Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 03.11.2021 - 13:58  //  aktualizácia: 03.11.2021 - 16:49  //  zobrazené: 195

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa 27.10.2021

číslo: 07/2021  |  dátum konania: 03.11.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 7/2021

zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov zo dňa  27.10.2021

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 

  1. Žiadosti o pridelenie bytu – zostavenie poradovníka.
  2. Informácia o počte pridelených bytov.
  3. Rôzne.

 

Komisiu otvorila predsedníčka  PhDr. Miriam Madunická, PhD. a oboznámila všetkých s programom zasadnutia.

 

K bodu č. 1:

 

           Ing. Renáta Hebnárová – vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu predložila  zoznam nových žiadostí o pridelenie nájomných bytov za obdobie od posledného zasadnutia:

 

Na 1-izbové byty : žiadosť z 24.8.2021, Roman Daniš, žiadosť zo 6.9.2021, Martina Pavlíková,

                               Michal Daniel, Eva Krčová, Svetlana Proniková, Pavol Hanzlíček, Anna

                               Švábová, Janette Ferenčíková, Marek Holič, Peter Smrtič, Lenka Hrádelová                         

                               Balážová Alena ( ubytovňa ), Ján Nečas ( ubytovňa ).

Na 2-izbové byty : Monika Šebestová, Eva Kalayová, Milan Križánek, Katarína Halabrínová, Petra

                               Patková, Nikola Totková, Miroslav Chodúr, Ivan Tipan.

        

           Predložené návrhy na vyradenie žiadosti z dôvodu nesplnenia podmienok :

 

Na 1-izbové byty : Eva Krčová,  Anna Švábová, Alena Balážová ( ubytovňa ).

Na 2-izbové byty : Monika Šebestová, Eva  Kalayová ( komisia doporučuje žiadateľku zaradiť

                               do poradovníka na 1-izbové byty ), Nikola Totková.

 

           Predložené návrhy na prednostné pridelenie bytu pre žiadateľov z ul. J. Kráľa 734 ( v súlade so schváleným  Uznesením č. 13/2021 zo dňa 18.8.2021 ) : Michal Daniel, Eva Kalayová ( na 1-izbový byt ), Milan Križánek.

 

Uznesenie č. 16/2020 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v súlade s Uznesením č. 16/2021 a 17/2021.

           

Uznesenie č. 17/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia  v y r a d i l a   predložené návrhy na vyradenie žiadostí z dôvodu nesplnenia podmienok zákona.

 

               

Uznesenie č. 18/2021 komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných bytov:

 

          Komisia   s ch v a ľ u j e  prednostné pridelenie bytov pre žiadateľov z ulice J. Kráľa 734.

 

K bodu č. 2:

 

           Od posledného zasadnutia boli pridelené byty nasledovným žiadateľom : na 1-izbové byty ( žiadosť z 26.5.2021, Marek Velický, Simona Marková ), na 2-izbové byty ( Dudášová Gabriela, Štefan Lukáč ).

            Zrušené žiadosti zo strany žiadateľov : Monika Vašková, Albert Horváth.        

                     

K bodu č. 3:

 

            Mgr. Kovárová informovala o novej sociálnej službe, ktorá sa pripravuje pre ľudí odkázaných na 24-hodinovú starostlivosť.

 

 

           Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní  uznesení č. 16/2021, č. 17/2021, č. 18/2021 prítomných  6 členov z celkového počtu 9.

 

Hlasovanie pri všetkých uzneseniach prebehlo nasledovne:

ZA                                                =  6

PROTI                                           =  0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA          =  0

 

 

 

PhDr. Miriam MADUNICKÁ, PhD.

predsedníčka komisie

 

 

V Senici, dňa 29.10.2021

Zapísala: Mgr. Jana Holoďáková

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!