Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.10.2021 - 10:17  //  aktualizácia: 25.10.2021 - 10:18  //  zobrazené: 214

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 22. 06. 2021

číslo:  |  dátum konania: 22.06.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Zápisnica

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  22. 06. 2021 na  MsÚ Senica

 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny

 

Program: 1. Technické služby Senica a.s. – Výročná správa za rok 2020

                      /prizvaný Ing. PeterTurza/

     2. Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2020

         /prizvaný Ing. Ján Bachura/

                 3. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2020

 

                 4. Poliklinika Senica, n. o. – Výročná správa Polikliniky Senica n.o. za rok 2020

         /prizvaný Ing. Jozef Mikuš/

                

5. Návrh dodatku č.2/2021 VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v MŠ, zákonného zástupcu dieťaťa  alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov  spojených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie

    podmienok úhrady v školskej jedálni

 

6. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21

 

7. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/21

 

                 8. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŠ Senica

                          

                 9. Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov

                     /prizvaný Ing. Ivan Šteffek/

             

               10. Rôzne.   

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov. Zúčastnili sa prizvaní: Ing. Mikuš, Ing. Bachura, Ing. Ravasová za TS Senica a.s., Ing. Šteffek, p. Podmajerský k územnému plánu mesta a zástupca primátora mesta.  

Členovia Ing. Zríniová, Bc. Šúrek a  Ing.,PhD.CA Sandtner sa ospravedlnili.

 

 

K bodu 1.

 

     Technické služby a.s. – Výročná správa za rok 2020 . V zastúpení informovala komisiu Ing. Ivana Ravasová – ekonómka spoločnosti. Rok 2020 skončili s kladným  hospodárskym   výsledkom   vo výške 20 962,- €, čo bolo o 21 860,-€ menej ako v minulom roku.

 

 

Za  pokles prevádzkových tržieb od mesta Senica o 227 tis. € sa podpísala nepriaznivá situácia spôsobená šírením ochorenia Covid 19 a vyhlásením rôznymi karanténnych opatrení. Najväčší výpadok tržieb bol za údržbu zelene, údržbu verejného osvetlenia, zimnú údržbu, dopravné značenie a pri nakladaní s odpadmi voči Mestu Senica, kde klesli množstvá odpadu, čo bolo spôsobené zatvorením prevádzok.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 4,     proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za  rok 2020  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

Po tomto bode programu sa dostavila Mgr. Ivana Mičová a komisia pokračovala za účasti 6 členov.

 

K bodu 2.

 

     MSPS, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2020 a zámery spoločnosti, informáciu podal Ing. Ján Bachura, konateľ spoločnosti. Za rok 2020 vykázala stratu vo výške 22 729,- € čo predstavuje zníženie oproti   roku 2019 o 33 888,- €. Negatívny vplyv epidémie COVID-19 sa prejavil vo všetkých činnostiach spoločnosti. Napr. aj v realizácii prípravy rekonštrukcie budovy múzea L. Novomeského, čo sa stane prioritou v roku 2021. Dôležitá bude aj rekonštrukcie striech na obytných domoch, ktorých vlastníkom je mesto.

           

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2020  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 3.

 

     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2020. O spoločnosti informoval prokurista spoločnosti Ing. Jána Bachura. Na príjmoch z prenájmu Fitnescentrum Malina sa tiež prejavila kríza koronavírove epidémie. Výsledok hospodárenia spoločnosti je strata vo výške 24,47,- €. Problém, ktorý sa bude musieť riešiť je zatekanie strechy.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2020  a odporúča MsZ na rokovanie.

 

 

K bodu 4.

