Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Strategické dokumenty
publikované: 22.05.2017 - 13:56  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 14:03  //  zobrazené: 2808

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2016 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR;  program rozvoja) spolu s územným plánom je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychá-dzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.

PHRSR je strednodobý dokument plánovaný na obdobie  7 rokov a výhľadovo do roku 2030. Samospráva prostredníctvom programu rozvoja formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 - 2022 je vypracovaný v súlade so zákonom č. 309/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja. Postup vypracovania programového dokumentu sa opiera o Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC verzia 2.0 zverejnenej vo februári 2015.

PHRSR mesta Senica na roky 2016 – 2022 je postavený na princípoch partnerstva a metodike koncepcie problémov mesta, vízie, prioritných cieľov a plánu projektových aktivít na základe dialógu verejnosť – odborné pracovné skupiny – riadiaci tím. Mesto sa rozhodlo spracovať dokument svojpomocne s pracovným tímom Referátu regionálneho rozvoja Mestského úradu Senica.

Schválenie procesu spracovania  PHRSR mesta Senica na roky 2016 – 2022, 1.riadne zasadnutie Mestské zastupiteľstva v Senici,  19.2.2015

Prieskum verejnej mienky

Prieskum sa uskutočnil pred začiatkom prípravy PHRSR v septembri 2014 a na základe odporúčaní pracovných skupín bol zopakovaný v apríli 2015. Do prieskumu sa zapojilo 600 respondentov. Prebiehal formou webového dotazníka, distribúciou dotazníka prostredníctvom mesačníku Naša Senica. Zber dotazníkov prebiehal elektronickou formou a formou stacionárnych zberných urien dostupných v novinových stánkoch a predajniach potravín vo všetkých mestských častiach.

Pracovné skupiny

Do prípravy dokumentu boli zapojení aktéri z oblasti verejnej správy, tretieho sektora, zástupcovia záujmových skupín,  podnikateľov a poslanci mestského zastupiteľstva ako predsedovia komisií mestského zastupiteľstva prostredníctvom piatich pracovných skupín:

Výstavba, doprava, životné prostredie

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Kultúra a vzdelávanie

Oddych, šport, cestovný ruch

Verejná správa

 

V pracovných skupinách pôsobilo 71 osôb. Príprava dokumentu prebiehala od septembra 2014 do decembra 2015. Počas prípravy sa uskutočnili štyri pracovné stretnutia, z toho jedno ako verejne prístupné prerokovanie. Názor verejnosti bol pri príprave dokumentu zohľadnený na základe prieskumu verejnej mienky formou dotazníka.

Analytická časť

- zber a spracovanie údajov

- prezentácia výstupov pracovným skupinám 21.9.2015, Mestský úrad Senica

• Kompletná analýza vnútorného prostredia na základe overeného súboru kvantitatívnych a kvalitatívnych dát podľa jednotlivých oblastí

• Vyhodnotenie realizácie aktivít PHSR mesta Senica na roky 2007 – 2013

• Príprava SWOT analýzy

• Vízia mesta Senica

- tvorba SWOT ANALÝZY v pracovných skupinách

- spracovanie výstupov  pracovných skupín a vypracovanie SWOT analýzy

- prezentácia analytickej časti na MsZ

Strategická časť

 

- tvorba vízie mesta pracovnými skupinami, návrhy pracovných skupín

- schválená vízia mesta

 

Mesto Senica bude moderné, ekologické a konkurencieschopné mesto s rozvinutou infraštruktúrou a rozmanitosťou služieb. Senica bude zelené mesto so zdravým životným štýlom, garantovanými vzdelávacími a sociálnymi službami, s bohatým športovým a kultúrnym zázemím so zvyšujúcou sa kvalitou života spokojných ľudí, ktorí majú pozitívny vzťah k mestu, vážia si jeho históriu a tradície. Mesto Senica bude otvorenou samosprávou podporujúcou aktívny prístup občanov participujúcich na trvalo udržateľnom rozvoji mesta.

 

Rozvojová stratégia mesta Senica je postavená na troch pilieroch:

KONKURENCIE SCHOPNÉ MESTO

MODERNÉ OBČIANSKE MESTO

EKOLOGICKÉ MESTO

 

- príprava návrhu strategickej časti na základe definovaných oblastí vízie mesta  a verejná prezentácia

- pripomienkovanie strategickej časti

- prerokovanie strategickej časti v mestských komisiách

- zapracovanie pripomienok

- schválenie strategickej časti na MSZ

Programová časť

 

- obsahuje zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce a zoznam hlavných ukazovateľov prioritných oblastí

- nastavenie aktivít odzrkadľuje stanovené tematické ciele a zohľadňuje požiadavky členov pracovných skupín a verejnosti na základe výsledkov realizovaného dotazníkového prieskumu

- nosné projektové zámery mesta sú uvedené v Súhrnnom prehľade projektových zámerov mesta, prehľad predstavuje zásobník projektových aktivít, z ktorého vychádza Akčný plán projektov mesta na najbližší rok + 2 roky

- zásobník projektov a aktuálny akčný plán bol zostavený na základe rokovaní pracovných skupín

Realizačná časť

 

-  postup inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie, programu rozvoja obce, systém monitorovania, aktualizácie  a hodnotenia plnenia programu na základe stanovených merateľných ukazovateľov

- popisuje komunikačnú stratégiu PHRSR

 

Finančná časť

 

- finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít

 

Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 – 2022, 7. riadne zasadnutie  Mestské zastupiteľstva v Senici,  15.12.2015

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!