Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.01.2023 - 08:59  //  aktualizácia: 11.01.2023 - 09:09  //  zobrazené: 615

Návrhy a prioritizácie investícií mesta do jednotlivých oblastí na jednotlivé obdobia pred návrhom rozpočtu

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 1. zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2022

 

Interpelácia:

V záujme transperentnosti Mesta smerom k občanom a objektívnom informovaní občanov navrhujem, aby sa ešte pred návrhom rozpočtu vytvorila pracovná skupina poslancov a neposlancov s cieľom návrhov a prioritizácie investícií mesta do jednotlivých oblastí na jednotlivé obdobia 1Q, polrok, rok... 

Pre príklad uvádzam cestu v Kunove v Hornom konci, ktorá je roky v havarijnom stave a občania  netušia vzhľadom na možnosti rozpočtu či a kedy Mesto Senica komunikáciu plánuje opraviť a akú má prioritu. Podobný príklad je v oblasti kultúry - (Spoločensk  dom) alebo športu (futbalové ihrisko).

 

Odpoveď (vybavuje Ing. R. Mozolič):

Mesto Senica má uznesením Mestského zastupiteľstva č. 24/2022/751 zo dňa 23. júna 2022 schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica.

V týchto zásadách: Časť III. definuje Rozpočtový proces, ktorý obsahuje Rozpočtový harmonogram, Subjekty rozpočtového procesu a Časť IV. definuje Zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta.

 

Článok 6 časti III. týchto zásad definuje Subjekty rozpočtového procesu, a to v rozsahu:

 • Rozpočtové  organizácie mesta
 • Príspevková organizácia mesta
 • Mestský úrad
 • Primátor mesta
 • Mestské  zastupiteľstvo
 • Komisie mestského  zastupiteľstva
 • Hlavný kontrolór

Na rozpočtovom procese sa tieto subjekty podieľajú nasledovne:

Primátor mesta:

 • riadi rozpočtový proces
 • predkladá návrh rozpočtu na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá návrh na zmenu rozpočtu na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá monitorovaciu správu na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu
 • predkladá návrh záverečného účtu na rokovanie Mestskému  zastupiteľstvu

Mestské zastupiteľstvo:

 • schvaľuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok, zmeny rozpočtu a použitie rezervného fondu
 • kontroluje finančné a programové plnenie rozpočtu mesta a prerokúva monitorovacie správy
 • schvaľuje záverečný účet mesta, rozhoduje o použití mimorozpočtových peňažných fondov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozpočtového hospodárenia
 • rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky
 • schvaľuje a rozhoduje o združovaní prostriedkov mesta

Rozpočtová / príspevková  organizácia:

 • predkladá mestu rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu
 • predkladá  mestu podklady potrebné pre vypracovanie monitorovacej správy, hodnotiacej správy a záverečného účtu
 • v prípade vykonania rozpočtového opatrenia organizáciou – presun rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými položkami a podpoložkami, pričom celkové výdavky organizácie v rámci hlavnej kategórie /kategórie/ ostávajú nezmenené, RO/PO nahlási zriaďovateľovi uvedené rozpočtové opatrenie v termíne do konca daného rozpočtového roka, v ktorom bolo toto rozpočtové opatrenie organizáciou vykonané. Zriaďovateľ toto rozpočtové opatrenie zaeviduje ako rozpočtové opatrenie RO/PO.
 • predkladá mestu v zákonom stanovených termínoch údaje potrebné k zverejňovaniu v rozpočtovom informačnom systéme RIS.SAM v termínoch podľa čl. 10 týchto zásad.

Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne úkony súvisiace s rozpočtovým procesom:

 • zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne a úplné spracovanie návrhu rozpočtu mesta a návrhu na zmenu rozpočtu mesta
 • sústreďuje a spracúva rozpočtové požiadavky a požiadavky na zmenu rozpočtu od fyzických a právnických osôb a subjektov rozpočtového procesu podľa týchto Zásad                     
 • vyhodnocuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie
 • spracúva monitorovacie správy, hodnotiace správy a záverečný účet mesta,                                                  
 • na požiadanie Mestského zastupiteľstva  spracováva jednotlivé podkladové materiály, rozbory a pod.
 • zabezpečuje spracovávanie podkladov a výkazníctvo vo vzťahu k príslušným orgánom v súlade s osobitnou právnou úpravou
 • vedie účtovníctvo o stave a pohybe majetku mesta, o príjmov a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa rozpočtovej klasifikácie platnej v zmysle osobitných predpisov
 • v rámci Mestského úradu zabezpečuje finančné oddelenie počas rozpočtového procesu poradenstvo všetkým subjektom rozpočtového procesu

Komisie zastupiteľstva - najmä:

 • posudzujú návrh rozpočtu z hľadiska plnenia volebného programu, plnenia cieľov a zámerov obce,
 • tvorcovi rozpočtu predkladajú pripomienky k návrhu rozpočtu,
 • spracúvajú stanovisko k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu,
 • odporúčajú primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu zohľadniť ich názory, pripomienky, stanoviská, priority, konkrétne návrhy a požiadavky
 • vyjadrujú sa k zapracovaniu koncepčných otázok rozvoja obce do návrhu rozpočtu,
 • prerokúvajú návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, monitorovaciu a hodnotiacu správu a návrh záverečného účtu mesta.

Hlavný kontrolór - najmä:

 • spracúva odborné stanovisko k návrhu rozpočtu a návrhu záverečného účtu,
 • kontroluje plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu, sleduje počas rozpočtového roka stav a vývoj dlhu mesta.

Článok 7 Časť IV. týchto zásad definuje, že:

finančné oddelenie zostavuje návrh rozpočtu mesta v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu podľa rozpočtového harmonogramu, ktoré sú povinné predkladať finančnému oddeleniu rozpočtové požiadavky v stanovenej forme a lehotách podľa rozpočtového harmonogramu.

Rozpočtový harmonogram pre rok 2023 zasielame v prílohe tohto listu.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!