Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 11.06.2020 - 08:14  //  aktualizácia: 11.06.2020 - 09:58  //  zobrazené: 301

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu zo dňa 27. 5. 2020

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 27.05.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica 03/2020

zo zasadnutia komisie pre výstavbu, územné plánovanie a dopravu, konaného 27. 5. 2020

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny, prítomných 6 členov komisie, 3 neprítomní

                      Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta

                      Mgr. Filip Lackovič, zástupca primátora

                      Ing. Ivan Šteffek, vedúci oddelenia výstavby, ŽP a dopravy

                   tajomníčka komisie Ing. Jana Oslejová

                                      

Program :

  1. Otvorenie

  2. Žiadosť o posúdenie návrhu na zámenu pozemkov medzi Mestom Senica a Pavlom Ďurinom

      3. Rôzne

 

 

1. Otvorenie

 

                Rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Martin Čonka. Predseda komisie konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná, nakoľko je prítomných 6 z 9 členov komisie. Predseda predložil program na schválenie. Členovia komisie s predloženým programom hlasovaním súhlasili a nemali  žiadne doplňujúce návrhy.

 

2. Žiadosť o posúdenie návrhu na zámenu pozemkov medzi Mestom Senica a Pavlom Ďurinom

 

Na rokovanie komisie bol predložený návrh na zámenu pozemkov :
a) časť pozemku parc.č.588/95 C-KN v k.ú. Senica vo výmere 7 461 m2, ktorý tvorí rezervu cintorína vo vlastníctve Pavla Ďurinu, Petrov 448, ČR

b) časť pozemku parc.č.392 E-KN v k.ú. Senica vo výmere 840 m2, parc.č.399 E-KN vo výmere 1 268 m2 v k.ú. Senica, parc.č.3472/71 vo výmere 5 889 m2 vo vlastníctve Mesta Senica.

 

Podľa návrhu Pavel Ďurina doplatí rozdiel v hodnote pozemkov Mestu Senica.

Pavel Ďurina požiadal tiež o nájom časti pozemku parc.č.594/9 vo výmere 201 m2 za účelom vybudovania  odbočovacieho pruhu v rámci stavby IBV Slnečnicová.

 

Na rokovaní komisie sa zúčastnil Ing. Mgr. Martin Džačovský, ktorý prezentoval uvedené zámery ohľadom riešenia rezervy cintorína zámenou pozemkov s vlastníkom pozemku, tvoriaceho rezervu cintorína podľa územného plánu za pozemky vo vlastníctve Mesta Senica. Uviedol tiež, že podľa informácií Technických služieb Senica, a.s. ako prevádzkovateľa cintorína je počet nových hrobov  za rok cca 50, 30 % je kremácií, pričom pozostatky sú uložené do urnového hája. Zároveň sa využívajú staré hrobové miesta. Z toho dôvodu navrhol členom komisie, aby zvážili potrebu rezervy cintorína v takom rozsahu, ako je navrhnutá v územnom pláne. Zároveň uviedol, že podporuje zámer investora vybudovať technickú infraštruktúru IBV Slnečnicová, aby boli vytvorené  podmienky rozvoj bytovej výstavby v meste Senica.

 

K predloženému zámeru sa vyjadrili prítomní členovia komisie.

Ján Hromek, člen komisie pripomenul, že je potrebné pri riešení rezervy cintorína postupovať tak, aby rezerva cintorína vyhovovala požiadavkám na min. 50 rokov.

Ondrej Danada, člen komisie požiadal o predloženie analýzy potreby územnej rezervy cintorína s ohľadom na demografický vývoj a sociologický prieskum tak, aby sa nebral do úvahy len počet nových hrobových miest za posledný rok.

Zároveň uviedol, že podľa jeho názoru musí byť výraznejší cenový rozdiel za pozemok, ktorý je podľa územného plánu určený ako rezerva cintorína a nedá sa použiť na iný účel (cena by mala byť výrazne nižšia) a pozemkami, ktoré sú podľa územného plánu určené na individuálnu, príp. hromadnú bytovú výstavbu.

 

                V ďalšom priebehu rokovania komisie prebiehala diskusia o návrhu na prenájom pozemku za účelom vybudovania odbočovacieho pruhu v rámci stavby IBV Slnečnicová. Investor stavby technickej infraštruktúry deklaroval pripravenosť realizácie tejto stavby.

 

                Ing. arch. Martin Čonka, predseda komisie požiadal o informáciu, či bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a za akých podmienok.

 

                Po diskusii členov komisie bolo dohodnuté, že členom komisie budú zaslané chýbajúce informácie o rozhodnutí o umiestnení stavby IBV Slnečnicová a návrh na zámenu pozemkov a návrh na prenájom pozemku na vybudovanie odbočovaciehu pruhu bude prerokovaný na komisii, ktorá sa uskutoční 10. 6. 2020.

 

 

 

 

3. Rôzne

 

Členovia komisie sa dohodli, že podnety a pripomienky predložia na budúcom zasadnutí komisie.

               

 

 

 

Ing. arch. Martin Čonka

predseda komisie

 

 

 

 

 

Zapísala : Ing. Jana Oslejová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!