Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚL 16, 2020
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 15.10.2019 - 01:00  //  aktualizácia: 16.12.2019 - 15:39  //  zobrazené: 8123

O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

číslo: VZN č. 48  |  dátum schválenia: 12.12.2017  |  dátum účinnosti: 01.01.2020  |  stav: účinné

MESTO SENICA

Mesto Senica v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 48

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1

Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon) upravuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti podrobnosti

a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,

b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,

c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb.

 

Článok 2

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti mesta Senica 

1. Mesto Senica poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:

a) sociálne služby krízovej intervencie:

    1.  nocľaháreň

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi

    1. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej  situácie z dôvodu ťažkého  

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia

dôchodkového veku:

    1. domáca opatrovateľská služba ( ďalej len „ opatrovateľská  služba“)

    2. požičiavanie pomôcok

d) podporné služby    

    1. odľahčovacia služba 

    2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre

 

2. Mesto Senica zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov sociálnych služieb:

    1. prepravná služba

    2. poskytovanie sociálnej služby – Jedáleň                                                                                           

    3. denný stacionár

    4. nízkoprahová sociálna služba pre rodiny s deťmi

 

    3. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., nezisková organizácia založená mestom Senica poskytuje tieto sociálne služby:

a)  sociálne služby  krízovej intervencie 

     1. útulok

b) sociálne služby v zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej

osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov                         

     1. zariadenie pre seniorov,

c) sociálne služby poskytované  v zariadení pre plnoletú fyzickú osobu na určitý čas, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

     1. zariadenie opatrovateľskej  služby

d) sociálne poradenstvo

     1. základné sociálne poradenstvo

 

Článok 3

Poskytovanie sociálnych služieb

1. Mesto Senica v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo

b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra

 

 

Článok 4

Konanie vo veciach sociálnych služieb

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa riadi ustanoveniami uvedenými v § 91až 93 zákona o sociálnych službách.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 NOCĽAHÁREŇ 

 

Článok 5

Poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni 

1. V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

 

Článok 6

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v nocľahárni 

1. Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sa stanovuje

a) 0,30 € za noc pre občana Senice s príjmom pod hranicou životného minima,

b) 1,00 € za noc pre občana iného mesta alebo obce,

c) 1,00 € za noc pre občana Senice s príjmom najmenej vo výške životného minima.

2. Úhradu za  poskytovanú   sociálnu službu je občan povinný zaplatiť pred vstupom do zariadenia.

 

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ

ÚTULOK 

 

Článok 7

Poskytovanie sociálnej služby v útulku 

1. V útulku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. 

 

Článok 8

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v útulku 

1. Výška úhrady za poskytované sociálne služby v útulku sa určí podľa príjmu fyzickej osoby nasledovne:

a) fyzická osoba v hmotnej núdzi: 1,3115 €/deň

b) fyzická osoba, ktorá nie je v hmotnej núdzi: 35 % z jej príjmu.

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZARIADENIE PRE SENIOROV 

 

 

Článok 9

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 

1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na  pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo

b) fyzickej osobe,  ktorá  dovŕšila  dôchodkový  vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje

    z iných vážnych dôvodov.

 

 

Článok 10

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení pre seniorov:

1.Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

  2. < > – 5,77 €/deň,< >: hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň,

     

    vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 €/deň.

2.Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

 

 

PIATA ČASŤ

 ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

 

Článok 11

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení opatrovateľskej služby 

1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

 

Článok 12

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú službu v zariadení opatrovateľskej služby :

1.Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje nasledovne

a)pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,50 €/deň,

b)ubytovanie – 5,77 €/deň,

c)stravovanie:

d)hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň,

e)vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 €/deň.

2.Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

 NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY A INÉ ČINNOSTI 

 

Článok 13

Úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti

1. Zariadenie sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností alebo ďalších služieb, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby. Platby za tieto činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.

 

2. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča je:

a) 0,70 € za používanie fénu,

b) 0,70 € za používanie žehličky,

c) 1,60 € za používanie rýchlovarnej kanvice,

d) 1,60 € za užívanie nočnej lampy,

e) 3,30 € za používanie rádia, CD, DVD prehrávača

f)8,30 € za používanie televízora, chladničky, vyhrievacej podložky, ventilátora, elektrického ohrievača,

g) 6,00 € za používanie počítača,

h) 5,00 € za používanie mikrovlnnej rúry.

