Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 30.12.2021 - 08:06  //  aktualizácia: 01.03.2023 - 11:02  //  zobrazené: 1100

O pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

číslo: VZN č. 73  |  dátum schválenia: 09.02.2023  |  dátum účinnosti: 01.03.2023  |  stav: účinné

Schválením VZN č. 73 sa ruší VZN č. 69/2020.


Mesto Senica na základe § 4 ods.3 písm.f)  a § 6 ods.1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §18 ods.2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č.73/2021 o pohrebiskách

a schválení  prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1)Týmto všeobecne záväzným nariadením sú vymedzené pohrebiská na území mesta Senica a schvaľuje sa Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Senica, ktorý je uvedený v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2)Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na verejné pohrebiská, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Senica a v katastrálnom území Kunov (v ďalšom texte len „územie mesta“).

Článok 2

Pohrebiská a ochranné pásmo

1) Na území mesta sú 3 verejné pohrebiská a 2 neverejné pohrebiská.

2) Verejnými pohrebiskami sú: 

Cintorín v časti Senica na ulici Brezová s domom smútku s vybudovanou márnicou

s  chladiacim zariadením na uloženie ľudských pozostatkov,

cintorín v časti Čáčov na ulici Cintorínska s domom smútku bez márnice,

cintorín v časti Kunov s domom smútku bez márnice.

3) Neverejné pohrebiská na území mesta sú na ulici Štefánikova a na ulici S. Jurkoviča vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

4) Ochranné pásmo verejných pohrebísk na území mesta sa ustanovuje v šírke 50 m od hranice pozemkov pohrebiska. V ochrannom pásme v šírke do 20 m od hranice pozemkov pohrebiska nie sú povolené žiadne stavby. V ochrannom pásme v šírke od 20 m do 50 m od hranice pozemkov pohrebiska sú povolené stavby na bývanie vrátane drobných stavieb, tvoriacich doplnkovú funkciu k nim.

5) V ochrannom pásme pohrebiska nie je možné počas pohrebov vykonávať činnosti s hudobnou produkciou a činnosti inak spôsobilé narúšať dôstojnosť smútočných obradov.

Článok 3

Prevádzkovanie  pohrebísk

1) Pohrebiská na území mesta prevádzkuje prevádzkovateľ na základe zmluvného vzťahu s mestom Senica.

2) Prevádzkovateľ je povinný vykonávať túto činnosť v súlade so zákonom o pohrebníctve, prevádzkovým poriadkom pohrebísk, ktorý tvorí prílohu k tomuto VZN a ďalšími súvisiacimi  právnymi predpismi.

Článok 4

 Zrušovacie ustanovenia

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 69/2020 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku  pohrebísk na území mesta Senica, ktoré bolo schválené uznesením č. 11/2020/358 na 11. MsZ dňa 24.09.2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 12.10.2020.                     

1

Článok 5

Účinnosť

1)Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č.73/2021 o pohrebiskách a schválení  prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 14. 12.2021 na 20. zasadnutí MsZ uznesením č. 20/2021/651.

Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2022.

2) Dodatok č.1/2023 Všeobecne záväzného nariadenia č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica bol schválený na 2. zasadnutí MsZ v Senici dňa 09.02.2023 uznesením č. 2/2023/77 a nadobúda  účinnosť 01.03.2023.

V Senici dňa 28.02.2023

          Ing. Mgr. Martin Džačovský

          primátor mesta Senica  

                                                                       2

Príloha k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica č. 73/2021 o pohrebiskách

            a schválení  prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica

Prevádzkový poriadok  pohrebísk na území mesta Senica

v súlade s §  18 zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve 

Článok 1.  Úvodné ustanovenia

1)Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzku verejných pohrebísk na území mesta.

2)Prevádzkový poriadok upravuje podmienky prevádzkovania a udržiavania verejných pohrebísk na území mesta  a stanovuje pravidlá správania sa na pohrebiskách s prihliadnutím na pietne poslanie pohrebísk a zachovanie úcty k pamiatke zosnulých.

3)Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

Článok 2. Prevádzkovateľ pohrebiska a rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 1. Prevádzkovateľom pohrebísk na území mesta  je Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o.,

sídlo: Štefánikova 1318/69A, 90501 Senica, IČO: 53 478 495.

