Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.05.2021 - 16:09  //  aktualizácia: 19.05.2021 - 16:32  //  zobrazené: 157

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 17. mája 2021

číslo:  |  dátum konania: 17.05.2021  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 17. mája 2021

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

 

Program:

1.  Otvorenie

2. Informácia o zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu

     regionálneho úradu verejného zdravotníctva

     Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica

3. Informatívna správa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru  v Senici o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou      

     Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ v Senici               

4. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

 5. Uznesenia

 

K bodu 1:

Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie a privítala Mgr. Filipa Lackoviča, zástupcu primátora a prítomných členov komisie.

 Komisia rokovala v súlade s programom.

Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

Mgr. Adriána Dvouletá predložila prítomným informáciu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva elektronickou formou z dôvodu neúčasti  na rokovaní komisie z vážnych pracovných dôvodov.

Informatívna správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 6/2021:

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o stave zdravotnej bezpečnosti – prevencia fajčenia a alkoholu z pohľadu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Senica.

 

K bodu 3:

Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou predložil členom komisie Ing. Juraj Šefčík, OR HaZZ Senica. Podrobne informoval o realizovaných aktivitách v oblasti prevencie, ktoré boli oklieštené prijatými opatreniami proti ochoreniu COVID-19. Uskutočnila sa súťaž výtvarných prác zameraných na históriu požiarnej ochrany, komisia práce vyhodnotila a ocenenie zaslala víťazom.

Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 7/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

Informatívnu správu o preventívnej činnosti zameranej na prácu s deťmi a mládežou v pôsobnosti OR HaZZ v Senici.  

 

K bodu 4:

Mgr. art. Martin Dudáš informoval členov komisie o situácii v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti mesta, všetky školské zariadenia sú v prevádzke a nevyskytli sa žiadne väčšie problémy v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

 

Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora informoval o fungovaní novozriadeného sociálneho podniku, jeho personálnej obsadenosti, vykonávaných činnostiach a príprave rozširovania pôsobnosti. V súčasnosti sociálny podnik zamestnáva zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí, ktorí sa do činnosti aktívne zapojili a vykonávajú úpravy verejného priestranstva v meste. Riaditeľka podniku pripravuje podklady na ďalších rozvoj, či už v oblasti činností ale aj personálneho obsadenia.

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie informovala o záveroch rokovania mestského zastupiteľstva, kde boli prerokované informácie z rokovania mestskej rady, záverečný účet mesta za rok 2020, monitorovacia správa Akčného plánu mesta, schválené boli finančné prostriedky na veľké projekty a projekty z fondu PRO Senica.

 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 19. máj 2021

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj  Drinková 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!