Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.07.2021 - 13:58  //  aktualizácia: 02.07.2021 - 14:00  //  zobrazené: 126

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb zo dňa 16. 6. 2021

číslo:  |  dátum konania: 16.06.2021  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb konanej dňa

16. júna 2021 o 16,00 hod. v zasadačke na I. nadz. poschodí Mestského úradu v Senici

 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Zasadnutie komisie sa riadilo nasledovným programom:

-   dispozície s majetkom

-   rôzne

Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Roman Sova. Privítal prítomných členov. Zapisovateľka komisie Roderika Petráková oznámila členom výsledok rokovania Mestského zastupiteľstva na základe uznesení prijatých na predošlom zasadnutí komisie.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 13/2021

Návrh na odpredaj pozemku CKN parc. č.  224/16 v kat. území Kunov

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj pozemku CKN parc.č.224/16, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 95 m2, evidovaného na LV č.731 v kat. území Kunov žiadateľom: MUDr. Martin Čulen a manželka Alena Čulenová, miesto trvalého pobytu oboch: Kunov 187, 905 01 Senica za cenu 20 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza v línii pozemkov, ktoré boli v roku 2010  určené na predaj vlastníkom priľahlých rodinných domov v časti IBV Kunov a týmto vlastníkom boli aj v predošlých rokoch odpredané s výnimkou tohto pozemku. Pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľov a vzhľadom na jeho umiestnenie a nemožnosť prístupu z pozemkov vo vlastníctve mesta je pre mesto v súčasnosti nevyužiteľný.

Pozemok je prebytočný majetok.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 14/2021

Návrh na odpredaj pozemku CKN parc. č. 1661/35 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj pozemku CKN parc. č. 1661/35, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, evidovaného na LV č. 3353 v kat. území Senica žiadateľovi: Mgr. Marián Jankovič, miesto trvalého pobytu S. Jurkoviča 1205/34,  905 01 Senica  za cenu  30 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa: Pozemok CKN parc.č. 166/35 má  zanedbateľnú výmeru a mesto neplánuje jeho využitie  na rozširovanie komunikácií v danej lokalite. Jeho odpredajom dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a mesta a žiadateľovi  zároveň  vznikne možnosť  lepšieho napojenia svojho areálu na jestvujúcu komunikáciu. Vzhľadom na svoje umiestnenie je pozemok pre iného záujemcu nevyužiteľný. Pozemok je prebytočný majetok.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Uznesenie č. 15/2021

Návrh na odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku CKN parc. č. 2674 v kat. území Predmier členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 3/5 na pozemku CKN parc. č. 2674, druh pozemku orná pôda vo výmere 665 m2, evidovaného na LV č. 1947 v kat. území Predmier  spoluvlastníkovi pozemku spoločnosti: DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 Predmier 458, IČO: 36 389 196 za cenu 20 € / m2 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 8 písmeno c) ako prevod  podielu  majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo. Pozemok je prebytočný majetok.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 16/2021

Návrh na nájom pozemku CKN parc. č. 3093/3 v kat. území Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme pozemku CKN parc.č. 3093/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 v kat. území Senica s DISKONT – SERVIS s. r. o., S. Jurkoviča 1202/10, Senica, IČO 34 140 450, schválenej uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici  č. 15/2017/428 zo dňa 28.02.2017

ab) nájom pozemku CKN parc. č. 3093/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 49 m2 v kat. území Senica spoločnosti FAUN  spol. s r.o., Štefánikova č.710/67, Senica, IČO 31 409 385 za účelom užívania stavby so súp.č. 1584 – predajňa pekárenských výrobkov, postavenej na parcele č. 3093/3 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 15 € /m2/ rok.

Špecifické podmienky:

  1. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom a nájomná zmluva na pozemoks novým vlastníkom stavby bude uzatvorená až po nadobudnutí vlastníckeho práva k stavbe so súpisným číslom 1584 spoločnosťou FAUN spol. s r.o., ktoré je povinná mestu Senica preukázaťvýpisom z príslušného listu vlastníctva.

  2. V prípade, ak spoločnosť FAUN spol. s r.o. nepreukáže mestu Senica svoje vlastnícke právo k stavbe so súp. číslom 1584 do jedného roka od schválenia tohto uznesenia, uznesenie stratí platnosť.