4. Výška úhrady za mesiac na fyzickú osobu za administratívne úkony na depozitnom účte je: 1,00 €.

5. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. zabezpečuje ďalšie služby u externých dodávateľov, ktorí si za služby účtujú poplatok podľa platných cenníkov:

a) revízia vlastného elektrospotrebiča – povinná pre každého prijímateľa sociálnej služby, ktorý používa vlastný elektrospotrebič, vykonávaná v zákonných lehotách

b) strihanie vlasov

c) pedikúra

d) fyzioterapia.

 

 

SIEDMA ČASŤ

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

 

Článok 14

Poskytovanie opatrovateľskej služby 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a) je odkázaná na  pomoc inej  fyzickej osoby a jej  stupeň odkázanosti  

je  najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona a

b) je odkázaná  na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona.

2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona. Rozsah úkonov na   základe  sociálnej  posudkovej  činnosti  určuje mesto v hodinách.

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na

opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z.,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z.z, 

d) ktorej je nariadená karanténa pre  podozrenie z  nákazy prenosnou  chorobou a pri 

 ochorení touto nákazou,

e) s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať opatrovateľku.

4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

a) vykonávajúcej opatrovanie sa  poskytuje ústavná  zdravotná  starostlivosť  v zdravotníckom

zariadení,  

b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,

c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie  

opatrovanie podľa  zákona č. 447/2008 Z.z. sa  poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu

najviac osem hodín mesačne.   

5.Opatrovateľská  služba  sa  poskytuje  v  domácnosti  opatrovaného  občana v pracovných

dňoch podľa pracovnej doby mesta, najviac v rozsahu 7,5 hod. denne. Poskytuje  sa

prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorený pracovný pomer.

6. Rozsah  opatrovateľskej služby v hodinách  bude občanovi poskytovaný podľa zaradenia do stupňa jeho odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Tento stupeň bude výsledkom

zdravotného a sociálneho posudku. 

Na jeho základe nie je možné rozsah opatrovateľskej služby zvyšovať. Je možné ho len znížiť na podnet opatrovaného občana.

7. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy. Fyzická osoba, ktorá má záujem o jej poskytovanie, je povinná podať písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť musí  obsahovať údaje v  súlade s § 74 ods. 3 a zmluva údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona.

8. Mesto Senica poskytne opatrovateľskú službu alebo zabezpečí jej poskytovanie fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené. Dôvody vážneho ohrozenia života a zdravia sú: neexistencia alebo úmrtie blízkej osoby, na ktorej pomoc je fyzická osoba odkázaná a nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť manželom, dospelým dieťaťom, rodičom alebo súdom uznaným opatrovníkom. O nemožnosť zabezpečiť osobnú starostlivosť odkázanému členovi rodiny v zákone vymedzeným okruhom osôb pôjde najmä vtedy, ak napr. uvedené osoby nebývajú s odkázanou osobou, resp. nebývajú v rovnakej alebo v blízkej obci, alebo sú zamestnané a zo získaného príjmu pokrývajú svoje potreby a potreby svojej rodiny.

9. Fyzická osoba je  povinná  písomne oznámiť mestu do 8 dní zmeny v skutočnostiach

rozhodujúcich na trvanie odkázanosti  na  opatrovateľskú  službu  a  zmeny  v  príjmových a  majetkových  pomeroch  rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za opatrovateľskú službu.

 

 

Článok 15

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu

1. Úhrada za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,30 eura za jednu hodinu (obslužné a ďalšie činnosti). V prípade poskytovania opatrovateľskej služby podľa § 41 ods. 4 písm. c) zákona sa úhrada za túto službu stanovuje vo výške 1,66 eura za jednu hodinu.

2. Úhradu  platí  fyzická osoba podľa  skutočného  rozsahu  poskytnutých hodín za kalendárny mesiac, v   ktorom  sa  opatrovateľská  služba   poskytla,   najneskôr   do  15. dňa   nasledujúceho mesiaca.  Možno ju  zaplatiť  priamo v   pokladni  mesta alebo prostredníctvom poštovej poukážky.

