Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.04.2022 - 10:04  //  aktualizácia: 22.04.2022 - 10:06  //  zobrazené: 125

Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie zo dňa 5. 4. 2022

číslo:  |  dátum konania: 05.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2022

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  05. 04. 2022

 

 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2021

     - Záverečný účet mesta Senica za rok 2021 

     /prizvaná Mgr. Margaréta Ivanová, PhD/

2. Inventarizácia majetku k 31.12.2021

3. Informácia o zmene rozpočtu mesta  na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21

4. Informácia o zmene rozpočtu mesta  na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21

5. Návrh na predĺženie Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta

6. Návrh na prijatie investičného úveru mesta – dodatočne bude poslané elektronicky

7. Rôzne.

 

     Zasadnutie komisie začalo o 15.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných  a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktorý bol jednohlasne schválený.

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 8 členov. Ako  prizvaná sa komisie zúčastnila Margaréta Ivanová PhD – riaditeľka MsKS. 

 

 

K bodu 1.

 

     Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2021 – Záverečný účet mesta Senica za rok 2021. K celkovému plneniu bližšie informoval Ing. Róbert Mozolič, vedúci  finančného oddelenia.  Výsledok rozpočtového hospodárenia  mesta bol vo výške 1 558 648,37 Eur.  Po odrátaní  finančných prostriedkov, ktoré sa vylučujú vo výške 1 251 261,27 Eur, suma pre tvorbu rezervného fondu je vo výške 253 265,06 Eur.

Výsledok hospodárenia po zdanení má mesto Senica vo výške 1 913 820,70 Eur (čo je o 256 510,07 Eur viac oproti minulému roku).

Za našu príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko informovala komisiu                    prizvaná Ing. Margaréta Ivanová PhD – riaditeľka MsKS. Prevádzka MsKS bola výrazne ovplyvnená pandémiou, preto skutočné príjmy a výdavky rozpočtu boli vo výške 539 661 Eur, čo je plnenie na 83,41%. Z toho bolo kapitálové čerpanie vo výške 18 329 Eur, ktoré sa použilo na vyregulovanie Domu kultúry za účelom zníženia energetickej náročnosti vykurovania.

      S T A N O V I S KO  komisie č.1:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  berie na vedomie prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za rok 2021-Záverečný účet mesta Senica za rok 2021 odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu 2.

 

Finančnej komisii bol predložený materiál o vykonanej Inventarizácii majetku mesta k 31.12.2021.

 

      S T A N O V I S KO  komisie č.2:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledkoch Inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2021 odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu 3.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21 z dôvodu prijatia účelovo určených prostriedkov. Touto zmenou sa rovnakou čiastkou 974 474,00 Eur zvýšia celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta. Prebytok rozpočtu mesta sa nezmení ostane vo výške 508 438,00 Eur.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2021 Zmenou rozpočtu mesta č. 4/21.

 

K bodu 4.

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21. Presuny medzi položkami boli vykonané za účelom vyrovnanosti rozpočtu pre potreby výkazníctva.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:     Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

           

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o zmene rozpočtu mesta na rok 2021 Rozpočtovým opatrením primátora č. 4/21.

 

K bodu 5.

 

Návrh na predĺženie platnosti zmluvy o kontokorentnom úvere mesta vo výške 400 000,- Eur, ktorého platnosť končí 12.6.2022. Špecifické podmienky úveru zostávajú zachované aj pre ďalšie prolongované obdobie Celková úroková sadzba je hodnota 1 mesačného EURIBOR + úrokové rozpätie 0,34% p.a. Úroková sadzba je znížená z aktuálnej platnej hodnoty 1M Euribor+ 0,69 % p.a.  

 

     S T A N O V I S K O  komisie č.5:    Hlasovanie: za 8,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia odporúča MsZ schváliť Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy o kontokorentnom úvere mesta.

 

 

K bodu 6.

    

Návrh na prijatie investičného úveru mesta na financovanie investičných akcii. Mesto Senica zo štyroch peňažných ústavov vybralo VÚB na základe najlepšej ponuky. Dlhodobý investičný úver vo výške 2 200 000,00 Eur so splatnosťou 8 rokov s úrokovou sadzbou 12M Euribor + 0,06% p.a.

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:     Hlasovanie: za 7,    proti: 0,     zdržal sa: 1

 

 

Finančná komisia  berie na vedomie návrh na prijatie investičného úveru mesta odporúča MsZ na schválenie.

 

K bodu7.

 

a) V bode rôzne – informoval vedúci finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič o návrhu na zmenu

    rozpočtu mesta na rok 2022.

V časti bežné príjmy a výdavky ide o zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 pre naše rozpočtové organizácie na  prenesené kompetencie a originálne kompetencie, ktoré sa z prebytku hospodárenia za rok 2021 vylučujú vo výške 658 654 Eur.

Pozmeňujúci návrh:

  • znížiť bežné príjmy o 600 000 Eur z poplatku za rozvoj
  • znížiť kapitálové výdavky na – Modernizáciu verejného osvetlenia II.etapa a realizáciu nového verejného osvetlenia o  992 000 Eur.
     

    S T A N O V I S KO  komisie č.7 a):    Hlasovanie: za8,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  odporúča MsZ na schválenie pozmeňujúci návrh.

 

b) Podľa tohto VZN výška príspevku by bola v maximálne výške 20,- Eur na mesiac, počas obdobia

    6 mesiacov maximálne.

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.7 b):    Hlasovanie: za8,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  berie na vedomie Návrh všeobecné záväzného nariadenia č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny s pripomienkou, aby výška príspevku bola počítaná percentuálne do 50% ceny dopravy.

 

 

c) Finančná komisia bola informovaná o  návrhu  rozpočtu na dotácie Fond PRO Senica pre rok

    2022. Žiadosti, ktoré mesto eviduje sú vo výške 249 500,00 Eur. Mesto Senica predkladá návrh,  aby  na  projekty nad 3. 000,- Eur bolo rozdelených 120 000,- Eur a  na  projekty do 3 000,- Eur bolo rozdelených 40 000,- Eur.

 

 

    S T A N O V I S KO  komisie č.7 c):    Hlasovanie: za8,    proti: 0,   zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia  berie na vedomie Informáciu o dotáciách z Fondu PRO Senica pre rok 2022.

 

 

 

Zasadnutie ukončila predsedníčka komisie poďakovaním prítomným za účasť.

 

 

 

Ing. Ľubica Vyletelová

predsedníčka komisie

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!