Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2021 - 10:19  //  aktualizácia: 25.10.2021 - 10:21  //  zobrazené: 199

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa 16. 09. 2021

číslo:  |  dátum konania: 16.09.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  16. 09. 2021 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 Program:

 

1. Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2020

     (prizvaná: Mgr. Slavomíra Jurovatá)

 

2. Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2020

 

3. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2021

    (prizvaná: Ing. Margaréta Ivanová, PhD.)

 

4. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21

 

5. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21

 

6. Návrh VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta

 

7. Rôzne.

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený so zmenou, bod 3 bude prerokovaný ako druhý.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov, zúčastnili sa prizvaní Mgr. Zuzana Pišťánková, Mgr. Slavomíra Jurovatá.

Členovia: Bc. Michal Šúrek, Mgr. Ivana Mičová a Ing. Klaudia Zríniová sa ospravedlnili.

Počas rokovania bodu 3. sa dostavila členka finančnej komisie Ing., PhD.CA Lucia Sandtner a primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský.

 

K bodu 1.

 

Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. za rok 2020, komisiu informovala riaditeľka zariadenie - Mgr. Slavomíra Jurovatá. Za rok 2020 bol výsledok hospodárenia strata, po zdanení vo výške – 3 300,56 Eur. V prípade, že zariadeniu nebudú refundované finančné prostriedky súvisiace s ochorením COVID-19 do konca roka, budú nútený žiadať o dotáciu na činnosť z mesta. Majú problém s nepostačujúcim počtom zamestnancom, alebo nekvalifikovanou pracovnou silou, čo  je problém aj iných zariadení.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie:    za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie Výročnú správu ZSS Senica, n. o. za rok 2020 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 2.

 

Prizvaná    Mgr. Zuzana Pišťánková za príspevkovú organizáciu MsKS informovali komisiu o plnení  rozpočtu k 30. 6. 2021. Bežné príjmy  boli naplnené na 41,02 % a bežné výdavky  boli čerpané na 37,42 %. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vznikol predanými vstupenkami a nezrealizovanými predstaveniami, ktoré boli presunuté na II. polrok 2021.

     K plneniu za jednotlivé časti rozpočtu za mesto informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k 30.6. 2021 skončilo s prebytkom 2 352 129,46  EUR. Príjmy spolu boli naplnené na 43,46 % a výdavky spolu boli čerpané na 35,71 %. Záväzky po lehote splatnosti sú vo výške 160 573,- Eur.

V tomto bode programu zodpovedal primátor mesta dotazy členov finančnej komisie, ktoré sa prevažne týkali investičných výdavkov mesta ako je verejné osvetlenie, cyklotrasa, potom prevádzkovanie MHD, správa cintorína a pod.

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie:   za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2021 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 3.

 

Výročná správa Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2020 – komisiu informoval riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír Štvrtecký.   Za rok 2020 bol výsledok hospodárenia zisk, po zdanení vo výške 28 573,- Eur. Prevádzky boli zatvorené, alebo fungovali v obmedzenom režime v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, preto vzniklo šetrenie na energiách za tieto prevádzky.

Spoločnosť dostala v roku 2020 aj dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na určený účel v súvislosti s negatívnou situáciou spôsobenou šírením pandémie.

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie:  za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie Výročnú správu RsMS, spol. s r.o. za  rok 2020  a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 4.

 

Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných  boli rozpísané do príjmovej a výdavkovej časti  účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa MsZ dávajú na vedomie. Celkové príjmy a výdavky rozpočtu sa zvyšujú o rovnakú čiastku 219 845,- Eur, prebytok rozpočtu sa nemení ostáva vo výške 460 411,- Eur.

 

 

      S T A N O V I S KO  komisie č. 4:  Hlasovanie: za 6 ,    proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/21 a odporúča MsZ na rokovanie.

.

 

 

 

K bodu 5.

 

Informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21 podal Ing. Róbert Mozolič. Zmenami rozpočtu sa celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta nemenia, ostávajú s celkovým prebytkom vo výške 460 411,- Eur.

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie:   za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/21 a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 6.

 

Návrh VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta. Komisiu informoval Ing. Mozolič – vedúci finančného oddelenia. V úplne novom návrhu VZN bol vybraný maximálny počet 12-tich dní v roku 2022, ktoré sú pre mesto významné svojimi historickými udalosťami, počas ktorých by platil zákaz prevádzkovania hazardných hier na území mesta.

 

Na základe pripomienok Finančnej komisie v Senici:

 

Finančná komisia v Senici odporúča zavedenie zákazu prevádzkovania hazardných hier na území mesta počas 12-tich dní v roku 2022, nasledovne:

 • 6. január – Zjavenie pána (Traja Králi)
 • 7. apríl - Oslobodenie Senice 7.4.1945
 • 18. apríl – Veľkonočný pondelok
 • 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 24. jún – 24.6.1396 udelenie mestských práv s výsadami mestu Senica
 • 5. júl – Sviatok svätého Cyrila a Metoda
 • 29. august – Výročie SNP
 • 15. september – Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november – Sviatok všetkých svätých
 • 11.november – Oslavy svätého patróna mesta
 • 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 26. december – Druhý sviatok vianočný

 

S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť Návrh VZN č. 70/2021 o podmienkach prevádzkovania hazardných hier na území mesta s pripomienkou.

 

 

 

        

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie  

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!