Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.02.2021 - 14:28  //  aktualizácia: 26.02.2021 - 14:39  //  zobrazené: 255

Zápisnica z elektronického zasadnutia finančnej komisie zo dňa 19. 02. 2021

číslo:  |  dátum konania: 19.02.2021  |   zápisnica (pdf)

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                                                                

 

Zápisnica

z elektronického zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  19. 02. 2021 formou e-mailu

 

Na základe vyhláseného súčasného núdzového stavu na území SR a rozšírených opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a po vzájomnej konzultácii s predsedníčku Finančnej komisie p. Vyletelovou  sa  rokovanie finančnej komisie uskutočnilo elektronickou formou prostredníctvom emailu.

 

Zúčastnení:  Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. Emília Wágnerová, , Ing. Klaudia Zríniová, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Ing. Radoslav Hebnár, Bc. Michal Šúrek, Ing. Pavol Kalman, Ing. Róbert Mozolič, Monika Rišková

 

 

Podľa prezenčnej listiny – z celkového počtu 9 členov finančnej komisie, svoje stanovisko odoslalo  7 členov. Mrg.Ivana Mičová a Ing.,PhD.CA Lucia Sandtner sa  hlasovania nezúčastnili.

                  

Program:     1. Rozpis rozpočtu príspevkovej - MsKS a rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021

                    2. Rôzne.                    

 

            Členovia finančnej komisie  mali vyjadriť svoje stanovisko k jednotlivý bodom programu do 19. 02. 2021 formou e-mailu.

 

 

K bodu 1.

    

Materiál Rozpis rozpočtu príspevkovej – MsKS a rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021 bol členom finančnej komisie zaslaný na preštudovanie elektronicky.

 

            S T A N O V I S K O  komisie č.1:   Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia  odporúča MsZ schváliť predložený Rozpis rozpočtu príspevkovej a rozpočtových o organizácií na rok 2021.

 

 

Ing.  Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!