Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 10:16  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 10:19  //  zobrazené: 754

Odpovede na otázky MsV z volebného obdobia 2018-2022

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ:

Interpelácia:
Bývali členovia MsV tohto obvodu z volebného obdobia 2018-2022 tiež skonštatovali, že im dodnes neboli zodpovedané nasledovné otázky;
- o možnosti riešenia jazdy cyklistov (dopravným značením) v protismere v IBV Okružná a ul. SNP,
- kto je na MsÚ zodpovedný za kontrolu uvedenia komunikácií, chodníkov do pôvodného stavu po pokládke optických káblov
- riešenie úpravy otváracích hodín a rušenia verejného poriadku prevádzky (pohostinstva) Erika na Štefánikovej ul. (budova bývalej Polikliniky)

 

Odpoveď:
- o možnosti riešenia jazdy cyklistov (dopravným značením) v protismere v IBV Okružná a ul. SNP,
            Mesto Senica túto požiadavku riešilo už v roku 2020, na Okresný dopravný inšpektorát v Senici bola podaná žiadosť o stanovisko projektu navrhovaného dopravného značenia „Povolenie jazdy cyklistov v jednosmerných miestnych komunikáciách v meste Senica“. Jednalo sa o návrh úpravy dopravného značenia na miestnych komunikáciách na ul. SNP, M. Nešpora a Dr. I. Horvátha v meste Senica.

            Okresný dopravný inšpektorát v Senici v zmysle § 3 ods. 7) Zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení nesúhlasil s navrhovaným určením dopravného značenia.
            Z dôvodu náležitého posúdenia zmeny organizácie dopravy a navrhovaného povolenia jazdy cyklistov v jednosmerných komunikáciách v protismere bola vykonaná obhliadka miestnych komunikácií, kde bolo zistené, že šírka cesty:
- na ulici M. Nešpora je 5,6 m (do ktorej sa nezarátava šírka prídlažby 2 x 0,20 m)
- na ulici Dr. I. Horvátha je 6,0 m
- na ulici SNP je 6,75 m a 5,97 m (do ktorej sa nezarátava šírka prídlažby 2 x 0,30 m)
V zmysle požiadaviek STN 736110, STN 736056 a Technických podmienok TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry je predpokladaná minimálna vyhovujúca šírka jednosmernej komunikácie s parkovacím pruhom pre pozdÍžne státie najmenej 7,25 m.
Z toho: cyklistický pruh (ďalej CYK) 1 ,25 m + bezpečnostný priestor 0,50 m + vodiaci prúžok 0,25 m + šírka jazdného pruhu 3,0 m + šírka parkovacieho pruhu 2,25 m.
Šírka bezpečnostného odstupu od odtokovej mreže ktoré sa nachádzajú v mieste navrhovanej
by mala byť šírka vtokovej mreže + 0,25 m. V prípade vedenia CYK pri parkovacom pruhu
s pozdĺžnym státím 0,75 (0,50 m pri proti smernom vedení cyklistov). Šírka bezpečnostného
odstupu CYK od vjazdov k domom 1,50 m (minimálne 1,0 m).
Na základe uvedených podmienok bolo zistené, že navrhované určenie trvalého dopravného
značenia č. 507 a č. 514 na povolenie jazdy cyklistov v jednosmerných komunikáciách ul. SNP, Dr. I. Horvátha a M. Nešpora nevyhovuje z hľadiska zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

- kto je na MsÚ zodpovedný za kontrolu uvedenia komunikácií, chodníkov do pôvodného stavu po pokládke optických káblov,
            Za kontrolu uvedenia komunikácií, chodníkov do pôvodného stavu po pokládke optických káblov na MsÚ je zodpovedný pracovník, ktorý vydal príslušné rozhodnutie - povolenie.

- riešenie úpravy otváracích hodín a rušenia verejného poriadku prevádzky (pohostinstva) Erika na Štefánikovej ul. (budova bývalej Polikliniky)
            S účinnosťou od 24.10.2022 bolo prijaté nové VZN č. 75/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Senica, na základe ktorého musel byť v prevádzke Občerstvenie Erika posunutý otvárací čas, a to z 5.00 hod na 7.00 hod ráno, čím sa vyhovelo sťažnostiam na skoré ranné  rušenie obyvateľov blízkeho bytového domu vychádzajúce z prevádzky. Zároveň sa zintenzívnila pravidelná kontrola tejto prevádzky aj zo strany Mestskej polície. V súčasnej dobe Mestská polícia nezaznamenala porušovanie platného a účinného VZN a rušenie verejného poriadku.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!