Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.12.2019 - 10:20  //  aktualizácia: 19.12.2019 - 10:22  //  zobrazené: 506

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 04. 12. 2019

číslo:  |  dátum konania: 04.12.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

04.decembra 2019 o 16,00 hod. v zasadačke na II. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

__________________________________________________________________________

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   prehodnotenie uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Uznesenie č. 63/2019

Návrh na odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 3121/72 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj časti pozemku CKN parc.č. 3121/72, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 152 m2, ktorá je vyznačená v GP č. 77/2019 na oddelenie pozemkov p.č. 3121/72,74 ako novozameraný pozemok CKN parc.č. 3121/74, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 100 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Miriam Adamcová, Kolónia 564/26, 905 01 Senica za cenu 30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok nadväzuje na rodinný dom s dvorom vo vlastníctve žiadateľky a je dlhodobo súčasťou oploteného dvora žiadateľky. Pozemok je vzhľadom na svoje umiestnenie pre mesto nevyužiteľný. Pre mesto  je uvedený majetok  prebytočný .

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 64/2019

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc. č. 1659/11, 1661/27, 1661/243 a 1661/311 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem  na pozemkoch CKN parc. č.1659/11, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 25 m2, parc.č. 1661/27, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1146 m2, parc.č. 1661/243, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 121 ma parc.č. 1661/311, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m2 v kat. území Senica v prospech: APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence 440, PSČ 906 07, IČO: 46 336 737 a každého ďalšieho vlastníka pozemku CKN parc.č. 1661/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2596 m2 v kat. území Senica, ktoré bude spočívať v povinnosti vlastníka zaťažených pozemkov strpieť:

a/ zriadenie a uloženie elektrickej prípojky, prípojky vodovodu a vodovodnej šachty na časti zaťažených nehnuteľností v rozsahu vyznačenom ako diel 1 vo výmere 5 mna pozemku CKN parc.č.1659/11, diel 3 vo výmere 44 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/27,

diel 4 vo výmere 7 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/243 a diel 8 vo výmere 16 m2 na pozemku CKN parc.č. 1661/311 v geometrickom pláne č.85/2019 na vyznačenie práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch p.č. 1659/11, 1660, 1661/27, 1661/243, 1661/258, 1661/300, 1661/244, 1661/311, 1661/15,

b/ vstup a vjazd na zaťažené nehnuteľnosti za účelom vykonávania opráv, údržby, rekonštrukcie, modernizácie a iných stavebných úprav elektrickej prípojky, prípojky vodovodu a vodovodnej šachty vrátane ich odstránenia.

Rozsah vecného bremena je spolu vo výmere 72 m2. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu 15 €/m2 rozsahu vecného bremena.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 65/2019

Návrh na prenájom nehnuteľností v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom nehnuteľností v kat. území Senica:

1. stavba – sklad bez súp. čísla postavený na parcele CKN č. 3275/5,

2. pozemok CKN parc.č. 3275/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 275 m2 spoločnosti: Mestský podnik služieb spol. s r.o., Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica, IČO: 31 424 287 za účelom jeho využívania v súlade s obchodnou činnosťou spoločnosti na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 200 €/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Spoločnosť, ktorej mesto Senica  je výlučným spoločníkom zabezpečí efektívne využívanie skladu v súlade s  činnosťou spoločnosti, zapísanou v obchodnom registri.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 66/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3259/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť prenájom časti vo výmere 85 m2 pozemku CKN parc.č. 3259/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 8724 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ing. Ján Slezák a manželka Soňa, obaja bytom Kolónia 558/14, 905 01 Senica za účelom vytvorenia zóny formou okrasnej záhrady na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Nájomcovia sú  bezpodielovými spoluvlastníkmi bytu č.1 v suteréne bytového domu so súp. číslom 548 v časti Kolónia. Prenajatý pozemok bude slúžiť nájomcom na vytvorenie zóny, oddeľujúcej verejné priestranstvo od bytového domu a vytvárajúcej priestorovú zábranu pred zásahom tretích osôb do súkromia nájomcov.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 67/2019

