Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 10.12.2018 - 08:55  //  aktualizácia: 10.12.2018 - 09:02  //  zobrazené: 1575

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J.Mudrocha, Senica

Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ, J.Mudrocha, Senica

 

Všeobecné informácie o projekte

 

Názov projektu:                      Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J.Mudrocha, Senica

Kód projektu v ITMS 2014+: 302021K235

Operačný program:                 Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                             2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:                  2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                       2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Fond:                                      Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

 

Stručný popis projektu

Projekt Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J.Mudrocha, Senica je tvorený piatimi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie, jazykov, IKT, polytechniky a realizáciu stavebno-technických úprav učební. Zmodernizované učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební, ktoré umožnia učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností. Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ s MŠ  J.Mudrocha v Senici. Cieľová skupina môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

 

 

Aktivity a harmonogram projektu 

Hlavná aktivita č.1: Obstaranie biologickej učebne

Hlavná aktivita č.2: Obstaranie jazykovej učebne

Hlavná aktivita č.3: Obstaranie IKT učebne

Hlavná aktivita č.4: Obstaranie polytechnickej učebne

Hlavná aktivita č.5: Stavebno-technické úpravy učební

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):    10

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                   12/2018

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                 09/2019

 

Financovanie projektu

Forma financovanie:                                                                                     Nenávratný grant

Celková výška výdavkov:                                                                             193 039,97 €

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                       189 072,23 €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                                179 618,62 €

  • finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                     160 711,40 €
  • finančná podpora zo zdrojov SR:                                                        18 907,22  €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                             13 421,35 €

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!