Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.02.2021 - 11:42  //  aktualizácia: 03.02.2021 - 11:43  //  zobrazené: 287

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 25.01.2021

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 25.01.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  25.01.2021

 

Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, nebolo možné zvolať riadne zasadnutie  Komisie  pre  sociálnu,  zdravotnú  a  bytovú oblasť, koordináciu prevodu  a prideľovania nájomných bytov pri MsZ v Senici. Komisia sa uskutočnila tak, že všetky materiály na prerokovanie boli zaslané elektronicky a členovia komisie sa vyjadrili predsedovi komisie a  Ing. Hebnárovej, vedúcej oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu k jednotlivým bodom rokovania  elektronicky. Hlasovanie o jednotlivých bodoch rokovania prebehlo taktiež elektronicky do 25.01.2021.

 

Prítomní: Traja členovia komisie sa nezúčastnili hlasovania.

 

Program:

 

1. Komunitný plán na roky 2021 – 2030

2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu

3. Informácia o počte pridelených bytov

4. Rôzne

 

K bodu č. 1:

 

            Predložený Komunitný plán mesta Senica na roky 2021 - 2030. Bez pripomienok.

 

Uznesenie č. 1/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

            Komisia berie  na vedomie predložený Komunitný plán mesta Senica na rok 2021 – 2030 a odporúča ho predložiť na schválenie Mestskému zastupiteľstvu.

 

 

K bodu č. 2:

 

Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila elektronicky  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : Lucia Danišová, Ladislav Kúdela.

 

Na 2-izbové byty : Filip Csóka s požiadavkou o prednostné pridelenie bytu, Denisa Dlugošová.

           

Uznesenie č. 2/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu.

     Komisia   s ch v a ľ u j e   prednostné pridelenie bytu pre Filipa Csóka.

 

K bodu č. 3:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu oboznámila elektronicky členov komisie o pridelených bytoch.

           Celkovo bolo pridelených od poslednej komisie : 3 jednoizbové byty, 1 dvojizbový byt. Voľné nie sú aktuálne žiadne byty.     

     

K bodu č. 4:

 

           Bez pripomienok k predloženým materiálom.

 

          

          Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 1/2021, č.2/2021 prítomných  6 členov  z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6   

PROTI                                        =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA    =  0

 

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 02.02.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!