Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  VOĽBY 2022
publikované: 07.07.2022 - 13:16  //  aktualizácia: 18.10.2022 - 13:03  //  zobrazené: 3476

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOPRÁVY OBCÍ

Určenie počtu volebných obvodov a počty poslancov v nich


Mestské zastupiteľstvo v Senici na 24. zasadnutí, konanom dňa 23.6.2022 určilo:

 

a/ počet poslancov 19 mestského zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026

b/ 5 volebných obvodov a počty poslancov v nich:

 

Volebný obvod č. 1 = 1 poslanec
Volebný obvod č. 2 = 7 poslancov
Volebný obvod č. 3 = 6 poslancov
Volebný obvod č. 4 = 4 poslanci
Volebný obvod č. 5 = 1 poslanec

 

Zoznam volebných obvodov, okrskov a počty poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

 

Volebný obvod č. 1

Počet volených poslancov: 1

Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Senica, Čáčovská cesta 5174/86

Ulice:  Bahenská,  Beňovského,  Cintorínska,  Cyrila Gallaya,  Čáčovská cesta,  Dr. Milana Hodžu, Družstevná,  K veterine,  Kruhy,  Ľudmily Križanovej,  Martina Bartoňa,  Miloslava Bibzu, Pri garážach,  Škodáčkova,  Športová,  V uličke

 

Volebný obvod č. 2

Počet volených poslancov: 7

Okrsok č. 2 Slovenský červený kríž, Senica, Kalinčiakova 1396/46

Ulice: Kalinčiakova, Tehelná, Železničná

Okrsok č. 3  Denné centrum pre organizácie III.sektora, Senica, Hviezdoslavova 323/51

Ulice:  Kasárenská,  Palárikova,  Hviezdoslavova 319/43,  320/45,  321/47,  322/49,  469/52,  469/54,  469/56,  470/46, 470/48,  470/50,  471/40,  471/42,  471/44,  472/34,  472/36,  472/38

Okrsok č. 4  Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica, Dlhá 1037/12

Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Jabloňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5  Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica, Dlhá 1037/12

Ulice:  Bernolákova,  Bottova,  Ružová,  Sládkovičova,  Štúrova,  V. Paulínyho-Tótha,  Vajanského, Senica

Okrsok č. 6  Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobodenia 11/17

Ulice:  Nám. oslobodenia,  Robotnícka,  Továrenská 

Okrsok č. 7  Mestské kultúrne stredisko, Senica, Nám. oslobodenia 11/17

Ulice:  Hurbanova,  Kolónia,  Hviezdoslavova  312/7,  312/9,  313/11,  313/13,  313/15,  313/17,  313/19, 313/21,  314/23,  314/25,  314/27,  314/29,  314/31,  314/33,  318/41,  324/53,  474/30,  476/20, 482/14,  483/8,  483/10,  483/12,  484/2,  484/4,  484/6,  1370/55,  1417/62,  1417/64,  1562/61A, 1563/32A,  2556/63,  2949/39A,  3375/65

 

Volebný obvod č. 3

Počet volených poslancov: 6

Okrsok č. 8  Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Ulice:  Hájska,  Lúčna,  Mesačná,  Mlynská,  Poľná,  Potočná,  Slnečná,  Sotinská,  Teplická,  Veterná,   L. Novomeského  1349/102,  1349/104,  1349/106,  1350/108,  1350/110,  1350/112, 1350/114

Okrsok č. 9  Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Ulice:  J. Mudrocha,  Sadová,  L. Novomeského  1216/76,  1216/78,  1216/80,  1216/82,  1217/84,  1217/86, 1217/88

Okrsok č. 10  Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Ulice: Gen. L. Svobodu,Sv. Cyrila a Metoda,Sv. Gorazda

Okrsok č. 11  Základná škola s materskou školou, Senica, J. Mudrocha 1343/19

Ulice: S. Jurkoviča

Okrsok č. 12  Základná škola s materskou školou, Senica, J. Mudrocha 1343/19

Ulice:  Jána Bežu,  Jána Náhlika,  Jozefa Závodského,  Juraja Fándlyho,  L. Novomeského  1210/64, 1211/66,  1212/68,  1213/70,  1214/72,  1215/74,  Rovenská,  Štefana Pilárika

 

Volebný obvod č. 4

Počet volených poslancov: 4

Okrsok č. 13  Centrum voľného času, Senica, Sadová 646/8

Ulice:  Štefánikova  696/3,  700/11,  701/13,  702/15,  703/17,  704/19,  704/21,  704/23,  704/25, 704/27,  704/29,  704/31,  704/33,  704/35,  725/8,  725/10,  725/12,  725/14,  725/16,  725/18,  726/2,  726/4,  726/6,  1377/77,  1598/11B

Okrsok č. 14  Základná škola, Senica, Komenského 959/3

Ulice:  Hollého,  Komenského,  Štefánikova  712/71,  723/22,  1317/69,  1435/74,  1441/79, 1559/52B,  3597/73

Okrsok č. 15  Základná škola, Senica, Komenského 959/3

Ulice:  Brezová,  Čerešňová,  Jána Jonáša,  Ľudovíta Vaníčka,  Martina Braxatorisa,  Štefánikova  707/41,  707/43,  707/45,  707/47,  707/49,  707/51,  707/53,  709/57,  709/59,  709/61,  709/63, 709/65,  719/38,  719/40,  719/42,  720/28,  720/30,  720/32,  720/34,  720/36,  721/26,  722/24, 3013/65B

