Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:36  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:38  //  zobrazené: 437

Príjazdová komunikácia a parkovisko pri cintoríne Kunov

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Nižšie je interpelácia s odpoveďou z 2.MsZ:

Požadujem o akútne riešenie príjazdovej komunikácie na verejný cintorín v mestskej časti v Kunove. Tento problém občanov súri dlhé roky. Je nemysliteľné, aby smútočný sprievod musel za daždivého počasia tlačiť pohrebné vozidlo, aby sa dostalo k márnici.

Žiadam, aby sa doriešil príjazd k domu smútku a následne parkovacie plochy, nakoľko sa na celom úseku podľa prílohy nenachádza ani jediné parkovacie miesto.

Odpoveď:

Príjazdová komunikácia a parkovisko pri cintoríne Kunov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023. Situácia sa rieši priebežne s použitím recyklovaných materiálov.

V nadväznosti na odpoveď Mesta Senica na moju interpeláciu vo veci prístupovej komunikácie do priestorov verejného cintorína v miestnej časti Kunov Vám podávam nasledovné stanovisko:

a/ cintoríny patria medzi nebytové budovy - §43c, ods. 1, písm. k) zák. č.50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení, b/ priestory cintorína sú časti nebytovej budovy určené na užívanie verejnosťou, na ktoré sa vzťahujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie - §56, písm. d) MŽP SR č.532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,

c) prístupová komunikácia- chodník do priestorov cintorína musí byť upravený proti šmyku- Príloha k vyhláške č. 532/2002 Z. z., bod 1.1.1..

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam o zabezpečenie prístupu do priestorov cintorína podľa požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Súčasný stav povrchu chodníka (asfaltová drť) nezodpovedá podmienkam uvedeným v písmene c) tejto interpelácie.

 

Odpoveď:

V rámci areálu cintorína je riešený chodník medzi domom smútku a plochou s hrobovými miestami kde je zabezpečený bezbariérový prístup. V otázke prístupu do cintorína je stále aktuálna predchádzajúca odpoveď, že príjazdová komunikácia a parkovisko pri cintoríne Kunov z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023.

 

Vypracoval: Ing. Ferdinand Bartal

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!