Prenájom pozemku v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemok CKN parc. č.3093/3 je zastavaný  stavbou so súpisným číslom 1584  vo vlastníctve nájomcu, postavenou so súhlasom mesta ako vlastníka pozemku. Podmienky užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom stavby upraviť  novou  nájomnou zmluvou.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 17/2021

Návrh na nájom pozemku CKN parc. č. 110/23 v kat. území Senica  členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemku CKN parc.č. 110/23, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2 v kat. území Senica za účelom užívania prístrešku, tvoriaceho zádverie vstupu do nebytového priestoru č.1  budove so súp. číslom 2564 na ul. Hurbanova  žiadateľovi: Štefan Gálik, Agátová 1324/23, 905 01 Senica na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 3 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku CKN parc. č. 110/23 je postavený drevený prístrešok, tvoriaci zádverie vstupu do  nebytového  priestoru č.1 vo vlastníctve žiadateľa v budove so súp. číslom 2564 na ul. Hurbanova v Senici. Vlastník stavbu postavil so súhlasom mesta na základe nájomnej zmluvy, ktorej platnosť skončila. Podmienky ďalšieho užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné  upraviť  novou  nájomnou zmluvou.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 18/2021

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 682/4 v kat. území Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

aa) dohodu o ukončení zmluvy o nájme časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN  parc.č. 682/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica s MG 88 Holding s.r.o., Hviezdoslavova ulica 1562/61A, Senica, IČO: 44 128 801, schválenej uznesením  Mestského zastupiteľstva v Senici  č. 5MsZ/2015/147 zo dňa 29.09.2015

ab) nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN  parc.č. 682/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 226 m2 v kat. území Senica  spoločnosti NORTH REALITY, s.r.o., Hviezdoslavova 1562/61A, Senica, IČO: 36 245 828 za účelom užívania 8 parkovacích miest vo vlastníctve nájomcu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu

5 € /m2/rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Časť pozemku parc. č. 682/4  je zastavaná  stavbou- parkovacími miestami vo vlastníctve nájomcu, ktorá  bola postavená so súhlasom  mesta Senica ako vlastníka pozemku. Podmienky užívania pozemku, vrátane finančnej odplaty pre prenajímateľa je potrebné s novým vlastníkom stavby  upraviť novou  nájomnou zmluvou.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 19/2021

Návrh na nájom pozemku CKN parc. č. 2774/28 v kat. území Senica členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemku CKN parc.č. 2774/28, druh pozemku orná pôda vo výmere 64 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Rusňák Peter a manželka  PaedDr. Jana Rusňáková, obaja trvale bydliskom Železničná 440/26A, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa:

Využitie pozemku CKN parc.č. 2774/28  je sťažené obmedzeným prístupom k nemu

z verejnej komunikácie, priamo prístupný je len z pozemku v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí  s dočasným užívaním  pozemku žiadateľmi, z ktorého má  finančný príjem.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 20/2021

Návrh na nájom pozemku CKN parc. č. 2755/2 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom pozemku CKN parc.č. 2755/2, druh pozemku záhrada vo výmere 863 m2 v kat. území Senica žiadateľke: Šimeková Jana, Tehelná 428/10, 905 01 Senica za účelom využívania ako záhradu na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu  0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Využívanie pozemku CKN parc.č.2755/2 je sťažené obmedzeným prístupom k nemu z verejnej komunikácie, priamo dostupný je len z pozemku žiadateľky. Mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí s dočasným užívaním   pozemku žiadateľkou,  prínosom pre mesto je  finančný príjem  z nájmu. Členovia komisie odporučili Mestskému úradu v Senici aby prezistil situáciu v danej lokalite a oslovil všetkých užívateľov mestských pozemkov na uzatvorenie nájomných zmlúv.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 21/2021

Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch CKN parc. č. 14105/69, /71, /73, /111, /112 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť :

1) uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena in rem  na pozemkoch CKN p.č.14105/69, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9962 m2,