3. Podmienky  pre  platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené  v § 73 zákona a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby.

 

Článok 16

Všeobecné podmienky pre poskytovanie opatrovateľskej služby 

1. Mesto si vyhradzuje právo voľby opatrovateľky k opatrovanému občanovi. Opatrovateľky  u jedného  opatrovaného občana  je možné  striedať podľa potreby,  aby  bola každá z nich rovnako vyťažená.

2. Donáška jedného nákupu sa zabezpečuje maximálne z dvoch obchodov, ktoré sú najbližšie k bydlisku  opatrovaného občana. Nákup sa  poskytuje výhradne pre potreby opatrovaného občana, a nie pre rodinných príslušníkov.

3. Mesto si vyhradzuje právo určenia času poskytovania opatrovateľskej služby pri upratovaní v domácnosti a donášky nákupu,  ktorý opatrovaný občan  nepotrebuje  k okamžitej spotrebe.

4. K prácam,  ktoré  sú  spojené  s  bežným  upratovaním v domácnosti  patrí:  vysávanie, utieranie prachu, umývanie  podlahy, čistenie WC a kúpeľne. Veľké upratovanie sa robí len občanom,  ktorí  nemajú  žiadnych  rodinných príslušníkov. Vykonáva sa 2x do roka, kde  patrí: vypratanie a   umytie  kuchynskej  linky,  obývacej  steny,  upratanie  komory, umývanie dverí.  

5. Doprovod   na lekárske vyšetrenie mimo mesta  Senica sa poskytuje len občanom,  ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov.

6. Poverený sociálny pracovník mesta je oprávnený navštíviť opatrovaného občana v domácnosti za účelom zistenia účelnosti poskytovanej služby.

 

 

 

 

 

 

 

ÔSMA ČASŤ

ODĽAHČOVACIA SLUŽBA 

 

Článok 17

Poskytovanie odľahčovacej služby 

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa  zákona č. 447/2008 Z. z., ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje  fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna

služba počas obdobia, v  ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v  kalendárnom roku,  pričom fyzická  osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím  má  možnosť  počas  odľahčovacej  služby si vybrať formu poskytovanej služby (terénnu, ambulantnú alebo pobytovú).

3. Ak  má  fyzická  osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu  s  ťažkým zdravotným postihnutím,  záujem o poskytovanie odľahčovacej služby, je povinná o túto službu mesto písomne požiadať v dostatočnom časovom predstihu najmenej 15 kalendárnych  dní pred poskytnutím odľahčovacej služby. Následne fyzická osoba s  ťažkým zdravotným postihnutím podáva mestu písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

4. Úhrada  za  poskytovanú  odľahčovaciu  službu formou opatrovateľskej služby sa  stanovuje vo výške  1,66 eura za jednu hodinu.

5. Odseky 2 a 3 uvedené v Čl. 19 platia rovnako aj v prípade poskytovania odľahčovacej služby.

 

 

 

DEVIATA ČASŤ

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI

DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA

 

 

Článok 18

Poskytovanie sociálnej služby 

1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.

2. Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa prijímajú zdravé deti po dovŕšení jedného roku veku dieťaťa.

3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú:

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,

b) stravovanie

c) výchova

 

 

 

 

 

Článok 19

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu 

1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku   

dieťaťa (Mestské jasle) sa stanovujú nasledovne:

a) celodenná starostlivosť o dieťa – 280,00 €/mesiac

b) poldenná starostlivosť o dieťa – 180,00 €/mesiac

c) poplatok za stravovanie ( na nákup potravín na jedno jedlo) je 1,45 €/deň /dieťa.  Stravovanie zahŕňa  desiatu vo výške : 0,36 €, obed vo výške : 0,85 € a olovrant vo výške : 0,24 €.

2. K poplatku na stravovanie  je určená výška režijných nákladov vo výške 5,00 €/mesiac

/1dieťa.

3. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve   

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom

sociálnej služby.

 

 

 

 

DESIATA ČASŤ

POŽIČIAVANIE POMÔCOK

 

Článok 20

Poskytovanie sociálnej služby 

1. Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

2. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

3. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným ÚPSVaR v Senici na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

4. Fyzické osoby, ktorým sa požičiavajú pomôcky, sú občania s trvalým pobytom v meste Senica a fyzické osoby dočasne bývajúce u príbuzných s trvalým pobytom v meste Senica.

