Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 03.03.2020 - 08:03  //  aktualizácia: 03.03.2020 - 08:14  //  zobrazené: 274

Zápisnica zasadnutia z MsV č.2 zo dňa 15. 05. 2019

číslo: 03/2019  |  dátum konania: 15.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zasadnutia z MsV č.2 zo dňa 15. 05. 2019

 

Program:

 

1. Otvorenie

2. Participatívny rozpočet.

3. Rôzne.

4. Diskusia.

5. Záver.

 

K bodu č. 1:

Predseda Mgr. Peter Pastucha privítal všetkých zúčastnených členov MsV č. 2 a zároveň skonštatoval, že je toto zasadnutie uznášania schopné. S pánom Mgr. Filipom Lackovičom uviedli program zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili a následne sa prešlo k ďalšiemu bodu zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

Členovia MsV č. 2 s MsV č.3 sa rozhodli z participatívneho rozpočtu kúpiť a nainštalovať kameru na malé námestie na Starom sídlisku alebo na umelé futbalové ihrisko. Na ďalší rok plánuje MsV č. 2 zorganizovať akciu pre deti „Rozlúčka s letom“. Za zvyšné peniaze, ktoré sa nevyužijú na budúci rok na akciu, sa upraví zeleň na Starom sídlisku.

 

K bodu č. 3:

Mgr. Filip Lackovič predniesol, ako sa majú riešiť situácie, ktoré boli v dokumente „Ciele, úlohy a požiadavky členov Mestského výboru č. 2 v Senici na volebné obdobie 2014 – 2018“, a to nasledovne:

  • Výpadky osvetlenia na Starom sídlisku sa majú nahlasovať na vrátnicu Technických služieb Senica. Každý obyvateľ môže zavolať na infolinku (+421 34 651 31 01-02) a nahlásiť, kde je výpadok osvetlenia aby ho Technické služby mohli následne riešiť.

  • Rekonštrukcie kanalizácii, chodníkov a lavičiek sa budú riešiť nasledovne: občania môžu kontaktovať ktoréhokoľvek člena MsV č. 2 s fotografiou, ktorý ju následne prepošle pánovi Mgr. Filipovi Lackovičovi a vedúcemu stavebného oddelenia mesta Senica.

 

 

K bodu č. 4:

Členovia MsV diskutovali o podrobnostiach akcie na budúci rok a podrobnosti inštalácie kamery a vytipovali miesta, ktoré by sa mohli zrekonštruovať.

 

K bodu č. 5:

Na záver sa predseda poďakoval za spoluprácu a prítomnosť všetkým zúčastneným.

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici dňa 15. 05. 2019                                                    

 

zapísala: Kristína Pokorná

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!