Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.12.2020 - 10:53  //  aktualizácia: 09.12.2020 - 11:12  //  zobrazené: 294

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 01. 12. 2020

číslo:  |  dátum konania: 09.12.2020  |   zápisnica (pdf)

 

MESTO SENICA

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

                                                                         

                                      

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  01. 12. 2020 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Návrh dodatku č. 2/2020 VZN č. 3A o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad                                                             

2. Návrh rozpočtu mesta a organizácií v jeho riadení na roky 2021,2022 a 2023

3. Akčný plán mesta Senica                    

4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/20

5. Informácia o zmene rozpočtu na rok 202 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/20.

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený so zmenou poradia jednotlivých bodov. Bod 3 – Akčný plán mesta bude prerokovaný ako prvý a bod 1 – Návrh dodatku č.2/2020 VZN č. 3A ako tretí bod programu.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 7 členov, Bc. Michal Šúrek a Ing., PhD.CA Lucia Sandtner sa ospravedlnili.

K 1. bodu  programu bol prizvaný  Ing. Ivan Šteffek a bodu č. 3  Mgr. Ľubica Kadlec Melišová.

 

 

K bodu 1.

 

Monitorovacia správa Akčného plánu mesta Senica 2021-2023. Členov komisie informovala prizvaná Mgr. Ľubica Kadlec Melišová.

Materiál bol zostavený na základe podkladov vedúcich oddelení mestského úradu, riaditeľov škôl, neziskovej a príspevkových organizácií mesta Senica.

Mesto Senica pri výbere aktivít Akčných plánov  v nasledujúcich rokoch bude musieť viac prihliadať, či aktivity riešia identifikované problémy programu rozvoja mesta a najmä či prispievajú k dosahovaniu špecifických cieľov prioritných oblastí, ktoré sú monitorované predovšetkým hlavnými ukazovateľmi.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 2.

Mesto Senica bude na základe predloženého návrhu rozpočtu na rok 2021 hospodáriť s finančnými prostriedkami na úrovni 27,3 mil. Eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 438 tis. Eur, pričom 394 tis. Eur z tohto prebytku by malo byť použitých v roku 2022 na dofinancovanie zateplenia budovy ZŠ V. P .Tótha.

Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,23 mil. Eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 391 tis. Eur. 

Mesto bude v roku 2021 pripravené na plnenie základných funkcií mesta a zabezpečenie všetkých organizácií a stredísk a bude schopné výrazne zhodnotiť majetok mesta novými investíciami v celkovej výške takmer 6,3 mil. Eur.

P. Kalman odporúča, aby sa mesto Senica zaoberalo vkladom finančných prostriedkov do Centrálneho krízového fondu TTSK.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 1  

 

Finančná komisia   o d p o r ú č a   predložiť Návrh rozpočtu mesta Senica na rok 2021

na schválenie MsZ s pripomienkou preverenia opodstatnenia získania finančných prostriedkov z Enviromentálneho fondu a návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023 finančná komisia   berie na vedomie.

 

Po tomto bode programu sa zo zasadnutia komisie ospravedlnila Ing. Emília Wágnerová.

 

 

K bodu 3.

Návrh dodatku č.2/2020 VZN č. 3A – o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad.   Dôvodom navýšenia poplatku je aj skutočnosť, že v tomto roku boli do poplatku okrem položiek vývoz a spracovanie bio odpadu, zahrnuté všetky ostatné položky súvisiace s odpadom, napr. objemný odpad, odstránenie čiernych skládok, zberová úprava, atď. Tieto položky boli doteraz každoročne vykryté z rozpočtu mesta.

Návrh dodatku  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 5,     proti: 1,     zdržal sa: 0  

          

Finančná komisia  berie na vedomie návrh dodatku   č. 2/2020 VZN č. 3A o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný  odpad  a odporúča  MsZ   na schválenie.

 

 

K bodu 4.

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/20.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta č. 3/20.

 

 

 

 

K bodu 5.

Informácia o zmene rozpočtu na rok 202 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/20.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2020 Rozpočtovým opatrením primátora č. 3/20.

 

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!