4. Podmienky zapožičania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za zapožičanie upravuje zmluva o zapožičaní pomôcky, uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách.

 

 

JEDENÁSTA ČASŤ

DENNÉ CENTRUM 

 

Článok 21

Poskytovanie sociálnej služby

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

2. V dennom centre sa:

a) poskytuje sociálne poradenstvo,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

3. V dennom centre sa poskytujú sociálne služby bez úhrady (bezodplatne).

                                                                     

 

DVANÁSTA ČASŤ

PRÍSPEVOK NA HLAVNÉ JEDLO 

 

Článok 22

Poskytovanie príspevku na hlavné jedlo

1. Príspevok mesta na jedno hlavné jedlo závisí od príjmu žiadateľa a súm životného minima určeného osobitným predpisom (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

2. Príspevok sa prehodnocuje vždy pri zvýšení príjmu žiadateľa a hodnôt životného minima.

3. Mesto Senica určuje príspevok na jedno odobraté jedlo takto:

a.) 0,5 € - ak je príjem občana do výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo sa rovná jeho hodnote

b.) 0,4 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,3 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

c.) 0,3 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,5 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu

d.) stravovanie sa poskytuje bez príspevku, ak je príjem občana vyšší ako 1,5 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

 

 

TRINÁSTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 23

Záverečné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v Senici  sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa  2. apríla 2009 uznesením č. 16/09/S a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. apríla 2009, t.j. 15. dňom od jeho zverejnenia na verejnej tabuli MsÚ v Senici.

2. Doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senici dňa 18. júna 2009 uznesením č. 17/09/P a nadobúda účinnosť 8. júla 2009, t.j. 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli MsÚ v Senici.

3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 17. decembra 2009 uznesením č. 21/09/CH, nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

4. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 22. septembra 2011 uznesením č. 145/2011, nadobúda účinnosť 10. októbra 2011.

5. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 24. apríla 2014 uznesením č. 21.MsZ/2014/634, nadobúda účinnosť 15. mája 2014.

6. Doplnenie všeobecne záväzného nariadenia schválené MsZ v Senici dňa 29. apríla 2015 uznesením č. 3MsZ/2015/75, nadobúda účinnosť 15. mája 2015.

7. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 18. februára 2016 uznesením č. 8MsZ/2016/240, nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli MsÚ v Senici

8. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 15. novembra 2016 uznesením č. 13MsZ/2016/368, nadobúda účinnosť 1. januára 2017. Vyvesené na  úradnej tabuli od 21. novembra 2016 do 7. decembra 2016.

9. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 14. novembra 2017 uznesením č. 19/2017/571, nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica na pripomienkovanie občanom dňa 17.10.2017 a zvesený dňa 14.11.2017. Návrh bez pripomienok. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica od 15.11.2017 do 30.11.2017.

10. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 1. marca 2018 uznesením č. 21/2018/657, nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica na pripomienkovanie občanom dňa 05.02.2018 a zvesený dňa 01.03.2018. Návrh bez pripomienok. Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola vyvesená na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica od 05.03.2018 do 29.03.2018.

11. Dodatok č. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb bol schválený na 5. zasadnutí MsZ v Senici dňa 26. septembra 2019 uznesením č. 5/2019/163 a nadobúda účinnosť 01.11.2019, okrem  čl. 2, 8, 9, 10, ktoré  nadobúdajú  účinnosť 01.01.2020.

12. Dodatok č. 11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb bol schválený na 7. zasadnutí MsZ v Senici dňa 12.12.2019 uznesením č. 7/2019/226 a nadobúda účinnosť 1.1.2020, okrem čl. 10, 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.2.2020.

 

 

 

 

Senica  13.12.2019                                                                Ing. Mgr. Martin Džačovský

                                                                                                     primátor mesta Senica

 

Príloha č. 1

 

Cenník úhrad za poskytované požičiavanie kompenzačných pomôcok

 

Názov kompenzačnej pomôcky

Cena / deň

Invalidný vozík

0,30 €

G aparát

0,20 €

Chodítko

0,10 €

Štvorkolka

0,10 €

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!