Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.06.2020 - 12:56  //  aktualizácia: 30.06.2020 - 12:57  //  zobrazené: 3165

Sobášne dni na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Senici na 10. zasadnutí konanom dňa 25. júna 2020 schválilo sobášne dni na rok 2021:

Zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy na matričnom úseku vykonáva Mesto Senica v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov  od 1.1.2002:

  • matrika Senica je matričný obvod pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Rovensko, Smrdáky

  • úlohy na úseku matrikysú vykonávané podľazákona č. 154/1994 Z. z.o matrikách, vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

  • vzhľadom na nižší počet občianskych obradov a to uzavretie manželstva a vítania detí do života bolaschválenána rok 2021 každá druhá sobota ako deň určený k občianskym obradom

  • v prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

     

 

Určené soboty na rok 2021

 

  1. polrok 2021
  1. polrok 2021

 

9. január

23. január

 

 

 

13. február

27. február

 

 

13. marec

27. marec

 

 

10. apríl

24. apríl

 

 

15. máj

29. máj

 

 

12. jún

26. jún

 

 

10. júl

24. júl

 

 

 

14. august

28. august

 

 

11. september

25. september

 

 

9. október

23. október

 

 

13. november

27. november

 

 

11. december

 

Určený deň streda ako  sobášny deň zostáva naďalej zachovaný.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!