Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 20.05.2019 - 08:10  //  aktualizácia: 17.09.2019 - 13:16  //  zobrazené: 765

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ Senica

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu:                           Rozvoj sektorových zručností zamestnancov MsÚ Senica

               dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+:        312031T636

 

Operačný program:                      Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:                                  3 - Zamestnanosť

Investičná priorita:                       

3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ:                             

3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Fond:                                                  

Európsky sociálny fond

Poskytovateľ:                              

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje

V zastúpení:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje

 

Stručný popis projektu:

Predmetom realizácie projektu je zvýšenie zručností zamestnancov Mestského úradu Senica prostredníctvom ich vzdelávania v IKT oblastiach, ktoré pravidelne využívajú pre výkon svojich pracovných povinností. Tento rozvoj zručností im umožní dosiahnuť zvýšenie efektivity ich práce a vytvoriť tak výkonný pracovný celok, ktorý bude poskytovať svoje služby občanom na vysokej úrovni.

 

Aktivity projektu:

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu "Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov", ktorá je zameraná na zvyšovanie IKT zručností zamestnancov Mestského úradu Senica.

Aktivita pozostáva z dvoch podaktivít:

1. Podaktivita 3a) - Výber vhodných zamestnancov, posúdenie ich predpokladov na výkon pracovnej pozície, na základe ktorých sa určí či sú pre vzdelávacie aktivity vhodní alebo nie.

2. Podaktivita 3b) cielené získavanie zručností zamestnancov vybratých na základe prvej podaktivity prostredníctvom vzdelávania. V rámci druhej podaktivity sú realizované samotné vzdelávania zamestnancov v rozsahu 88 hodín pre každého jedného účastníka podaktivity. Vzdelávacie kurzy prebiehajú formou vnútrofiremnej prípravy zamestnancov, čo zabezpečí reflekciu na konkrétne potreby zamestnávateľa tak, aby zohľadňoval požiadavky jednotlivých pracovných miest v rámci, ktorých zamestnanci vybratí do vzdelávania pôsobia. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené na teoretickú prípravu a praktickú prípravu v reálnych podmienkach zamestnávateľa. Podaktivita pozostáva z nasledovných vzdelávacích programov: MS Office – mierne pokročilý, Informačný systém mesta Senica, Dokumentačný informačný systém samosprávy (DISS).

 

Harmonogram projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):              20

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                             05/2019

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                          12/2020

 

Financovanie projektu:

Forma financovanie:                                                                                 Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov:                                                    43 810,72  €

Výška nenávratného finančného príspevku:                                             43 810,72  €

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!