Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.11.2021 - 15:47  //  aktualizácia: 10.11.2021 - 15:50  //  zobrazené: 214

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti zo dňa 8. novembra 2021

číslo:  |  dátum konania: 08.11.2021  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadania Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Mestského zastupiteľstva v Senici zo dňa 8. novembra 2021

 

Prítomní: elektronická forma rokovania

 

Program:

1.  Otvorenie

              2.   Informácia o príprave semináru „Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom XXIV.“ – riešenie aktuálnej situácie

      členovia komisie                             

3. Informácia o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu Centra pedagogicko-

    psychologického poradenstva a prevencie v Senici

    PhDr. Pavol Mihály, CPPPaP Senica

4. Prevencia drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti

    v školách mesta Senica

    Mgr. art. Martin Dudáš, Spoločný školský úrad Senica

5. Rôzne

     Informácia zo zasadnutia Rady MsZ a Mestského zastupiteľstva

     Ing. Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie

             6. Uznesenia

 

K bodu 1:

      Zasadnutie komisie otvorila a rokovanie viedla Ing Jarmila Barcaj Drinková, predsedníčka komisie, privítala prítomných členov komisie, ospravedlnila neprítomných členov a zástupcu primátora Mgr. Filipa Lackoviča 

      Tajomníčka komisie vykonala kontrolu plnenia uznesení komisie – všetky uznesenia sú splnené.

 

K bodu 2:

      Členovia komisie  prerokovali možnosť realizácie odborného semináru. Podpredsedníčka komisie rokovala s Mgr. Barborou Kucharovou, lektorkou, ktorá navrhla termín 18.11.2021. Podľa informácií z RÚVZ vzhľadom na vysoký počet pozitívne testovaných v okrese Senica i Skalica budeme od budúceho týždňa podľa covid-automatu v čiernej farbe, kde nie je odporúčané realizovanie hromadných podujatí ani v režime „plne očkovaní“. Členovia komisie po zvážení všetkých informácií rozhodli o presune realizácie odborného semináru.

                                    

K bodu 3:

      PhDr. Pavol Mihály informoval členov komisie o činnosti CPPPaP v zložitých podmienkach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a jeho vplyv na preventívne aktivity v školách a školských zariadeniach. Dôležitou súčasťou bolo plnenie úloh, ktoré vyplývali pre rezort školstva z Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Informoval o aktivitách univerzálnej a selektívnej prevencie. Oboznámil členov komisie s náročnou prácou s deťmi pri dištančnom vzdelávaní počas školského roku. Od septembra 2021 začala v školách prezenčná forma vyučovania, čo je veľmi pozitívne. Správa tvorí prílohu zápisnice.

 

Uznesenie č. 13/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e                  

      informáciu o preventívnych aktivitách a činnosti z pohľadu CPPPaP.

2

 

K bodu 4:

      O prevencii drogových závislosti, kriminality a inej protispoločenskej činnosti v školách v meste Senica informoval Mgr. art. Martin Dudáš. Z dôvodu nutnosti dodržiavania opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu, uzatvorenia škôl a dištančného vzdelávania neboli v školách realizované aktivity zamerané na prevenciu drogových závislostí a kriminality. Avšak práve v tomto období sa vyskytlo veľa problémov so záškoláctvom a riešenie umiestňovania detí do predškolských a školských zariadení, vrátane detí zo zahraničia. Nový školský rok bol otvorený bez väčších problémov za dodržiavania platných opatrení, naplnenosť je relatívne optimálna, prepad počtu detí nastal najmä v ZUŠ. Dovoz a distribúciu samotestov pre školy zabezpečuje spoločný školských úrad, čím je škola odbremenená. Školy pri riešení pozitivity detí riešia situáciu v súlade s platným covid-automatom.

     Mgr. art. Martin Dudáš informoval členov o predkladaní správ o výchovno-vzdelávacom procese z jednotlivých škôl a zariadení na rokovanie mestskej rady a následne mestského zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 14/2021:

     Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri MsZ v Senici

b e r i e   n a   v e d o m i e

      správu o prevencii drogových závislostí, kriminality a inej protispoločenskej činnosti v školách mesta Senica.

 

K bodu 5:

     Predsedníčka komisie Ing. Jarmila Barcaj Drinková informovala prítomných o doplnení programu MsZ, ktoré sa uskutoční 11. 11. o vzdaní sa poslaneckého mandátu p. Otrísalovej zo zdravotných dôvodov a na poslanecký mandát nastúpi MUDr. Martin Čulen.

 

      Mgr. Vladimíra Bahnová upozornila na pretrvávajúci problém s častými útekmi klientov umiestnených v ROAD Tomky, ktoré musí riešiť polícia. Prerokovávajú možnosť strážnej služby v priestoroch zariadenia.

 

 

 

Senica 09. november 2021

Zapísala: Stanislava Dávideková

 

 

 Ing. Jarmila Barcaj Drinková 

 predsedníčka komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!