Okrsok č. 16  Spojená škola, Senica, Brezová 840/1

Ulice:  Dr. I. Horvátha,  Fajnorova,  J. Kráľa,  M. Nešpora,  Moyzesova,  Okružná,  SNP

 

Volebný obvod č. 5

Počet volených poslancov: 1

Okrsok č. 17  Kultúrny dom, Senica, Kunov súp. č. 64

Ulice:  Brestové,  Dolné Suroviny,  Hlbocká cesta,  Horné Suroviny, Jablonická cesta,  Košútovec,  Kunov

 


 

AK MÁ VOLIČ COVID-19

Osoby, ktoré majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, budú mať právo hlasovať v spojených voľbách prostredníctvom zriadenej špeciálnej volebnej komisie. Oprávnený volič podá žiadosť zapisovateľke mestskej volebnej komisie p. Adele Langovej sám  alebo prostredníctvom inej osoby telefonicky na tel. čísle: 034/6512296, 0904171148. Požiadať o špeciálne hlasovanie bude možné od 24.10.2022 a najneskôr do 28.10.2022 do 12. hodiny.

V Senici, 17.10.2022

 


 

INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

Zverejnenie počtu obyvateľov

Mesto Senica v súlade s § 171 ods. 9 poslednej vety a § 176 ods. 8 poslednej vety zákona č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z v e r e j ň u j e  počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022, t. j. k 10.6.2022 bol 19 987.


Zo zverejneného počtu obyvateľov mesta Senica vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva a voľby primátora mesta je 200 podpisov.

 

 

Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

sú zverejnené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR tu:

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

 

 

KANDIDÁTNE LISTINY

 

TERMÍN: Podanie kandidátnych listín – 30. august 2022

 

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta

Kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby primátora mesta môže podať politická strana alebo politické hnutie, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke mestskej volebnej komisie – p. Adele Langovej, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, č. dverí 200.

 

Počas úradných hodín Mestského úradu Senica 
PO   7.00 – 11.00   12.00 - 15.00
UT   7.00 – 11.00    12.00 - 15.00
ST    7.00 – 11.00   12.00 – 16.00
ŠT    7.00 - 11.00    12.00 - 15.00
PI     7.00 – 11.00    12.00 – 14.00
dňa 30.8.2022 bude možné odovzdať kandidátne listiny do 24.00 h.
 

 

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora mesta

Nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby primátora mesta v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľke mestskej volebnej komisie - p. Adele Langovej, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, č. dverí 200.

Počas úradných hodín Mestského úradu Senica 
PO   7.00 – 11.00   12.00 - 15.00
UT   7.00 – 11.00    12.00 - 15.00
ST    7.00 – 11.00   12.00 – 16.00
ŠT    7.00 - 11.00    12.00 - 15.00
PI     7.00 – 11.00    12.00 – 14.00
dňa 30.8.2022 bude možné odovzdať kandidátne listiny do 24.00 h.

 

MESTSKÁ VOLEBNÁ KOMISIA


Zapisovateľ mestskej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 169 ods. 6 primátor mesta Senica vymenoval do funkcie zapisovateľky mestskej volebnej komisie

p. Adelu Langovú

Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25, č. dverí 200,
v deň volieb 29.10.2022 bude MsVK sídliť na č. dverí 202.
Tel. číslo: 0904171148
Email: adela.langova@senica.sk

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania mestskej volebnej komisie a plní  funkciu odborného poradcu mestskej volebnej komisie. Pri rokovaní volebnej komisie má zapisovateľka právo poradného hlasu.

 

 

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie 

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie : Termín do 9.10.2022
Do špeciálnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie o delegovaní člena doručí politická strana, hnutie alebo koalícia primátorovi mesta /primator@senica.sk, silvia.krcova@senica.sk, tel. 0905765594/.

Špeciálna volebná komisia má najmenej osem členov. Ak špeciálna volebná komisia nedosiahne v pondelok 10. októbra 2022 počet 8 členov, chýbajúcich členov vymenuje primátor mesta. 
 

V Senici 30. 09. 2022


 

Delegovanie do mestskej volebnej komisie : Termín do 30.8.2022

Do mestskej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta. /primator@senica.sk, silvia.krcova@senica.sk/

 

Delegovanie do okrskových volebných komisií: Termín do 22.9.2022

Do okrskových volebných komisií môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva.  Taktiež môže do okrskových volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta. /primator@senica.sk, silvia.krcova@senica.sk/

 

(21.09.2022) OZNAM:

Mestský úrad v Senici oznamuje politickým subjektom, ktoré do 22.9.2022 do 15.30 h neodovzdali návrhy do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov, že po uvedenej hodine až do 24.00 h ich môžu odovzdať na Mestskej polícii. (vchod zozadu budovy MsÚ)

 

Spoločné podmienky pre delegovanie do volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno    doručovať písomnosti, a telefonický a e-mailový kontakt,

- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonický a e-mailový kontakt,

- meno, priezvisko a podpis osoby

- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!