Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 23.02.2022 - 14:08  //  aktualizácia: 23.02.2022 - 14:11  //  zobrazené: 787

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 21. februára 2022

číslo:  |  dátum konania: 21.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality

a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 21. februára 2022

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny             

Program:

1.  Otvorenie

2.  Informácia o spôsobe, vyhlásení a financovaní projektov z oblasti prevencie 

     kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková

3.  Plán práce komisie na rok 2022 – schválenie

            4. Rôzne

            Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

            Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie

Uznesenia

 

K bodu 1:

     Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing. Jarmila Drinková, predsedníčka komisie. Privítala prítomných členov komisie a ospravedlnila zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča a neprítomných členov komisie.

     Komisia rokovala v súlade s programom.

 

K bodu 2.:

     Informáciu o spôsobe, vyhlásení a financovaní projektov z oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti z fondu PRO Senica predložila Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Termín odovzdania projektov je 28. 2. 2022. Členovia komisie informovali o zapojení svojich inštitúcií do projektov v rámci fondu PRO Senica. Z rokovania MsZ vyplynulo, že v tomto roku predkladatelia musia doložiť výpis z registra trestov.

 

K bodu 3:

      Tajomníčka komisie zaslala mailom plán práce komisie na rok 2022, ktorý členovia prerokovali a schválili bez pripomienok.                                                    

 

K bodu 4:

     Predsedníčka komisie informovala prítomných o materiáloch prerokovaných na MsZ, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2022 – správa o činnosti mestskej polície, dobrovoľného HZ, hlavnej kontrolórky, vymenovanie novej kronikárky mesta Mgr. Hamerlíkovej, informácia o zatepľovaní budovy zariadenia sociálnych služieb, plánovaná rekonštrukcia amfiteátra.

     Ďalej informovala o zrušení podujatia „Chodbovica“ na I. ZŠ z dôvodu pandémie, ako aj o príprave pochovávania basy, ktoré sa uskutoční 27. 2. vo vonkajších priestoroch. Fašiangový pochod prejde niektorými časťami mesta a slávnostný program bude o 16.00 h na námestí Oslobodenia.

     Mgr. art. Martin Dudáš informoval členov komisie o súčasnej situácii v školách a školských zariadeniach – zatvorených je 15 tried, celá škola nie je zatvorená žiadna. Slabšia dochádzka je v ZUŠ a CVČ z dôvodu virózy aj prebiehajúcich lyžiarskych výcvikov. Postupne nábeh vyučovacieho procesu začína ako pred koronou. Po jarných prázdninách prebehne testovanie žiakov, samotesty budú školám dovezené spoločným školských úradom ako v predchádzajúcich obdobiach.

 

2

 

      PhDr. Pavol Mihály informoval o činnosti CPPPaP, kde zamestnanci už začali s realizáciou preventívnych aktivít a zároveň začína vyšetrovanie detí a depistáž.

     Ing. Silvia Sameková, riaditeľka ZK informovala o príprave projektu z fondu PRO Senica.

      PhDr. Zita Kubalaková, podpredsedníčka komisie oboznámila prítomných s postupom pri dohľadávaní maloletých, ktorí nie sú v evidencii detských lekárov, aby nevypadli zo systému zdravotnej starostlivosti zdravotných poisťovní. Najčastejšie je dôvodom sťahovanie rodiny.

     Mgr. Vladimíra Bahnová informovala, že zatiaľ na polícii nie je obsadené funkčné miesto preventistu, čím je v súčasnosti zastavená preventívna práca na školách.

 

 

     Vzhľadom na skutočnosť, že program zasadnutia komisie bol vyčerpaný, predsedníčka  komisie poďakovala členom za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

 

 

Senica 23. február 2022

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 

 

Ing. Jarmila Barcaj Drinková    

predsedníčka komisie

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!