Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.01.2022 - 13:30  //  aktualizácia: 25.01.2022 - 13:32  //  zobrazené: 126

Zápisnica zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 24. januára 2022

číslo:  |  dátum konania: 24.01.2022  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 24. januára 2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

Program:

      1. Otvorenie

      2. Plán práce komisie na rok 2022      

      3. Prehľad podujatí v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

          v meste Senica na rok 2022 – príprava materiálu

      4. Rôzne

            Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

            Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie

Uznesenia

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie. Privítala prítomných členov komisie a zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča a zaželala členom komisie v roku 2022 pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

K bodu 2:

      Tajomníčka komisie predložila návrh práce komisie na rok 2022, ktorý členovia prerokovali a stanovili termíny rokovaní. Plán práce tvorí prílohu zápisnice.                

 

K bodu 3:

      V súvislosti s ťažko predvídateľnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 aj v tomto roku sa členovia komisie dohodli, že prehľad podujatí sa bude realizovať operatívne podľa možností.

 

K bodu 4:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o materiáloch predložených na rokovanie MsZ, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2021 – prezentácia firmy Vailant, predstavenie výroby, zamestnanosť, správy zariadení v pôsobnosti mesta a škôl a školských zariadení.

     Ing. Silvia Sameková, riaditeľka ZK informovala o príprave jednotného zdieľaného kalendára podujatí inštitúcií a organizácií mesta, ktorý bude zverejnený na web-stránke.

     Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora informoval členov komisie o implementácii projektu bezpečného mesta dobudovaním dohľadového centra a kamerového systému, o rekonštrukcii hasičskej zbrojnice, priestoroch DAV-u, kde je plánovaná realizácii kaviarne so zameraním na sociálnych podnik. V meste je v tomto roku vykonaná zmena vývozu odpadu a pripravovaný je projekt štartovacích balíčkov na separáciu kuchynského odpadu.

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala zástupcovi primátora a členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

Senica 25. január 2022

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková    

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!