Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.08.2018 - 08:36  //  aktualizácia: 10.08.2018 - 08:39  //  zobrazené: 6505

Sobášne dni na rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 23. riadnom zasadnutí konanom dňa 28. júna 2018 schválilo sobášne dni na rok 2019:

Zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy na matričnom úseku vykonáva Mesto Senica v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov  od 1.1.2002:

  • matrika Senica je matričný obvod pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Rovensko, Smrdáky,
  • úlohy na úseku matriky  sú vykonávané podľa  zákona č. 154/1994 Z. z.  o matrikách, vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
  • vzhľadom na nižší počet občianskych obradov a to uzavretie manželstva a vítania detí do života navrhujeme schváliť na rok 2019 každú druhú sobotu ako deň určený k občianskym obradom
  • v prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Určené soboty na rok 2019

  1. polrok 2019
  1. polrok 2019

12. január

26. január

 

9. február

23. február

 

9. marec

23. marec

 

13. apríl

27. apríl

 

11. máj

25. máj

 

8. jún

22. jún

 

  13. júl

27. júl

 

10. august

24. august

 

7. september

21. september

 

5. október

19. október

 

9. november

23. november

 

7. december

 

Určený deň streda ako  sobášny deň zostáva naďalej zachovaný.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!