Mesto Senica
ŠTVRTOK, JÚN 17, 2021
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 26.11.2019 - 09:40  //  aktualizácia: 26.11.2019 - 09:46  //  zobrazené: 524

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 21. 11. 2019

číslo:  |  dátum konania: 21.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 06/2019

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 21. 11. 2019

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 8 členov komisie, 1 neprítomný

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                   primátor mesta Ing. Mgr. Martin Džačovský

                  

Program :

 1. Otvorenie

 2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 3. Návrh VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v meste Senica

 4. Rôzne

   

1. Otvorenie

 

                Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 8 z 9 členov komisie a zároveň privítal na rokovaní komisie Ing. Mgr. Martina Džačovského, primátora mesta. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosti o prenájom a predaj pozemkov, posúdenie zámerov výstavby

 

2.1 Barbora Štepanovská, bytom Kolónia 617/79, 905 01 Senica žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 408 m2 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

 

2.2 Ing. Ján Slezák a manž. Soňa Slezáková, bytom Kolónia 558/14, 905 01 Senica žiadajú o prenájom časti pozemku parc.č.3259/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 85 m2 za účelom vytvorenia okrasnej záhrady.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

 

2.3 Mgr. Tatiana Štefková, bytom Kunov 215, 905 01 Senica žiada o odpredaj časti pozemku parc.č.223/13 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere cca 170 m2 za účelom rozšírenia záhrady.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku z dôvodu budúceho možného využitia pozemku pre potreby Mesta Senica.

Výsledok hlasovania : z prítomných 8 členov komisie 7 hlasovalo za neodporúčanie odpredaja a 1 člen komisie sa hlasovania zdržal.

 

2.4 Ferdinand Vrba, bytom č.60, 906 07 Šajdíkove Humence žiada o prenájom časti pozemku parc.č.3153/1 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 186 m2 za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín.

 • Komisia po prerokovaní a posúdení žiadosti odporúča prenájom predmetnej časti pozemku.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu predmetnej časti pozemku na požadovaný účel.

 

2.5 SANAGRO Senica, s.r.o., Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica žiada o prenájom časti nasledovných pozemkov :

 • parc.č.1678/14 registra C KN v k.ú. Jablonica vo výmere 708 m2,

 • parc.č.223/13 registra C KN v k.ú. Kunov vo výmere 3001 m2,

 • parc.č.1543 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 532 m2,

 • parc.č.1550/3 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 10 m2,

 • parc.č.1555 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 397 m2,

 • parc.č.1556 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 547 m2,

 • parc.č.1514 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 3241 m2,

 • parc.č.1560 registra E KN v k.ú. Kunov vo výmere 3044 m2 ,

 • parc.č.595/18 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 108 m2,

 • parc.č.14011/8 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 292 m2,

 • parc.č.14105/2 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 7123 m2,

 • parc.č.14105/9 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 1370 m2,

 • parc.č.14105/111 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 210 m2,

 • parc.č.14105/113 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 101 m2,

 • parc.č.14110/52 registra C KN v k.ú. Senica vo výmere 3345 m2,

 • parc.č.556/2 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 548 m2,

 • parc.č.891 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 130 m2,

 • parc.č.1050 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 5499 m2,

 • parc.č.1051 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 5709 m2,

 • parc.č.1187 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 5630 m2,

 • parc.č.1420/2 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 56567 m2,

 • parc.č.3035/16 registra E KN v k.ú. Senica vo výmere 2183 m2

  za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.

 

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom požadovaných častí pozemkov za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely. Zároveň komisia odporúča dobu nájmu obmedziť na 5 rokov a prehodnotiť výšku nájmu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu.

 

2.6 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište žiada o prenájom časti pozemku parc.č.1067/81 registra C KN v k.ú. Sobotište vo výmere 1499 m2  za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom požadovaných častí pozemkov za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely. Zároveň komisia odporúča dobu nájmu obmedziť na 5 rokov a prehodnotiť výšku nájmu.

  Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu

 

2.7 Roľnícke družstvo Podbranč žiada o prenájom nasledovných častí pozemkov :

 • parc.č.10629 registra C KN v k.ú. Podbranč vo výmere 10769 m2,

 • parc.č.629/1 registra E KN v k.ú. Podbranč vo výmere 8754 m2,

 • parc.č.639 registra E KN v k.ú. Podbranč vo výmere 26187 m2,

 • parc.č.2870 registra E KN v k.ú. Prietrž vo výmere 20321 m2,

 • parc.č.2872 registra E KN v k.ú. Prietrž vo výmere 11110 m2

  za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely.

 

 • Komisia po prerokovaní žiadosti odporúča prenájom požadovaných častí pozemkov za účelom využívania poľnohospodárskej pôdy na poľnohospodárske účely. Zároveň komisia odporúča dobu nájmu obmedziť na 5 rokov a prehodnotiť výšku nájmu.

            Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie prenájmu.

 

 

3. Návrh VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v meste Senica

 

Na rokovanie komisie bol predložený návrh VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v meste Senica, ktorý bol vypracovaný na základe výsledkov štúdie Žilinskej univerzity v Žiline a v súlade s odporúčaniami, ktoré boli prijaté na rokovaní komisie v mesiaci október 2019. Komisia odporúča na rokovanie mestského zastupiteľstva tento návrh VZN predložiť. Predmetom ďalších rokovaní môže byť výška poplatkov za parkovanie.

Komisia neodporúča predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh takého VZN, kde by bol zachovaný systém trvalého parkovania vozidiel.

Výsledok hlasovania : všetkých prítomných 8 členov komisie hlasovalo za odporúčanie predloženia návrhu VZN o dočasnom parkovaní vozidiel bez možnosti zachovania systému trvalého parkovania vozidiel.

 

 

4. Rôzne

 

4.1 Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie poďakoval členom komisie za prácu v roku 2019.

 

 

 

               

Predseda komisie Ing. arch. Martin Čonka na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!