Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:17  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:35  //  zobrazené: 326

Povodňová prehliadka, opatrenia v Kunove

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 4. MsZ

 

Interpelácia:

1.    Predloženie kópie Záznamu (Zápisnice) z prehodnotenia, prípadne aktualizácie povodňového rizika v súvislosti novo-navrhovanými preventívnymi opatreniami na ochranu pred povodňami situovanými v k. ú. Kunov v nadväznosti na povodne zo dňa 23.5.2023 (v súlade s § 26, ods.3, písm. a, bod 3 zák. č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami v platnom znení).
2.    Predloženie kópie Súhrnnej správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach (v súlade s § 26, ods.3, písm. c, bod 3 zák. č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami v platnom znení).
3.    Predloženie právoplatného kolaudačného rozhodnutia:
a, na PREHRÁDZKY v k. ú. Kunov, výmoľ „Strelnica“, Investor: Mesto Senica
b, VYPÚŠŤACÍ OBJEKT - záchytná vaňa, Miesto: Kunov pri IBV, vyústenie do kanalizácie Ø800 mm, Investor: Mesto Senica
c, rúrová prepusť pod miestnou komunikáciou vyústená do VYPÚŠŤACÍ OBJEKT - záchytná vaňa.
4.    Žiadam o doručenie zápisnice z povodňovej prehliadky konanej dňa 21.6.2023.
5.    Žiadam o predloženie kópie z vyhodnotenia z povodňových škôd na majetku obce a majetku osôb, ktoré vznikli v k. ú. Kunov po povodni zo dňa 23.5.2023 (v súlade s § 26, ods.3, písm. c, bod 2 zák. č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami v platnom znení). 

 

Odpoveď:

1. Zápisnica z Povodňovej komisie mesta Senica priložená v prílohe č. 1.

2. Mimoriadna udalosť zo dňa 23.5.2023 bola riešená v súlade s § 15 ods. 1, písm. j) a § 3b ods. 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Priebeh mimoriadnej udalosti - od vyhlásenia mimoriadnej situácie, vykonaných záchranných prác, až po jej odvolanie je priložená v prílohe č. 2.

3. Výstavba spomínaných objektov sa realizovala na základe verejného prerokovania zámerov mesta pri realizácii protipovodňových opatrení v k. ú. Kunov, konaného dňa 18.9.2009 na žiadosť Mestského výboru č. 8 pri MsÚ Senica. Zápisnica a prezenčná listina z toho rokovania je priložená v prílohe č. 3. Dokumentácia protipovodňových opatrení v k. ú. Kunov je uložená na MsÚ Senica, odd. výstavby, životného prostredia a dopravy.

4. Zápisnica z povodňovej prehliadky je priložená v prílohe č. 4.

5. Vyhodnotenia povodňových škôd na majetku obce a majetku osôb po povodni sa vykonáva v súlade s § 26, ods.3, písm. c, bod 2 zák. č. 7/2010 Z.z. Zákon o ochrane pred povodňami v platnom znení. Mesto Senica po vzniku mimoriadnej udalosti zo dňa 23.5.2023 postupovalo v súlade s § 15 ods. 1, písm. j) a § 3b ods. 3 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!