Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.09.2020 - 13:01  //  aktualizácia: 23.09.2020 - 13:03  //  zobrazené: 380

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 21. septembra 2020

číslo:  |  dátum konania: 21.09.2020

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 21. septembra 2020

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie, správa o plnení úloh uznesení
  2. Informácia o príprave odborného semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“

členovia komisie                               

      3. Informácia o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry

            v oblasti prevencie kriminality

Mgr. Jaroslava Regásková, Okresná prokuratúra v Senici

       4.  Informácia o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov  
            maloletými a mladistvými osobami

Mgr. Vladimíra Bahnová,  OR PZ v Senici

  1. Rôzne

Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

  1.  Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie a ospravedlnila neprítomných členov.

      Rokovania komisie sa zúčastnil Mgr. art. Martin Dudáš, ktorého srdečne privítala a ktorý bude na mestskom zastupiteľstve 24. septembra menovaný za člena komisie.

      Tajomníčka komisie preverila v súvislosti s prijatými opatreniami na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19  u prítomných členov komisie, či má niekto zdravotné problémy a cestovateľskú anamnézu v priebehu predchádzajúcich 7 dní. Nikto z prítomných nemá žiadne príznaky ani za uvedené obdobie nenavštívil krajinu označenú ako „červenú“.

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      Členovia komisie za úseky činnosti, v ktorej vykonávajú prevenciu informovali o situácii a prijatých opatreniach v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Vzhľadom na meniacu sa  a zhoršujúcu sa situáciu odborný seminár „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XIV.“ budeme realizovať v neskoršom termíne podľa aktuálnej situácie a v súlade s prijatými opatreniami hlavného hygienika.

     Tajomníčka komisie odvolá rezerváciu zasadačky mestského úradu a podpredsedníčka  komisie situáciu odkomunikuje s lektorkou.

 

K bodu 3:

     Mgr. Jaroslava Regásková ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí komisie a požiadala o zmenu termínu predloženia informácie o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality na nasledujúce rokovanie.

 

Uznesenie č. 9/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a    v e d o m i e

      žiadosť Mgr. Jaroslavy Regáskovej o predloženie informatívnej správy o stave a charaktere kriminality v okrese Senica a činnosti prokuratúry v oblasti prevencie kriminality v mesiaci október 2020.

 

K bodu 4:

      Mgr. Vladimíra Bahnová predložila informatívnu správu o činnosti polície o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. Informovala o vyšetrovaní na zisťovanie alkoholu alebo iných návykových látok, štatistických údajoch požívania alkoholu ako aj o trestnej činnosti maloletých a mladistvých. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 10/2020:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

informatívnu správu o činnosti polície o trestnej činnosti maloletých a mladistvých v teritóriu OR PZ a o požívaní alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami.

 

K bodu 5:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o materiáloch na zasadnutie  mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24. 9. 2020 – zmena členstva v našej komisii, zmena VZN o pohrebiskách, úprava komunálneho odpadu pred uložením na skládky odpadu,  správy o poskytovaní sociálnych služieb v podmienkach mesta, o statickej doprave, úprave parku Sokolovne.

      Predsedníčka komisie sa zúčastnila výjazdového zasadnutia vo Veľkých Pavlovciah spojeného s prehliadkou Ekocentra ako aj slávnostného otvorenia Sokolovne.

 

      V mesiaci september – november Územná organizácia DHZ vyhlásila súťaž výtvarných prác na tému požiarnej ochrany – vypaľovanie trávnych porastov, hra detí so zápalkami, hasiči pri dopravných nehodách, história hasičstva. Ocenení účastníci budú odmenení v mesiaci november 2020.

 

     Členovia komisie informovali o priebehu preventívnych aktivít – besied a prezentácií na školách po nástupe detí do škôl s ohľadom na vývoj pandémiu nového koronavírusu.

 

     Predsedníčka komisie poďakovala Mgr. Petrovi Kovačičovi, členovi komisie za dlhoročnú aktívnu práce a zaželala mu veľa osobných a pracovných úspechov.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

Senica 22. september 2020

 

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!