 1. Na zabezpečenie správy pohrebísk prevádzkovateľ zriadil prevádzku: Správa cintorína, Brezová ulica 2, 905 01 Senica.
 2. Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa v sebe najmä tieto služby:
 1. správa a údržba  pohrebísk  vrátane domov smútku a márnice,
 2. údržba komunikácií a zelene na pohrebiskách,
 3. vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk,
 4. vedenie evidencie súvisiacej s nájmom hrobových miest,
 5. vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
 6. vykonanie exhumácie,
 7. udeľovanie povolenia za vjazd motorových vozidiel do pohrebiska,
 8. udeľovanie súhlasu so stavebnými úpravami na hrobových miestach,
 9. starostlivosť o pamätné hroby,
 10. zverejňovanie informácií na pohrebiskách na mieste obvyklom.
 1. Činnosti uvedené v bode 3) písm. e) a f) môže prevádzkovateľ zabezpečovať   prostredníctvom pohrebnej služby, ktorá má oprávnenie na vykonanie týchto činností, a s ktorou má prevádzkovateľ pohrebiska uzatvorenú zmluvu v súlade so zákonom

č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Článok 3. Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájomca hrobového miesta  je povinný dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku.

2) Nájomca hrobového miesta je povinný užívať hrobové miesto podľa  nájomnej zmluvy.

3) Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a čistote na vlastné

     náklady a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov

     pohrebiska a to na vlastné náklady.

4) Nájomca je povinný  informovať prevádzkovateľa pohrebiska o všetkých zmenách údajov,

    potrebných na vedenie evidencie hrobových miest v zmysle zákona o pohrebníctve.

5) Nájomca je povinný udržiavať poriadok na pohrebisku a zachovávať dôstojnosť.

   6) Nájomné za  hrobové miesto podľa cenníka je nájomca povinný zaplatiť vopred

        minimálne na obdobie počas celej tlecej doby. Ak to pomery na pohrebisku umožňujú,

        prevádzkovateľ pohrebiska môže nájomnú zmluvu na hrobové miesto opakovane

        predĺžiť. Nájomné je v tomto  prípade  nájomca povinný zaplatiť vopred na obdobie  5

        rokov alebo 10 rokov podľa vlastného rozhodnutia.

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska nevyhovie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy, ak nájomca prenajaté hrobové miesto neudržiava v dobrom stave alebo nedodržiava prevádzkový poriadok pohrebiska.
 2. Nájomca je oprávnený realizovať stavebné úpravy len na základe písomného povolenia prevádzkovateľa pohrebiska a podľa jeho pokynov, pričom za stavebnú úpravu sa považuje:
 1. vybudovanie alebo oprava obruby hrobu,
 2. osadenie alebo oprava pomníka (náhrobného kameňa), náhrobnej dosky (platne),
 3. vybudovanie alebo oprava urnovej schránky,
 4. vybudovanie alebo oprava hrobky,
 5. odstraňovanie pomníkov a náhrobných dosiek.

V prípade nedodržania tejto povinnosti bude stavba na náklady nájomcu bezodkladne odstránená. Po ukončení stavebných úprav je nájomca povinný zabezpečiť odstránenie zvyškov materiálu, odpadu  a vyčistiť okolie hrobového miesta.

 1. Prenájmom hrobového miesta nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu.

Vlastníctvom nájomcu je len pomník, náhrobná doska a ich príslušenstvo, ak ich nájomca    

 vybudoval na vlastné náklady.

 1. Nájomca nesmie na pohrebisku vysádzať dreviny, umiestňovať lavičky a podobné doplnkové zariadenia.
 2. Výpoveď nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo strany prevádzkovateľa pohrebiska sa riadi ustanoveniami zákona o pohrebníctve.
 3. Nájomca je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu písomne, avšak až po uplynutí tlecej doby. Výpovedná doba je 3 mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede prevádzkovateľovi pohrebiska. Ku dňu skončenia nájomnej zmluvy je nájomca povinný odstrániť z  hrobového miesta pomník s príslušenstvom hrobu, zabezpečiť ich odvoz a zanechať hrobové miesto upravené a čisté.

