Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 14.10.2019 - 12:13  //  aktualizácia: 14.10.2019 - 12:19  //  zobrazené: 503

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 04. 09. 2019

číslo:  |  dátum konania: 04.10.2019  |   zápisnica (pdf)

 

ZÁPISNICA  č. 5

zo zasadnutia Komisie pre ochranu verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo

dňa 4. septembra 2019 v zasadačke Mestského úradu Senica.

                                                                                                                                               

 

Prezencia: prítomní – podľa priloženej prezenčnej listiny

 

 

 

Program:

1. Otvorenie rokovania

2. Program odpadového hospodárstva

3. Rôzne

4. Záver

 

 

 

K bodom programu:

1. Rokovanie komisie otvorila a prítomných privítala predsedníčka komisie RNDr. Krištofová.

 

2. Program odpadového hospodárstva predstavila tajomníčka komisie. Je spracovaný ako „spoločnýprogram odpadového hospodárstva obcí program odpadového hospodárstva obcí  Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Osuské, Prietrž, Rohov, Rovensko, Rybky, Senica, Smrdáky, Sobotište a Šajdíkové Humence na roky 2016 – 2020.“ Túto alternatívu umožňuje zákon, ak sa obce na tom dohodnú. Informovala, že  je to programový dokument, ktorý sa vypracúva  pre určenú územnú oblasť,  v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať  na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona. Pri  vypracovávaní programov sa ako prvotný dokument spracováva program Slovenskej republiky, ktorý je základným koncepčným dokumentom odpadového hospodárstva SR. Je východiskovým dokumentom pre vypracovanie  krajských programov a na ich základe sa  následne vypracovávajú programy obcí. Programy odpadového hospodárstva obce sa vypracovávajú v zmysle § 10 zákona o odpadoch.  Termín vypracovania a predloženia na príslušný okresný úrad na posúdenie súladu so zákonom a so záväznou časťou programu kraja je do štyroch mesiacov od vydania programu kraja, takže termín na predloženie programov na okresné úrady pre obdobie 2016 – 2020 sa pre obce a mestá v Trnavskom kraji  posunul až na  koniec obdobia, k  dátumu  7.6.2019. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie  predložený program odpadového hospodárstva 26.6.2019 posúdil  a konštatoval, že je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch a so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 – 2020. Vzhľadom na krátkosť obdobia, počas bude tento POH platiť ale i preto, že žiadna z uvedených  obcí neplánuje v záväznej časti  programu do roku 2020 budovanie nových zariadení slúžiacich pre odpadové hospodárstvo,  preto sa nevyžaduje, aby bol tento program, ako strategický dokument,  posudzovaný podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z.).

3. Rôzne

  • Členovia komisie potom diskutovali na tému nakladania s odpadmi a o možnostiach rozšírenia podmienok triedenia napr. umiestnením nádob na triedenie KO na uliciach ale i o estetizácii existujúcich parkových košov (nechať deti, aby betónové skruže pomaľovali) a vzniesli pripomienku, že je ich v meste málo.
  • Odporúčajú, aby mesto zvýhodnilo napr. na dani bezobalované predajne,

  • Pripomienkovali, že niektoré nálepky na kontajneroch na triedený odpad sú ťažko čitateľné

  • Navrhovali, aby sa pre fajčiarov vyčleňovali miesta na fajčenie, aby ohorky neboli rozhádzané všade po meste

  • Ing. Dorotka informoval, že sa uvažuje o vybudovaní dotrieďovania KO v období 2021 – 2025.

 

4. Rokovanie komisie ukončila predsedníčka komisie.

          

 

 

 

 

RNDr. Ľubica Krištofová

Predsedníčka komisie 

 

 

 

 

V Senici 4.9.2019

Zapísala : Ing. Tomešová

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!