvom: „Smart plán mesta Senica“, hradeného z nenávratných finančných prostriedkov, termín zahájenia realizácie po ukončení kontroly správneho orgánu, rok 2023. 
13. Vyspádovať križovatku J. Kráľa - Brezová (v čase dažďov vzniká veľká kaluž- voda neodteká)
            V roku 2022 bola uskutočnená oprava nefunkčnej vpuste, ak ešte mimo toho stojí voda, situáciu zmapujeme. V prípade menšieho problému je možne riešiť v rámci opráv výtlkov na miestnych cestách a opráv miestnych ciest, opravy sú v rozpočte pre rok 2023.
14. Vybudovanie polozapustených kontajnerov na Komenského ul. - Hollého ul. (viď foto) a Štefánikovej ul. (701-703)
            Z dôvodu priority vybudovať polopodzemné kontajnerové stojiská v lokalitách s čo najväčším počtom obyvateľov, bola vybraná vo Vašom obvode lokalita na Hollého ulici pri BD č. 721, 722, 723 a 746. V rozpočte pre rok 2023 je zaradené financovanie projektovej dokumentácie.
Od lokality Komenského ul. - Hollého ul. sa zatiaľ upustilo z dôvodu nemožnosti umiestnenia stojiska vo vybranej lokalite, nakoľko sa tam nachádza veľké množstvo inžinierskych sietí. 
15. Výmena lavičiek - Štefánikova, Hollého, SNP.
            Údržba a výmena lavičiek prebieha každoročne, priebežne, údržbu lavičiek pre mesto Senica realizuje Sociálny podnik mesta Senica.          
16. Betónová cesta za benzínovou stanicou, f. Alchem - dobudovať, chodí po nej aj MHD.
            Mesto Senica je v jednaní s investorom pripravovanej výstavby IBV Hlbocká, investor prisľúbil zrealizovať stavebné úpravy na panelovej ceste v rámci vybudovania infraštruktúry IBV Hlbocká.
17. Oprava chodníkov v parku pri ZUŠ i osvetlenie.
            Oprava chodníkov v parku pri ZUŠ nie je zaradená v rozpočte mesta pre rok 2023, chodníky v nevyhnutných prípadoch budú opravované ako každoročne v rámci opráv výtlkov na miestnych cestách a opráv miestnych ciest, opravy sú v rozpočte pre rok 2023.
            Oprava na osvetlení sa vykoná v priebehu roku 2023. 
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!