Článok 4. Povinnosti  návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré  sa týkajú povinností návštevníkov.
 2. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska a smútočných obradov, správať sa spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a vo vzťahu k prevádzke pohrebiska sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
 3. Návštevníkom pohrebiska sa na pohrebisku zakazuje robiť hluk, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky, odhadzovať odpadky mimo vyznačeného priestoru, vodiť psov a iné zvieratá, jazdiť na bicykli, kolobežkách, korčuliach, skateboarde a iných športových prostriedkoch a vykonávať činnosti, ktoré môžu narúšať charakter pietneho miesta.
 4. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a odpad.
 5. Na pohrebisku je možné rozsvecovať svietidlá (kahance, sviečky, lampáše) len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti požiaru a to na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel  a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo zakázať.
 2. Zakazuje sa používať priestor medzi hrobovými miestami  na iné účely než na chodenie  a obmedzovať ich priechodnosť odkladaním vecí.
 3. Zakazuje sa  poškodzovať hroby, náhrobné kamene, zariadenie pohrebiska a zeleň.
 4. Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie reklamných  ponúk a reklám podnikateľskými 

subjektami v priestore pohrebiska a v budovách pohrebiska.

 1. Vstup do priestorov domu smútku je návštevníkom umožnený počas smútočných obradov a po dohode s prevádzkovateľom pohrebiska.

                            Článok 5.  Čas sprístupnenia pohrebiska verejnosti

 1. Pohrebisko je verejnosti prístupné počas celého roka v prevádzkovej dobe v čase od 7:00 – 21:00 hod.. Návštevníci  pohrebiska sú povinní do konca prevádzkovej doby opustiť pohrebisko bez osobitného upozornenia. 
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť  v prevádzkovej dobe dočasne zakázať alebo obmedziť a to v čase vykonávania terénnych úprav, údržby zelene a komunikácií na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie alebo v čase nepriaznivých poveternostných podmienok.
 3. Vjazd s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených komunikáciách v čase prevádzkovej doby  pohrebiska:
  1. na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia,
  2. na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,
  3. na dopravu nevládnych osôb alebo  ťažko  zdravotne postihnutých osôb,
  4. pre vozidlá zabezpečujúce  na pohrebisku údržbu a čistotu.
 4. Vjazd motorových vozidiel mesta Senica, vozidiel prevádzkovateľa pohrebiska,  a vozidiel  zložiek záchranného systému  na pohrebisko je povolený v prípade potreby  riešenia prevádzkových problémov pohrebiska, ochrany zdravia a majetku, na zabránenie vzniku hroziacich škôd a odstraňovanie  následkov škôd.
 5. Vjazd motorových vozidiel do priestorov pohrebiska je spoplatnený podľa cenníka s výnimkou vozidiel pohrebnej služby, vozidiel dopravujúcich nevládne alebo ťažko zdravotne postihnuté osoby, vozidiel prevádzkovateľa pohrebiska, vozidiel mesta Senica a vozidiel zložiek záchranného systému.
 6. Vstup s motorovými vozidlami na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska je

       zakázaný.

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska vydáva povolenie na stavebné úpravy v priestoroch pohrebiska a vedie evidenciu vozidiel vstupujúcich na pohrebisko, účel vstupu a dobu pobytu na  pohrebisku.

Článok 6. Pochovávanie a spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

 1. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky

uložením do hrobov, hrobiek a urnových miest, ktorých rozmery musia spĺňať 

požiadavky stanovené zákonom o pohrebníctve.

 1. O tom, na ktorom pohrebisku majú byť ľudské pozostatky pochované, rozhoduje

obvykle ten, kto pohreb obstaráva. Platí však zásada, že pohrebisko je určené na pochovanie ľudských pozostatkov osôb, ktoré  na území mesta pred úmrtím žili.

 1. Rakva s ľudskými pozostatkami alebo ostatkami sa ukladá do samostatného hrobu, ak všeobecný záujem nevyžaduje jej uloženie do spoločného hrobu.
 2. Urnové schránky so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno ukladať nielen do urnových miest ale možno ich aj prikladať k pomníkom alebo ich ukladať do  existujúcich hrobov alebo hrobiek.
 3. Rakvu s ľudskými pozostatkami alebo urnu so spopolnenými ľudskými pozostatkami alebo ostatkami možno uložiť do existujúceho hrobu len so súhlasom nájomcu hrobového miesta.
 4. V prípade hromadných úmrtí na infekčné ochorenia má prevádzkovateľ vyčlenené dostatočné priestory pre pochovávanie na pohrebisku.
 5. Ľudské pozostatky sa dočasne ukladajú v dome smútku na Brezovej ulici. Prevoz

ľudských pozostatkov zabezpečuje obstarávateľ pohrebu u pohrebnej služby.