 

    Poliklinika Senica, n. o. – Výročná správa za rok 2020, komisiu informoval riaditeľ  Ing. Jozef Mikuš. Výsledok hospodárenia organizácie  bol kladný   vo výške 60 323,23 Eur i napriek  nepriaznivej pandemickej situácii.  Prispela k tomu aj  poskytnutej dotácia od mesta v sume 80 000,-Eur.  Vo väčšej miere boli  vynaložené finančné prostriedky na osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a zdravotnícka technika na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov polikliniky. Z dôvodu pandémie koronavírusu poliklinika zaznamenala finančné straty z príjmu lekárne.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2020  a odporúča MsZ na rokovanie.

K bodu 5.

 

     Návrh dodatku č.2/2021 VZN č.63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa  alebo dospelej osobe na čiastočnú úhradu nákladov  spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni. Komisiu informoval Ing. Mozolič - vedúci finančného oddelenia.

    

     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  a odporúča  MsZ na schválenie .

 

 

K bodu 6.

 

     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21. Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu okrem iných boli rozpísané v príjmovej a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili o 339 758,- Eur a celkový prebytok rozpočtu mesta ostal nezmenený vo výške 438 101,- Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0

  

Finančná komisia  b e r i e  n a   v e d o m i e informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/21.

 

 

K bodu 7.

 

     Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2021 podal 

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa nezmenil.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 10:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia  b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 1/21.

 

 

K bodu 8.

 

     Návrh na preklasifikovanie  bežných výdavkov na kapitálové výdavky – pre ZUŠ Senica vo výške 66 690,45 Eur, ktoré budú účelovo použité na Stavebné úpravy koncertnej sály v ZUŠ Senica.  

Tieto výdavky sú vykryté vlastnými príjmami z roku 2020 v objeme 26 361,51 Eur a za rok 2021 v objeme 40 328,94 Eur. 

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 8  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0 

 

Finančná komisia berie na vedomie  preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky  pre ZUŠ Senica odporúča  MsZ na schválenie.

 

 

K bodu 9.

 

     Územný plán mesta – návrh zmien a doplnkov. Pán Dušan Podmajerský si zobrala úvodné slovo a informoval komisiu o zámeroch v lokalite Kunov na grafickej prílohe. Ing. Ivan Šteffek potom komisiu oboznámil s ostatnými návrhmi na zmenu a doplnenie územného plánu.

 

Finančná komisia sa k jednotlivým bodom vyjadrila samostatne:

 

Číslo

Žiadateľ

Hlasovanie:

Poznámka

ZA

PROTI

ZDRŽAL SA

 1.  

Vrbovský

6

 

 

 

 1.  

Pastucha

6

 

 

 

 1.  

Stránska

 

6

 

 

 1.  

M3 Development

5

 

1

 

 1.  

Kubik

5

 

1

 

 1.  

Vilček, Paveková

 

4

2

 

 1.  

Mikulič

 

5

 

1 – nehlasoval

 1.  

Bau, Križan

5

 

 

1 – nehlasoval

 1.  

DDK Slovakia

 

4

1

1 – nehlasoval

 1.  

Džačovský

Michal

2

 

3

Mgr. Štvrtecký sa vzdialil

 1.  

Sekov

5

 

 

 

 1.  

Podmajerský

1

 

4

 

13.

Mesto:

 

 

 

--

13.4

Sociál. poisťovňa (park)

 

4

 

1

 

13.3

Štefánikova

(križovatka Prietrž/Kunov)

1

1

3

Pripomienka zmeniť na občiansku vybavenosť a nie športové plochy

13.2

Komenského II.ZŠ cest. prepoj

5

 

 

Z A4 zmeniť na A1

13.6

Nafukovacia hala

 

 

 

- nehlasovalo sa

13.7

Za II. ZŠ z A4 na A1

 

 

 

- nehlasovalo sa

13.5

ZŠ II.  z A2 ´ na A1

4

 

1

ostať A4  pole od Kunova

13.8

Pri Mlynoch z A2 na A1

5

 

 

 

13.1

Robotnícka ul. – remesel. výroba

5

 

 

 

 

Komunikácie

 

 

 

Komisia nebola uznášania schopná

 

 

 

 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová 

predsedníčka komisie

 

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!