CKN p.č.14105/71, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2325 m2,

CKN p..č.14105/73, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2585 m2,

CKN p.č.14105/111,druh pozemku orná pôda vo výmere 220 m2,

CKN p.č. 14105/112, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2

v kat. území Senica  (v ďalšom texte aj ako „povinné pozemky“)

v prospech spoločnosti Tatra Residence, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 730 561  a každého ďalšieho  vlastníka pozemkov 

CKN p.č.595/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 9069 m2,

CKN p.č.595/50, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 195 m2,

CKN p..č.1405/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2778 m2,

CKN p.č.14011/14, druh pozemku orná pôda vo výmere 161 m2,

CKN p.č.14011/15, druh pozemku orná pôda vo výmere 37 m2,

CKN p.č.14047/29, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 378 m2,

CKN p.č.14105/75, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5145 m2,

CKN p.č.14105/172, druh pozemku orná pôda vo výmere 40 791 m2,

CKN p.č.14105/173, druh pozemku orná pôda vo výmere 5960 m2,

CKN p.č.14105/62, druh pozemku orná pôda vo výmere 11872 m2

v kat. území Senica ( v ďalšom texte aj ako „oprávnené pozemky“), ktoré spočíva v povinnosti vlastníka povinných  pozemkov strpieť:

a/ umiestnenie, užívanie, prevádzku, údržbu, opravu, prehliadky, rekonštrukciu,  modernizáciu, stavebné úpravy a akékoľvek iné úpravy vrátane prípadného odstránenia inžinierskych sietí - splaškovej kanalizácie a plynovodného potrubia na časti povinných pozemkov podľa grafického náčrtu z projektovej dokumentácie stavby“ Priemyselný a logistický areál Senica – výrobno – skladová hala A+B“,

b/ vstup a vjazd na povinné pozemky a prechod peši a prejazd akýmikoľvek dopravnými prostriedkami cez  povinné pozemky za účelom výkonu práv uvedených v písm. a/.

Ďalšie  podmienky zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena:

1. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena  bude geometrický plán na zameranie vecného bremena.

2. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 15 € za každý aj začatý  bežný meter, prípadne meter štvorcový  vecného bremena.

3. Dĺžka splaškovej kanalizácie na povinných pozemkoch je cca 580 m a dĺžka plynového potrubia  na povinných pozemkoch je cca 68 m   v zmysle projektovej dokumentácie.  

4.Geometrickým plánom č.32/2021 na zlúčenie parciel 14105/73, 14105/112, 14105/171 a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovaným vyhotoviteľom GB&G s.r.o., Kolónia 1484/78, Senica  dôjde po jeho zápise do katastra nehnuteľností  k zlúčeniu parciel CKN p.č.14105/112 a  p. č. 14105/171 (časť pozemku EKN p.č. 1592/4, ktorú mesto  nadobudne zámenou, schválenou uznesením MsZ č.16/2021/497 dňa 04.05.2021) s  parcelou č. 14105/73, ktorá nadobudne  novú výmeru  2740 m2 a parcely  p.č. 14105/112 a 14105/171 zaniknú.

5. V prípade, ak  mestu Senica ako budúcemu povinnému nebude doručená výzva budúceho oprávneného na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena do 4 rokov od  nadobudnutia účinnosti zmluvy o budúcej zmluvy, zmluva o budúcej zmluve zanikne.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Rôzne:

Uznesenie č. 22/2021

Zmena a doplnenie územného plánu mesta Senica

K tomuto bodu programu boli prizvaní Ing. Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, ÚP a dopravy a Dušan Podmajerský.

Ing. Šteffek informoval členov komisie o zmenách v územnom pláne mesta. Jedná sa o 13 zmien podľa predloženého materiálu, ktorý bol členom zaslaný k naštudovaniu. Pán Podmajerský vysvetlil svoju žiadosť k zmene územného plánu a predstavil členom svoj zámer v mestskej časti Kunov.

Členovia komisie berú na vedomie zmenu a doplnenie územného plánu mesta Senica

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 23/2021

Výročné správy spoločností: Mestský podnik služieb spol. s.r.o, Poliklinika Senica n.o., Technické služby Senica a.s. a Stoma Senica a.s.

Členovia komisie berú na vedomie výročné správy spoločností.

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

 

Predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil.

 

 

 

 

Ing. Roman Sova

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 18.06.2021

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!