Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.12.2022 - 13:35  //  aktualizácia: 22.12.2022 - 13:52  //  zobrazené: 759

Stav výstavby projektu Revitalizácia exteriéru Sokolovňa - park

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 1. zasadnutí MsZ dňa 13. 12. 2022

 

Interpelácia:

Aký je stav výstavby projektu Múzeum park, spolufinancovaný NFP 310020ASK1 zo dňa 3.11.2021, OP Kvalita životného prostredia. Stavba mala byť dokončená k 31.12.2022. Aké skutočnosti viedli k súčasnému stavu – možné zmarenie investície.?

Odpoveď:

Mesto Senica uzatvorilo zmluvu o dielo so spoločnosťou EUROFRAME, a.s., na základe verejného obstarávania, ktorým bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač dňa 14.06.2021. Zmluvou o dielo sa zhotoviteľ projektu zaviazal zhotoviť práce na diele: Revitalizácia exteriéru Sokolovňa -park“. Vzhľadom na následnú kontrolu dokumentácie verejného obstarávania na RO a  na následnú kontrolu verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie sa odovzdanie staveniska zhotoviteľovi projektu uskutočnilo dňa 25.07.2022.

Zhotoviteľ stavby spoločnosť EUROFRAME, a.s., od doby odovzdania staveniska žiadal opakovane od investora navýšenie ceny diela vzhľadom na skutočnosť, že od podpisu zmluvy so zhotoviteľom stavby po realizáciu projektu došlo k výraznému navýšeniu cien stavebných materiálov a energií v dôsledku celosvetového nárastu inflácie a ťažkej situácie na trhu, ktorú ešte prehĺbil a zhoršil vojenský konflikt na Ukrajine.

Zhotoviteľ stavby opakovanie zastavoval a prerušoval práce na stavbe s cieľom vyrokovať od objednávateľa mesta Senica navýšenie ceny diela. V Zmluve o dielo, uzatvorenej medzi objednávateľom: Mesto Senica a zhotoviteľom: EUROFRAME, a.s.,  je uvedené v čl. 4.3 nasledovné: „dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.“ Vzhľadom na skutočnosť, že zhotoviteľ opakovane prerušoval, zastavoval stavbu a žiadal navýšenie ceny diela, nedodržiaval časový harmonogram diela, dospeli objednávateľ mesto Senica a zhotoviteľ spoločnosť EUROFRAME, a.s., k záveru ukončenia zmluvy o dielo dohodou.

Momentálne prebieha príprava dohody ukončenia zmluvy o dielo medzi mestom Senica a zhotoviteľom stavby– spoločnosťou EUROFRAME, a.s., ktorá sa týka najmä zdokladovania vykonaných častí diela, finančného vysporiadania a odsúhlasenia zhotovených prác.

Následne bude prebiehať nový proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, podpis zmluvy s novým dodávateľom a kompletizácia dokumentácie a jej zaslanie na kontrolu na Riadiaci orgán. Mesto Senica požiadalo Riadiaci orgán o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP, predmetom zmeny je predĺženie realizácie projektu do 30.11.2023.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!