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska má spracovaný pasport hrobových miest, ktorý obsahuje evidenciu hrobových miest a plán nových hrobových miest, prideľovanie ktorých sa realizuje postupným obsadzovaním v rade za sebou. Pochováva sa v prvom rade do nových hrobov, ale po uplynutí tlecej doby je možné pochovávanie aj do starých hrobov.

Článok 7. Dĺžka tlecej doby

 1. Dĺžka tlecej doby na pohrebiskách na území mesta je 10 rokov.

Článok 8.  Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu

       prevádzkovania pohrebiska, ktoré obsahujú údaje v zmysle zákona o pohrebníctve.

 1. Evidencia hrobových miest má trvalý charakter a uschováva ju prevádzkovateľ pohrebiska. Ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je povinný odovzdať evidenciu hrobových miest mestu.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu pamätných hrobov, ktorá pozostáva z nasledujúcich hrobov:

3.1 Jozef Bánsky - bibliograf, prekladateľ, literárny vedec

3.2 Martin Bartoň - martýr dobrovoľníckeho povstania roku 1848

3.3Ján Bežo - pedagóg, kníhtlačiar, vydavateľ

3.4 Martin Miloš Braxatoris Sládkovičov - evanjelický kňaz, básnik, redaktor,

      prekladateľ

3.5Štefan Fajnor - národovec, hudobník

3.6 Cyril Gallay - učiteľ, spisovateľ

3.7 Pavol Gašpar - hudobný pedagóg

3.8 Cyril Kresák - politik

3.9 Ján Mocko - kňaz, cirkevný a literárny historik

3.10Ladislav Paulíny - kňaz, spisovateľ, historik

3.11 Ľudovít Šimko st. - lekár, organizátor národného života

3.12 Ľudovít Šimko ml. - pplk. gen. štábu československej armády

3.13Alžbeta Pokorná - ilustrátorka detských kníh, insitná umelkyňa a darca kaštieľa

       Machatka mestu Senica, mecenáška chudobných

3.14 Jozef Lukáčik - organista, náboženský spisovateľ, riaditeľ školy.

 3) Pamätné hroby sú oslobodené od povinnosti platenia nájomného za hrobové miesta.

Článok 9.  Spôsob nakladania s odpadmi

 1. Nakladanie s odpadmi na pohrebiskách zabezpečuje spoločnosť, ktorá vykonáva zber a zneškodňovanie odpadu pre mesto Senica  pod dohľadom prevádzkovateľa pohrebiska. 
 2. Na pohrebiskách sú umiestnené 1100 l odpadové nádoby, kontajnery na separovaný odpad na sklo a plasty, veľkoobjemové kontajnery na hlinu a odpadové  koše.
 3. Odpad vzniknutý pri údržbe hrobového miesta sú nájomcovia hrobových miest a návštevníci povinní ukladať do odpadových nádob a kontajnerov na pohrebisku,  určených na príslušný druh odpadov v súlade s pravidlami triedenia odpadov.
 4. Odpad vzniknutý pri stavebných úpravách hrobového miesta je povinný na svoje náklady odviezť z pohrebiska ten, kto na hrobovom mieste vykonáva podnikateľskú činnosť a v prípade, ak si tento riadne uvedenú povinnosť nesplní, zodpovedá za jej splnenie   nájomca hrobového miesta.
 5. Likvidácia odpadov a ich separovanie sa riadi podľa označenia nádob a kontajnerov v zmysle VZN č. 64 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Článok  10.  Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby

 1. Podmienky vstupu zabezpečujú vzájomnú spoluprácu medzi pohrebnou službou, ktorá zabezpečuje pohreb a medzi prevádzkovateľom pohrebiska, ktorý je zodpovedný za výkopové práce a činnosti na pohrebisku.
 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko a vykonanie pohrebnej služby v rozsahu dohodnutom s obstarávateľom pohrebu.
 3. Pre zabezpečenie hladkého a nerušeného priebehu smútočného pohrebného obradu je stanovený časový limit 3 hodiny medzi jednotlivými pohrebnými obradmi, pričom pohreby je možné vykonávať od 9:00 hod. do 16:00 hod. počas pracovného týždňa.
 4. Prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinný:
 1. dodržiavať ustanovenia  tohto prevádzkového poriadku
 2. preukázať sa dokladmi na prevádzkovanie pohrebnej služby (živnostenské oprávnenie)
 3. odovzdať prevádzkovateľovi pohrebiska  objednávku alebo splnomocnenie

od obstarávateľa pohrebu na vykonanie pohrebnej služby s príslušnými dokladmi.

 1. Prevádzkovateľ pohrebnej služby a jeho zamestnanci sú oprávnení vstupovať na pohrebisko za účelom vykonania služieb dohodnutých s obstarávateľom pohrebu za nasledujúcich podmienok:
 1. obrady zabezpečované pohrebnou službou musia byť v súlade s plánom pohrebných  obradov, ktorý vypracúva prevádzkovateľ pohrebiska na podklade oznámení prevádzkovateľov pohrebných služieb,
 2. prevádzkovateľ pohrebnej služby dohodne s prevádzkovateľom pohrebiska termín

pohrebného obradu a vykopanie hrobu  minimálne 2 pracovné dni pred zamýšľaným pohrebným obradom a oboznámi prevádzkovateľa pohrebiska so scenárom pohrebného obradu,                          

 1. uhradiť prevádzkovateľovi pohrebiska poplatky za služby, ktoré zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska (nájom rozlúčkovej a obradnej miestnosti, vykopanie a zasypanie hrobu, ak danú činnosť bude zabezpečovať prevádzkovateľ) najneskôr

1 hodinu pred začatím pohrebného obradu.

 1. Prevádzkovateľovi pohrebnej služby, ktorá zabezpečuje pohrebný obrad bude umožnený vstup do domu smútku za účelom vykonania pohrebného obradu  1,5 hodiny pred začiatkom pohrebného obradu.
 2. Vyvesenie smútočného oznámenia na vývesnej tabuli v meste prevádzkovateľ zabezpečí najneskôr do 4 hodín od jeho prevzatia, vyvesenie na vývesnej tabuli pred cintorínom

do 2 hodín od prevzatia.

Článok 11.   Cenník služieb

 Cenník prenájmu hrobových miest

Nájomné

na 10 rokov

 

Nájomné

na každých ďalších 10 rokov

 rokov

    detský hrob

15 €

-

    jednohrob

         35 €

-

    prehĺbený jednohrob

         45 €

-

    dvojhrob

         70 €

-

    prehĺbený dvojhrob

90 €

-

     hrobka

40 €/m2

-

     urnové miesto v zemi pre 4 urny

         80 €   

-

     urnové miesto v kolumbáriu pre 2 urny

       490 €

      40 €

popis služby

cena

bez DPH

cena s DPH

prenájom rozlúčkovej a obradnej siene

108,33 €

  130 €

ozvučenie v dome smútku

12,50 €

15 €

vjazd motorového vozidla do priestorov cintorína

8,33 €

     10 €

vykopanie a zasypanie jednohrobu

131,46 €

157,75 €

vykopanie a zasypanie  prehĺbeného jednohrobu

163,20 €

195,84 €

vykopanie a zasypanie detského hrobu

83,85 €

100,62 €

vykopanie a zasypanie hrobu s neštandardnými rozmermi

( napr. pre nadrozmerné rakvy a pod.)

163,20 €

195,84 €

exhumácia

460 €

552,00 €

 

Článok 12.   Účinnosť

1. Tento prevádzkový poriadok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici

č. 20/2021/651 zo dňa 14.12.2021 a  nadobúda účinnosť dňa  01.01.2022.

2.  Dodatok č.1/2023 Všeobecne záväzného nariadenia č. 73/2021 o pohrebiskách a schválení prevádzkového poriadku pohrebísk na území mesta Senica bol schválený na 2. zasadnutí MsZ v Senici dňa 09.02.2023 uznesením č. 2/2023/77 a nadobúda  účinnosť 01.03.2023.

 

PRÍLOHY

VZN č. 73-2021

(pdf - 125.7 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!