Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.04.2021 - 15:19  //  aktualizácia: 15.04.2021 - 15:21  //  zobrazené: 208

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 14.04.2021

číslo: 03/2021  |  dátum konania: 15.04.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Zápisnica č. 03/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  14.04.2021

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senica v zmysle VZN č. 20.
  3. Žiadosti o pridelenie bytu. Informácia o počte pridelených bytov.
  4. Projekt na výstavbu zariadenia poskytujúceho ubytovanie pre seniorov a sociálne služby.
  5. Informácia o rekonštrukcii bytu na karanténne účely a krízové ubytovanie.
  6. Rôzne.

 

K bodu č. 1:.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam Madunická, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

 

            Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť má na rok 2021 na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 20 na predložené projekty určenú sumu 1.800,- Eur. Na rok 2021 požiadali o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta tieto organizácie : Cirkevný zbor ECAV Senica, Čáčov v sume 2.950,- Eur, Oáza života n.o. Senica v sume 2.267,- Eur, Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica v sume 500,- Eur, SČK Senica v sume 750,- Eur.

          

Uznesenie č. 04/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Predložené žiadosti berie komisia na vedomie a navrhuje  pre každý predložený projekt poskytnúť dotáciu vo výške po 450,- Eur.

 

K bodu č. 3:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Margita Lapúniková, Gabriela Šarišská, Klára Vozárová, Ľubomír Kmec, Monika

                              Vašková, Gabriela Mičová.

Na 2-izbové byty : Eva Marcinová, Marika Gajdošová.

 

          Predložené návrhy na vyradenie žiadosti Anny Špringšicovej a zrušenie uprednostnenia pre Luciu Trubanovú, ktorá odmietla ponúkaný byt z toho dôvodu, že nemal balkón.

 

          Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( Svetlana Proniková, Svetlana Šimunová, Monika Ozimová, Lucia Danišová, Gabriela Šarišská ), na 2-izbové byty ( Katarína Celleryová, Radovan Malík ).

 

          Od posledného zasadnutia boli zrušené žiadosti : na 1-izbové byty ( Jana Jurigová,  ), na 2-izbové byty ( Renáta Gajdošová, Anna Wágnerová, Dušan Veselský, Štefan Škoda, Iveta Juricová, Dávid Levák ).

 

Uznesenie č. 05/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu. Komisia  v y r a d i l a žiadosť Gabriely Mičovej z dôvodu nepredložených príjmov - neúplná žiadosť.

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e   návrh na vyradenie žiadosti Anny Špringšicovej z dôvodu nesplnenia príjmovej podmienky. Mesačný príjem žiadateľky prekročil  trojnásobok životného minima.

          Komisia  s ch v a ľ u j e  zrušenie uprednostnenia pre Luciu Trubanovú z dôvodu odmietnutia ponúkaného bytu.

 

K bodu č. 4:

 

          Primátor Ing. Mgr. Martin Džačovský oboznámil komisiu s projektom na výstavbu nájomného bývania so sociálnym aspektom v meste Senica. Zámerom investora je vybudovať sociálne služby pre seniorov so stupňom odkázanosti I.-III. Predložená projektová dokumentácia z Gebas Atelier architects.  Diskusia k téme. 

          

Uznesenie č. 06/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Predložený projekt komisia   n e o d p o r ú č a  realizovať,  navrhuje, aby zriaďovateľom zariadenia bolo Mesto Senica a slúžilo by aktuálnym potrebám občanov mesta ako domov sociálnej starostlivosti, ktorý by poskytoval sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré potrebujú intenzívnejšiu pomoc a starostlivosť ( stupeň odkázanosti IV.-VI.).

 

K bodu č. 5:

 

         Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila informáciu o rekonštrukcii bytu na karanténne účely a krízové ubytovanie pre občanov mesta, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi. Byt sa nachádza v budove DSS Senica. Bude vypracovaný vnútorný predpis – podmienky užívania bytu určeného na účely poskytnutia pomoci obyvateľom mesta Senica v čase náhlej núdze.

 

K bodu č. 6:

 

           Diskusie k téme – výpovede z nájomných zmlúv pre nájomníkov, ktorí porušujú domový poriadok a sústavne narušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozujú bezpečnosť alebo porušujú dobré mravy v bytovom dome. Sú podané sťažnosti zo strany nájomníkov na p. Mariku Markovú a p. Vladimíra Provazníka. 

 

 

         

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 04/2021, č.05/2021,  č. 06/2021 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 15.04.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!