Návrh na prenájom časti pozemku CKN parc. č. 3259/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť : 1) prenájom časti vo výmere 408 m2 pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Barbora Štepanovská, Kolónia 617/79, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok

2) prenájom časti vo výmere 186 m2  pozemku CKN parc.č. 3153/1, druh pozemku záhrada vo výmere 3815 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Ferdinand Vrba, 906 07 Šajdíkove Humence 60 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetné časti pozemkov sú dlhodobo využívané obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemkom, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 68/2019

Návrh na prenájom časti pozemku EKN parc. č. 543 a častí pozemkov CKN parc.č. 3359/4 a 3093/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť : prenájom:

- časti vo výmere 18 m2 pozemku EKN parc.č. 543, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3625 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3359/4, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 2308 m2 v kat. území Senica

- časti vo  výmere 18 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 54 m2 spoločnosti: ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava, IČO: 31 328 717 za účelom umiestnenia  troch reklamných zariadení s rozmermi 5 x 2,40 m na dobu určitú  na jeden rok s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 1095 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 69/2019

Návrh na prenájom časti pozemku EKN parc. č. 1744 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť : prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 1744, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 6676 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Lubor Dubšík – TIREX, PD Jablonica, PSČ 906 32, IČO 35294396 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 1x2 m na dobu určitú  na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 165 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 70/2019

Návrh na prenájom časti pozemku EKN parc. č. 294/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť : prenájom časti vo  výmere 4 m2 pozemku EKN parc.č. 294/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 991 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Ľubomír Miča, Sadová 637/41, 905 01 Senica, IČO: 33033633 a ROOS GROUP s.r.o., Priemyselná 281/41, 905 01 Senica, IČO: 35 786 523 za účelom umiestnenia reklamného zariadenia s rozmerom 2,5 x 1,25 m na dobu určitú na jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 165 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľmi, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 71/2019

Návrh na prenájom časti pozemkov CKN parc. č. 642/1, 692/1 a 101/1 v kat. území Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

- prenájom častí v celkovej výmere 4 m2 (2x2m2) pozemku CKN parc.č. 642/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3261 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 692/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6239 m2 v kat. území Senica

- prenájom časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 1181 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 8 m2 žiadateľovi: ghstudio s.r.o., Kasárenská 1504/51, 905 01 Senica, IČO: 36 274 381 za účelom umiestnenia štyroch  reklamných zariadení s rozmermi 1,30 x 0,80 m na dobu určitú  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 660 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom, z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 72/2019

Návrh na prenájom častí pozemkov CKN parc. č.26/1, 101/3, 669/1, 3079/1, 3093/1 a časti pozemku EKN parc.č. 72 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť : prenájom :

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 26/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5123 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 101/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 229 m2 v kat. území Senica

- častí v celkovej výmere 4 m2 ( 2x 2m2) pozemku CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 mpozemku CKN parc.č. 3079/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1444 m2 v kat. území Senica,

-časti vo výmere 2 m2 pozemku CKN parc.č. 3093/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 3021 m2 v kat. území Senica

- časti vo výmere 2 m2 pozemku EKN parc.č. 72, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9167 m2 v kat. území Senica, spolu vo výmere 14 mžiadateľovi : Kristián Hromek TRI D LAB, SNP 757/9, 905 01 Senica, IČO: 40204260 za účelom umiestnenia 7 reklamných zariadení s rozmermi 1,70 x1,14 m na dobu určitú na  jeden rok  s účinnosťou od 01.01.2020 za cenu 1155 € v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu so žiadateľom z ktorého má mesto finančný príjem.

Prítomných: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Členovia komisie navrhli zistiť informáciu ako sa rieši reklama v okolitých mestách.

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie 

               

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 24. októbra 2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!