Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 31.08.2021 - 15:04  //  aktualizácia: 07.09.2021 - 09:15  //  zobrazené: 374

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 18.08.2021

číslo: 06/2021  |  dátum konania: 18.08.2021  |   zápisnica (pdf)

 

Zápisnica č. 6/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  18.08.2021

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 

  1. Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2020.
  2. Výročná správa ZSS Senica, n.o. za rok 2020.
  3. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  4. Informácia o počte pridelených bytov.
  5. Návrh na vyradenie žiadosti z poradovníka.
  6. Rôzne.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam Madunická, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 1:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila materiál : Informatívna správa o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2020. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 10/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

            Komisia berie  na vedomie predloženú Informatívnu správu o sociálnej starostlivosti na území mesta za rok 2020  a odporúča ju predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 2:

 

             Riaditeľka  Zariadenia sociálnych služieb Senica Mgr. Slavomíra Jurovatá predložila Výročnú správu ZSS Senica, n.o. za rok 2020. 1. Predložila pripomienky na nevhodné miesto pre pohostinstvo pri ZpS a DSS. Klienti okolitých zariadení tam chodievajú popíjať alkoholické nápoje. Zákazníci pohostinstva  obťažujú ľudí, robia hluk, znečisťujú okolie. 2. Podala podnet na riešenie situácie manželov L. zo Senice – umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb.

 

Uznesenie č. 11/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Predloženú výročnú správu ZSS Senica, n.o. za rok 2020 berie  na vedomie a odporúča ju predložiť Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 3:

 

            Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Zámková Sidónia, Polakovičová Gabriela, Velický Marek, Danielová Barbora,

                               Ferenčíková Anna, Horváth Albert, Kochajdová Dagmar, Gašpárek

                               Dalibor, Barkociová  Margita, Manďáková Emília, Toráč Tomáš, Marková

                               Simona, žiadosť z 19.7.2021, Vašek Oto, Brezinová Diana, Štvrtecká Dáša,                          

                               Balážová Alena ( ubytovňa )

Na 2-izbové byty : Štefan Lukáč, Anna Vachová, Tomáš Koneval, Nicol Veisová, Mária Dugová,

                               Emília Malíková

 

          Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila   návrh na prednostné pridelenie bytov pre  žiadateľov z ulice J. Kráľa 734 a návrh na prednostné pridelenie bytu pre Štefana Lukáča z ul. J. Kráľa 734.

 

Uznesenie č. 12/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 15/2021.

 

Uznesenie č. 13/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  prednostné pridelenie bytov pre žiadateľov z ulice J. Kráľa 734.

 

Uznesenie č. 14/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  prednostné pridelenie bytu pre žiadateľa Štefana Lukáča z ulice J. Kráľa 734.

 

K bodu č. 4:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( Milan Markus, Robert Rehák, Gabriela Šarišská, Klára Vozárová, Karolína Červenková, Horniaková Lucia ), na 2-izbové byty ( Ozimová Katarína, Mihálik Ján ).

        

K bodu č. 5:

 

          Predložené návrhy na vyradenie žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok zákona :

1. na jednoizbové byty : Danielová Barbora, Manďáková Emília, Tomáš Toráč, Štvrtecká Dáša,

                                        Balážová Alena, Tomáš Vašek, Ondrej Šváb.

2. na dvojizbové byty : Hospodár Andrej, Lukáš Nečas, Šír Marián, Blanárik Martin,  Ľubomír

                                      Tomek ( z dôvodu chýbajúceho kontaktu, neaktualizácie žiadosti ).

 

          Predložené návrhy na vyradenie  na základe vlastnej žiadosti o zrušenie : Bobot Lucia, Štauderová Martina, Kolářová Nikola, Jurčová Alžbeta, Oľga Vasiliaková.

         

Uznesenie č. 15/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia  v y r a d i l a   predložené návrhy na vyradenie žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok zákona.

           

K bodu č. 6:

 

           Dňa 24.8.2021 bude na Hurbanovej ulici č. 1378 vykonaná dezinsekcia priestorov. Návrh na prepojenie kamier na pult - Hurbanova 1378 na sledovanie MsP

 

        Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 10/2021, č. 11/2021, č. 12/2021, č. 13/2021, č. 14/2021, č. 15/2021 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

                                                                                          PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

                                                                                                    predsedníčka komisie

 

V Senici, dňa 23.08.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!