Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:57  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 20:58  //  zobrazené: 181

Múzeum Senica - náklady, organizačné a personálne zabezpečenie

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Múzeum Senica - náklady, organizačné a personálne zabezpečenie

 

Odpoveď:

 
Finančné náklady na realizáciu projektu Česká cesta a Múzea Senica 
Náklady predstavujú NFP vo výške, spolufinancovanie mesta a výdavky, ktoré neboli súčasťou rozpočtu projektu, ale boli nevyhnutné na zabezpečenie plynulej realizácie projektu. 
Celkové výdavky projektu k 14.10.2020: 1356 696,17 €.
 
 
Projekt nie je finančne ukončený a preto nie je možné k tomuto termínu definitívne rozúčtovať oprávnené a neoprávnené výdavky projektu. 
 
Stavebná práce a kolaudácia 
Stavebné práce na objekte boli vykonané podľa zmluvy a jej dodatkov s firmou Euroframe, a.s.  a sú ukončené. Prípadné vady budú odstránené na základe zmluvy v rámci reklamačného obdobia po dobu piatich rokov.
Dňa 05.08.2020 sa začalo kolaudačné konanie. Dňa 27.08.2020 vykonal stavebný úrad Šaštín - Stráže miestne zisťovanie pri ktorom bolo konštatované, že je potrebné doplniť záväzné stanovisko RÚVZ Senica, OR HZZ Senica a splniť podmienky odborného stanoviska TUV SUD Slovakia, s.r.o. Bratislava. Požadované závady boli stavebníkom odstránené a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané  8.10.2020,  právoplatnosť nadobudlo 12.10.2020.   
 
Rozpočet na rok 2020 - 2021 a správa múzea
Prevádzka múzea v  roku 2020 je riešená úpravou rozpočtu mesta Senica, predstavuje výdavky na energie, telekomunikačné služby a personálne zabezpečenie. Múzeum je v skúšobnej prevádzke. Ku koncu roka bude možné vyčísliť reálne náklady spotreby energie, aby sa tieto údaje mohli premietnuť do pripravovaného rozpočtu na rok 2021. 
K dnešnému dňu nie je rozhodnuté, či múzeum ostane organizačnou zložkou mesta, alebo prejde do správy MsKS, prípadne sa stane samostatnou organizáciou. Rozhodnutie bude podliehať schváleniu MsZ. K schváleniu bude potrebné vypracovať nový štatút Múzea Senica, nakoľko štatút múzea schválený uznesením číslo 7MsZ/2015/202 sa netýka objektu bývalej Sokolovne, ktorá v tom čase ešte nebola majetkom mesta. Budovu mesto nadobudlo až 24.11.2017. 
 
Organizačné a personálne zabezpečenie 
Počas realizácia projektu skomplikovanej so situáciou s COVID-19 nebol dostatočný priestor plánovať organizačné zabezpečenie a prevádzku samotného múzea. Vzhľadom na to, že budovu bolo potrebné udržiavať a zároveň pracovať na administratívnych podkladoch prevádzke múzea bol prijatý od 1.10.2020 ako zamestnanec  mesta na Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu ako odborný zamestnanec - kurátor múzea Mgr. Tomáš Motus. Za technický personál je na čiastočný úväzok na prácu v múzeu priradená upratovačka z mestských jaslí.  
Na prevádzkovom poriadku a obsahovej náplni múzea odborný zamestnanec spolupracuje s projektovými manažérmi Referátu regionálneho rozvoja MsÚ. 
Toto personálne obsadenie sa predpokladá do konca roku 2020. Pre plynulý chod múzea bude potrebné zabezpečiť v múzeu v roku 2021 dvoch odborných zamestnancov. V múzeu sú vytvorené podmienky pre prácu max. 4 osôb, mimo technického personálu. Naplnenie tohto stavu bude len v prípade, že múzeum začne napĺňať svoje poslanie - realizovať  okrem stálych výstav, putovné, nové výstavy, organizovať kultúrne podujatia, výskumnú činnosť a i. 
      
Otvorenie pre verejnosť 
Otvorenie bolo podmienené vydaním kolaudačného rozhodnutia. Potenciálni návštevníci svoj záujem nahlasujú prostredníctvom e-mailu muzeum@senica.sk. Kurátor má záujemcov evidovaných a bude im ponúknutý zoznam termínov na prehliadku so sprievodcom. Personálne obsadenie inú organizáciu návštev zatiaľ neumožňuje. Definitívne nastavenie otváracích hodín bude v roku 2021 spolu s výškou vstupného. V súčasnosti bude vstupné do múzea dobrovoľné.  
 
Registrácia múzea 
Po schválení štatútu múzea podľa zákona NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách, je potrebné od schválenia do troch mesiacov zaregistrovať múzeum na Ministerstve kultúry SR v registri Múzeí a galérií SR. Aby mohlo byť zapísané musí spĺňať nasledovné podmienky - základné odborné činnosti:   
a) nadobúdanie zbierkových predmetov
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie
c) odborná revízia zbierkových predmetov 
d) bezpečnosť zbierkových predmetov
e) odborná ochrana zbierkových predmetov
f) vedecko-výskumná činnosť 
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok podľa a historických objektov v správe múzea alebo galérie.
Splnenie podmienok a príprava žiadosti je náplňou práce kurátora múzea. Evidencia múzea v registri inštitúcii zvyšuje možnosti získať dotácie na svoj chod a realizáciu  aktivít.  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!