Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.11.2021 - 15:51  //  aktualizácia: 11.11.2021 - 08:34  //  zobrazené: 756

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 02. 11. 2021

číslo:  |  dátum konania: 02.11.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  02. 11. 2021 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

 Program:

 

1. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021.

2. Návrh dodatku č. 1/2021 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

3. Rôzne.

 

 

       Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov, zúčastnil sa prizvaný zástupca primátora mesta Mgr. Filip Lackovič.

Členovia: Bc. Michal Šúrek, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Ing., PhD.CA Lucia Sandtner

a Ing. Emília Wágnerová sa ospravedlnili.

 

 

K bodu 1.

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2021. Touto zmenou sa  celkové príjmy rozpočtu mesta zvýšia s o 612 132,00 Eur a celkové výdavky rozpočtu mesta sa zvýšia o 564 105,00 Eur. Prebytok rozpočtu mesta na rok 2021 sa zvýši o 48 027,00 Eur a rozpočet ostane zostavený s celkovým prebytkom vo výške 508 438,00 Eur.

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie Návrh na zmenu  rozpočtu mesta na rok 2021 a odporúča MsZ na schválenie.

 

 

 

K bodu 2.

 

Návrh dodatku č. 1/2021 VZN č. 68/2019 o miestnom poplatku za rozvoj, obsahuje spôsob zverejnenia informácií o použití výnosu podľa realizovaných projektov.

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť  Návrh dodatku č. 1/2021 VZN č. 68/2019 o  miestnom poplatku za rozvoj.

 

K bodu 3.

 

V bode rôzne informoval komisiu vedúci finančného oddelenia Ing. Mozolič o vývoji podielových daní v roku 2021. Príjem podielových daní bol do konca októbra vo výške 7 186 484,32 Eur. Ďalej informoval o úverovej zadlženosť mesta, záväzkoch mesta v lehote a po lehote splatnosti. Na záver oboznámil komisiu o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu od 1.1.2022

     

 

    

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!