Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:37  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:52  //  zobrazené: 306

Návrh zaradenia akcií do rozpočtu mesta na rok 2024 z MsV č. 4

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
MsV č. 4 navrhuje zaradiť do rozpočtu mesta pre budúci rok nasledovné akcie :
a)    Opravu schodov, zábradlia na Štefánikovej ul. k bývalému obchodu Jednota na Vŕšku.
b)    Oprava súsošia sochy Rodina pri bývalom obchode jednota na Vŕšku.
c)    Oprava tehlového plotu na starom cintoríne od ulice SNP.
d)    Osvetlenie starého cintorína.
e)    Rekonštrukcia ciest IBV Okružná, Komenského a Hollého ul.
f)    Vybudovanie polozapustených kontajnerov na Komenského, Hollého a Štefánikovej ul.
g)    Výmena lavičiek - Štefánikova, Hollého, SNP.
h)    Dobudovanie cesty - asfalt - betónový povrch, za benzínovou stanicou f. Alchem. Otázka: Ktoré návrhy bude mesto pre rok 2024 akceptovať ?
 

Odpoveď:
a) Zrealizujeme obhliadku daného schodiska a ak si to bude jeho stav vyžadovať, tak zaradíme opravu schodiska a zábradlia do plánu údržby.
b) Oprava súsošia Rodiny na Štefánikovej ulici v Senici bude zaradená do plánu obnovy  na rok 2024. – vybavuje JUDr. Gabriela Olejárová
c) Oprava plotu na cintoríne v Senici bude zaradená do plánu  realizácie  v roku 2024. – vybavuje JUDr. Gabriela Olejárová
d) Aktuálne prebieha realizácia 2. Etapy verejného osvetlenia (VO) v meste Senica. V rámci tohto projektu, ktorý ma byť ukončený do konca roka 2023 sa v danom mieste nerealizuje nový bod VO. Vašu požiadavku evidujeme s tým, že k realizácii môže prísť až v prípade, že daná položka bude zaradená do rozpočtu mesta Senica.  
e) Výtlky na miestnych komunikáciách máme zmapované a v priebehu každého roka sa riešia. Nakoľko stále pribúda množstvo nových výtlkov, tak sa na ich opravách pracuje prakticky v priebehu celého roka okrem zimy a v prípade, že to nedovoľujú technologické postupy. V pláne je plošná oprava viacerých úsekov v meste, ale záleží od toho či budú schválené v rozpočte na daný rok.    
f) Na ulici Komenského nie je možné vybudovať polozapustené kontajnery kvôli podzemným sieťam. Na ulici Hollého sú v pláne v roku 2024. Na ulici Štefánikova prosím o upresnenie lokality. - Vybavuje: Ing. Mária Gavorová,PhD.
g)  Potrebovali by sme zadefinovať, o ktoré lavičky sa presne jedná. V spolupráci so Sociálnym podnikom postupne prebieha výmena poškodených dosiek na lavičkách.
h)    S opravou cesty pri Alcheme sa počíta v rámci riešenia projektu IBV Hlbocká.
Vybavuje: Ing. Ferdinand Bartal
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!