Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.07.2021 - 10:13  //  aktualizácia: 14.07.2021 - 09:55  //  zobrazené: 3139

Sobášne dni na rok 2022

Plánujete si povedať svoje svadobné ÁNO v budúcom roku? Mestské zastupiteľstvo v Senici na 17. zasadnutí konanom dňa 29. júna 2021 schválilo sobášne dni na rok 2022.

 

 • I. polrok 2022

  8. január

  22. január

  5. február

  19. február

  5. marec

  19. marec

  9. apríl

  23. apríl

  7. máj

  21. máj

  4. jún

  18. jún

 

      II. polrok 2022

 

2. júl Múzeum Senica

16. júl

30. júl

13. august

27. august

10. september

24. september

1. október Múzeum Senica

15. október

29. október

12. november

26. november

10. december

 

Určený deň streda ako  sobášny deň zostáva naďalej zachovaný.

 

Zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy na matričnom úseku vykonáva Mesto Senica v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov  od 1.1.2002:

 • matrika Senica je matričný obvod pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Rovensko, Smrdáky

 • úlohy na úseku matriky sú vykonávané podľa zákona č. 154/1994 Z. z.o matrikách, vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

 • vzhľadom na nižší počet občianskych obradov, a to uzavretie manželstva a vítania detí do života, boli schválené na rok 2022 každé druhé soboty ako deň určený k občianskym obradom

 • v prípade uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • vzniknutím  zrekonštruovaných priestorov v Múzeu SENICA (sokolovňa) sú schválené sobášne soboty  v roku 2022, ktoré budú  určené iba na sobášne obrady uskutočnené v múzeu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!