Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 01.12.2021 - 10:33  //  aktualizácia: 01.12.2021 - 10:46  //  zobrazené: 179

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 24.11.2021

číslo: 08/2021  |  dátum konania: 24.11.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 8/2021

 

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  24.11.2021

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo možné zvolať riadne zasadnutie  Komisie  pre  sociálnu,  zdravotnú  a  bytovú oblasť, koordináciu prevodu  a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici. Komisia sa uskutočnila tak, že všetky materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a členovia komisie sa vyjadrili predsedovi komisie a  Ing. Hebnárovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky. Hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo taktiež elektronicky do 29.11.2021.

 

Prítomní: Jeden člen komisie sa nezúčastnil hlasovania.

 

Program:

 

  1. Návrh na zmenu VZN o poskytovaní sociálnych služieb
  2. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  3. Informácia o počte pridelených bytov.
  4. Rôzne. Akčný plán mesta na roky 2022-2024.

 

 

K bodu č. 1:

 

          Predložené VZN o poskytovaní sociálnych služieb. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 19/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predložený návrh VZN č. 72/2021 komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu.

 

K bodu č. 2:

 

          Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  elektronicky zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Katarína Balážová, Anton Vašek

Na 2-izbové byty : Ustabasi Júlia, Rastislav Kička, Simona Jurovatá, Julie Mihoková, Veronika

                               Reháková, Miroslav Jamárik, Monika Polakovičová

Ubytovňa : Alexandra Vašková

 

           Predložené návrhy na stanovisko komisie k žiadosti pre Katarína Balážová. V prípade pridelenia bytu žiada žiadateľka o prijatie do bytu aj Alenu Balážovú, ktorá má dlhy v meste Skalica, ktorej komisia dňa 18.8.2021 zamietla z tohto dôvodu žiadosť o pridelenie bytu.

 

           Predložený návrh na vyradenie žiadosti pre Alexandra Vašková z dôvodu rizika neplatenia nájomného, nakoľko žiadateľka bola v minulosti vysťahovaná  aj so svojou rodinou z dôvodu dlhov voči mestu na nájomnom.

 

           Predložené návrhy na prednostné pridelenie bytu pre žiadateľku Veronika Reháková.

 

Uznesenie č. 20/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 21/2021 a 22/2021.

           

Uznesenie č. 21/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia  v y r a d i l a    žiadosti  pre Katarínu Balážovú a Alexandru Vaškovú, u ktorej je riziko neplatenia nájomného vysoké. Odporúča Kataríne Balážovej opätovne požiadať o zaradenie do poradovníka bez Aleny Balážovej.

                  

Uznesenie č. 22/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Komisia   n e s ch v a ľ u j e  prednostné pridelenie bytu pre žiadateľku Veroniku Rehákovú.

 

K bodu č. 3:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( Juraj Kubečka, Eva Kalayová, Roman Daniš, Martina Pavlíková, Michal Daniel, Peter Smrtič ), na 2-izbové byty ( Ivan Tipan, Ustabasi Júlia – odsťahovanie z J. Kráľa, Rastislav Kička – odsťahovanie z J. Kráľa ).

                                 

K bodu č. 4:

 

             Pani Emília Malíková požiadala o zmenu žiadosti z 2-izbového bytu na 1-izbový byt z ulice J. Kráľa. Na základe jej žiadosti bola presunutá do poradovníka na 1.izbové byty s uprednostnením.

            

             Predložený Akčný plán mesta na roky 2022 – 2024. Pripomienka : do Akčného plánu zakomponovať aj riešenie parkoviska pri Dome smútku v Kunove.

 

Uznesenie č. 23/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

          Predložený Akčný plán mesta na roky 2022 - 2024 komisia berie  na vedomie a odporúča  predložiť na schválenie Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu, s tým, že navrhuje, aby do plánu bolo zakomponované aj riešenie parkoviska pri Dome smútku v Kunove.

 

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 19/2021, č. 20/2021, č. 21/2021, č. 22/2021, č. 23/2021 prítomných  8 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  8

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 29.11.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!