Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.04.2022 - 15:01  //  aktualizácia: 07.04.2022 - 15:03  //  zobrazené: 93

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 01.04.2022

číslo: 02/2022  |  dátum konania: 01.04.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 2/2022

 zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  01.04.2022

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Návrh VZN č. 74/2022
  2. FOND PRO SENICA projekty
  3. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka
  4. Informácia o počte pridelených bytov
  5. Rôzne

 

 

K bodu č. 1:

 

          Predložený návrh VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny, ktorý je upravený a aktualizovaný podľa platnej právnej úpravy. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 04/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predložený návrh VZN č. 74/2022 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 2:

 

            Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť má na rok 2022 na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20 na predložené projekty určenú sumu 2.200,- Eur. Na rok 2022 požiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta tieto organizácie : Cirkevný zbor ECAV Senica, Čáčov v sume 1900,- Eur, Stonožka deťom, o.z. Senica v sume 1.500,- Eur, Jednota dôchodcov  Senica v sume 500,- Eur a 250,- Eur, Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica v sume 2.500,- Eur, SČK Senica v sume 500,- Eur.

          

Uznesenie č. 05/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

           Predložené žiadosti berie komisia na vedomie a navrhuje poskytnúť dotácie nasledovne : Cirkevný zbor ECAV Senica-Čáčov nespĺňa podmienky na poskytnutie dotácie, Stonožka deťom, o.z. Senica v sume 1.000,- Eur, Jednota dôchodcov  Senica v sume po 200,- Eur na každý projekt, Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica v sume 300,- Eur, SČK Senica v sume 500,- Eur.

 

K bodu č. 3:

 

          Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila   zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Iveta Šijanská, Michal Velický, Božena Sásová, Jozef Gáll, Sabina Jurásková,              

                         Veronika Masrnová, Filip Suchánek, Anna Švábová, žiadosť z 18.03.2022 ( výmena

                         bytu ), Paulína Kumančíková, Milan Pánik ( výmena bytu za bezbariérový ), Juraj

                         Kubečka, Ondrej Čobrda ( ubytovňa )

Na 2-izbové byty : Emília Danielová, Ingrid Balážová, žiadosť z 22.02.2022, Zuzana Pechová, Lucia

                              Orgoňová, žiadosť z 23.03.2022

 

Uznesenie č. 06/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 07/2022.

 

Uznesenie č. 07/2022 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:           

Komisia   s ch v a ľ u j e   :

1. Vyradenie  žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok  pre Paulínu Kumančíkovú, Ondreja Čobrdu, Ingrid Balážovú.

2. Neuprednostniť žiadosť z 10.12.2021 a Veroniky Rehákovej. U Filipa Suchánka je potrebné doplniť žiadosť.

3.  Uprednostniť : na 1-izbové byty - Boženu Sásovú, žiadosť z 18.03.2022, Milana Pánika ( výmena za bezbariérový byt ), Juraj Kubečka a na 2-izbový byt – Emília Danielová.

 

K bodu č. 4:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( žiadosť z 02.02.2021, Ružena Vašková, Rastislav Torák ), na 2-izbové byty ( Milan Križánek, žiadosť z 08.11.2021, Katarína Pukančíková ).

                                 

K bodu č. 5:

           Bez diskusie.

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 04/2022, č. 05/2022, č. 06/2022, č. 07/2022 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                 =  6

PROTI                              =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 04.04.2022

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!