Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 30.08.2023 - 13:47  //  aktualizácia: 13.09.2023 - 10:10  //  zobrazené: 1804

PREDĹŽENÝ TERMÍN! Výberové konania - vedúci a samostatný odborný referent na oddelenie životného prostredia

 

MESTO SENICA

ako zamestnávateľ v súlade s § 5 z. č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Senica 
vyhlasuje výberové konanie
na miesto vedúceho Oddelenia životného prostredia Mestského úradu Senica

 

so sídlom: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, územie mesta Senica

 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 14. 09. 2023 - PREDĹŽENÉ do 22. 9. 2023 do 12.00 hod.

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Termín nástupu: dohodou

Popis pracovnej pozície: vedúci oddelenia organizuje a riadi prácu, metodicky usmerňuje a zodpovedá za správny výkon činností  oddelenia životného prostredia za celé oddelenie.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore životné prostredie, záhradná a krajinná architektúra a pod..
 • výhodou je osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle z. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 462/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie

Ďalšie predpoklady:

 • znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti a aplikačná prax
 • skúsenosti s riadením, vedením tímu a kontrolnou činnosťou
 • prax v oblasti samosprávy výhodou
 • zdravotná spôsobilosť
 • počítačové znalosti - MS Word, MS Excel, Outlook
 • vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • záujem o prácu v samospráve
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť
 • riadiace schopnosti
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • asertívny prístup
 • tímová spolupráca
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť zvládať stres a záťaž
 • čiastočne je práca vykonávaná aj v teréne (konania, kontrolná činnosť)

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej  

            podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na

            vydanie výpisu z registra trestov a to:

           1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k

 zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

           2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u 

                 osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

           3 -  štátne občianstvo,

           4 -  pohlavie,

           5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

           6 -  číslo OP

 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

  s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná mzda  9. platová trieda, platový stupeň v závislosti od rokov uznanej praxe, 15% zvýšenie tarifného platu,  možnosť získania príplatku až do výšky 100% tarifného platu a ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

 

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

- skrátený pracovný čas v piatok, pružný pracovný čas, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 22. 09. 2023 do 12.00 hod.

do podateľne MsÚ s označením  „VK - vedúci oddelenia ŽP“

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

 

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje  právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu.

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: marek.dosek@senica.sk

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica

 


 

M e s t o     S e n i c a

ako zamestnávateľ podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Senici na Oddelení životného prostredia.

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, územie mesta Senica

Pracovná pozícia: samostatný odborný referent ochrany prírody a ovzdušia

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 14. 09. 2023 - PREDĹŽENÉ do 22. 9. 2023 do 12.00 hod.

Popis pracovnej pozície: samostatný odborný referent ochrany prírody a ovzdušia na Oddelení životného prostredia plní a zabezpečuje najmä úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane prírody a krajiny, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o vodách,  vydáva rozhodnutia na úseku ochrany vôd, ochrany ovzdušia, ochrany prírody, odpadového hospodárstva na úrovni mesta,  zabezpečuje dozornú činnosť, zabezpečuje výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín v prvom stupni.

Kvalifikačné a iné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na životné prostredie, ochranu prírody a krajiny, záhradnú   a krajinnú architektúru a pod.
 • výhodou je kvalifikačný predpoklad v zmysle z. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky č. 462/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
 • zdravotná spôsobilosť
 • prax v samospráve vítaná, nie je podmienkou

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti

zodpovedný prístup k práci

samostatnosť, dôslednosť

záujem o prácu v samospráve

komunikačné schopnosti

schopnosť tímovej práce

asertívny prístup

znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel)

čiastočne je práca vykonávaná aj v teréne (preverenie situácie, kontrolná činnosť)

vodičský preukaz sk. B

 

Požadované doklady k žiadosti:

písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu,

profesijný štrukturovaný životopis,

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,

údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na  vydanie výpisu z registra trestov a to:

1 -  meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

2 -  dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia

3 -  štátne občianstvo,

4 -  pohlavie,

5 -  meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,

6 -  číslo OP,

písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade  

s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: 01. 12. 2023

 

Pracovný pomer: na plný úväzok, na dobu určitú 1 rok,  s 3-mesačnou skúšobnou dobou, s možnosťou následne uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú.

 

Mzdové ohodnotenie: funkčný plat je určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, platová trieda je určená v závislosti od dosiahnutého vzdelania a kvalifikačného predpokladu požadovaného pre výkon uvedenej pozície, platový stupeň je určený podľa rokov uznanej praxe.

Týždenný pracovný čas  37,5 hodiny a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou na rok 2023:

- valorizácia platu podľa schváleného nariadenia vlády 296/2022 od 1.9.2023 o 10%

- 5 dní dovolenky navyše

- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie od zamestnávateľa 27 eur mesačne

- príspevok na stravovanie vo výške 6 eur

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- pobyt  na chate v Rekreačnej oblasti Kunovská priehrada za priaznivú cenu

- teambulding raz ročne mimo pracoviska

- skrátený pracovný čas v piatok, pružný pracovný čas, sociálne výhody a ďalšie bonusy.

 

Žiadosti doručiť na adresu:

Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, do 22. 09. 2023 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania – odborný referent pre ŽP“

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania.

 

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Došek, prednosta Mestského úradu

Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: prednosta@senica.sk

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v.r.

primátor mesta Senica  

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!