Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.04.2021 - 08:24  //  aktualizácia: 14.04.2021 - 08:29  //  zobrazené: 173

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 12. apríla 2021

číslo:  |  dátum konania: 12.04.2021  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A
zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality
a inej protispoločenskej činnosti
Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 12. apríla 2021


Prítomní: podľa prezenčnej listiny             
 
Program:
1. Otvorenie
2. Plán práce komisie na rok 2021      
3. Predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z PRO Senica – prerokovanie                                                       
4. Rôzne
            Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
            Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie
5. Uznesenia

 

K bodu 1:
Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie prítomných členov komisie a v priebehu rokovania privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora. Vyjadrila radosť, že po dlhom období mohla komisia opäť rokovať prezenčne.

Komisia rokovala v súlade s programom.
Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:
Tajomníčka komisie predložila návrh práce komisie na rok 2021, ktorý členovia prerokovali a stanovili termíny rokovaní. V prípade prijatých opatrení na zníženie šírenia nového koronavírusu bude komisia rokovať elektronicky. Plán práce tvorí prílohu zápisnice.           

     

K bodu 3:
Komisii bola dňa 24. 3. 2021 oznámená suma finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Senica – fondu PRO Senica na rok 2021 vo výške  600,– €.

Členom komisie boli predložené 2 projekty – žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20/2015.

Členovia komisie prezentovali svoje stanoviská k rozdeleniu finančných prostriedkov na predložené projekty.

1) Prevencia očami detí – projekt predložil Dobrovoľný hasičský zbor v Senici  – budovanie, organizovanie a zdokonaľovanie dobrovoľného hasičstva, ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami. Požadovaná dotácia je na propagačný materiál na prevenciu. Žiadosť je vo výške 1 000,– €.

Uznesenie č. 4/2021:
Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 350,– € na projekt „Prevencia očami detí“ pre Dobrovoľný hasičský zbor v Senici. 


2) Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici – projekt predložila Záhorská knižnica Senica – zvyšovanie povedomia o negatívnych účinkoch a dôsledkoch týchto javov (diskriminácia, rasizmus, šikanovanie), upevňovanie pozitívnych návykov a získavanie správnych životných postojov. Požadovaná dotácia je na realizáciu klubovej činnosti, materiál na tvorivé dielne, nákup občerstvenia a odmien pre deti, honorár lektorom. Žiadosť je vo výške 600,00 €.

Uznesenie č. 5/2021:
Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici projekt prerokovala a odporúča schváliť výšku finančných prostriedkov v sume 250,– € na projekt „Sociálna prevencia v Záhorskej knižnici“ pre Záhorskú knižnicu Senica.

 

K bodu 4:
Tajomníčka komisie tlmočila pozdrav a aktuálne informácie od Mgr. Adriány Dvouletej, ktorá sa z pracovných dôvodov nemohla rokovania komisie zúčastniť.

Členovia komisie informovali o činnosti v rámci svojej pôsobnosti.
Ing. Silvia Sameková informovala o pripravovaných projektoch a nových formách sociálnej prevencie v Záhorskej knižnici formou klubovej činnosti pre pedagógov v spolupráci so psychológmi.

Mgr. art. Martin Dudáš oboznámil prítomných o obnovení prezenčného vzdelávania v materských a základných školách v meste Senica. Nástup detí do školských zariadení prebehol bez väčších problémov.

Mgr. Stanislav Macák informoval o doplnení stavu mestských policajtov a o zvládaní situácie počas prijatých opatrení s súvislosti s ochorením COVID-19.

Predsedníčka komisie Ing. Jarmila Barcaj Drinková informovala členov z výsledkoch rokovania mestského zastupiteľstva a pripravovaného mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 4. mája. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 13. apríl 2021

 

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 
predsedníčka komisie

 

 

 

 

KOMISIA  PRE  PREVENCIU KRIMINALITY
A INEJ PROTISPOLOČENSKEJ  ČINNOSTI
PRI  MESTSKOM  ZASTUPITEĽSTVE  SENICA


PLÁN PRÁCE KOMISIE V ROKU 2021


Termín zasadnutia: 22. február 2021 – elektronickou formou


Program:

1. Otvorenie
2. Elektronické prerokovanie materiálov z rokovania Mestskej rady                                                                        
členovia komisie                       
3.  Rôzne
Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
4.  Uznesenia

 

Termín zasadnutia :  12. apríl 2021 o 14.00 h

 

Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Plán práce komisie na rok 2021                                                                
3. Posudzovanie a schvaľovanie predložených projektov z rozpočtu meste – fond PRO Senica                               
4. Rôzne
Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
5. Uznesenia

 

Termín zasadnutia:  17. máj 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Informácia o zdravotno-výchovných aktivitách zameraných na prevenciu drogových    závislostí detí a mládeže                    
Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica            
3. Informatívna správa  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Senici o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou
      Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ v Senici
4. Rôzne
Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
5. Uznesenia

 


Termín zasadnutia:  21. jún 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Informatívna správa o činnosti mestskej polície v oblasti prevencie kriminality,    bezpečnosti občanov na území mesta       
Mgr. Stanislav Macák, Mestská polícia v Senici
3. Informácia o voľnočasových aktivitách detí a mládeže ako o jednej z možností predchádzania protispoločenským javom v meste Senica
Mgr. Nina Gurínová, Záhorské osvetové stredisko
Ing. Silvia Sameková, Záhorská knižnica v Senici
4. Rôzne
- Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
5. Uznesenia

 


Termín zasadnutia:  20. september 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“
Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica
3. Informácia o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality
Jaroslava Regásková, Okresná prokuratúra v Senici
4. Informácia o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami
Mgr. Vladimíra Bahnová,  OR PZ v Senici
5. Rôzne
      Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
6. Uznesenia

 

 

Termín zasadnutia:  18. október 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie
2. Príprava projektov z oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
3. Informácia o problematike prevencie kriminality v podmienkach orgánu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately                        
 PhDr. Zita Kubalaková, ÚPSVaR Senica
4. Informácia o problematike výkonu trestov povinnej práce v podmienkach mesta Senica
Mgr. Andrea Kačabová, Okresný súd v Senici
5. Rôzne
      Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
6. Uznesenia


Termín realizácie: október, resp. november 2021
Projekt „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“


Termín zasadnutia:  22. november 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Informácia o výzvach na predloženie projektov z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Trnavského samosprávneho kraja
Stanislava Dávideková, Okresný úrad Senica
3. Informácia o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici
PhDr. Pavol Mihály, CPPPaP v Senici
4. Prevencia drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti v školách mesta Senica
Mgr. art. Martin Dudáš, Spoločný školský úrad v Senici
5. Rôzne
- Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
      Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
6. Uznesenia

 

Termín zasadnutia:  13. december 2021 o 14.00 h
Program:

1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
2. Vyhodnotenie plánu práce a činnosti komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti za rok 2021
Členovia komisie
3. Rôzne
- Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva
Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie
4. Uznesenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!