Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.02.2021 - 09:34  //  aktualizácia: 16.02.2021 - 14:10  //  zobrazené: 269

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti zo dňa 02. 02. 2021

číslo: 8/2021  |  dátum konania: 16.02.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 8/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru , mládež a Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica zo dňa  02. 02. 2021

 

o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie

 

 

Predmetom rokovania komisie bolo prerokovanie materiálu :  Správy o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery.  

            Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a z dôvodu trvalého vyhláseného Lockdownu  mesto Senica  sprísňovalo  podmienky vstupu do budovy Mestského úradu v Senici.

V nadväznosti na danú skutočnosť a z dôvodu potreby prerokovania materiálu bol dňa 25.januára 2021 všetkým členom komisie zaslaný materiál : Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery e- mailom . Členovia komisie na základe zaslaných podkladoch mali možnosť túto správu preštudovať a svoje písomné stanovisko k predloženému materiálu zaslať v termíne do 2.02.2021.

Písomné stanoviská jednotlivých členov komisie sú súčasťou zápisnice .

V termíne do 2.02.2021 bolo zaslaných 14 stanovísk z celkového počtu členov komisie 15.  Na základe písomných odpovedí členov komisie si  Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie členovia komisie preštudovali. Zo zaslaných  stanovísk je možné konštatovať, že samotná kultúrna činnosť , množstvo aj pestrosť kultúrnych podujatí v Senici  sú na vysokej úrovni.  Prevažná časť členov komisie upozorňuje však na potrebu riešenia technického stavu budov a hlavne situácie s Amfiteátrom v Senici . Zaslanú správu  zobrali členovia  na vedomie a odporúčajú predložiť na schválenie MsZ v Senici.

 

Návrh na uznesenie :

Uznesenie č.22/2020 zo dňa 2.02.2021

Členom komisie bol dna 25.01.2021 z dôvodu trvalého vyhláseného Lockdownu zaslaný  e - mailom materiál : Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie .Písomné stanovisko k správe bolo potrebné zaslať v termíne do 2.02.2021 .

Na základe písomných odpovedí členov komisie si  Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2020 a zámery organizácie členovia komisie preštudovali. Prevažná časť členov komisie upozorňuje však na potrebu riešenia situácie s Amfiteátrom v Senici . Správu  zobrali na vedomie a odporúčajú predložiť na schválenie MsZ v Senici.

Písomné stanoviská

Hlasovanie : Prítomní : 14     za : 14   proti : 0           zdržal sa: 0        počet členov : 15

 

 

Zapísala: Ing. Výletová                                                                                

 

schválil:

Mgr. Martina Otrísalová

 

Príloha : prezenčná listina                                                                                          

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!