Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 20.09.2021 - 13:33  //  aktualizácia: 20.09.2021 - 13:39  //  zobrazené: 245

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 07.09.2021

číslo: 12/2021  |  dátum konania: 07.09.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 12/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  07.09.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • Otvorenie

 • Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 30.06.2021

 • Smernica o evidencií pamätihodnosti mesta – aktualizácia

 • Návrh Dodatku č.4/2021 VZN č.38 o školských obvodoch v meste Senica

 • Rôzne

 

 1. Mgr. Otrísalová ako predsedníčka komisie na úvod zasadnutia privítala hostí a členov komisie .

   

 2. V úvode zasadnutia komisie odovzdala predsedníčka komisie slovo Mgr. art .Dudášovi – vedúcemu Spoločného školského úradu Senica , ktorý všetkých prítomných oboznámil s Návrhom Dodatku č.4/2021 VZN č.38 o školských obvodoch v meste Senica . Návrh Dodatku č.4/2021 obsahuje doplnenie o článok 2, ktorý určuje spádové územie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica a miesto a termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. Mesto Senica na svojom území určuje deväť spádov materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica je vymedzený konkrétnymi ulicami.  

  Spády jednotlivých materských škôl :

Elokované

pracovisko

Názov MŠ

spádové ulice

 

Materská škola,

L. Novomeského 1209/2, 905 01 Senica

 

 

číslo 2

Kalinčiakova 294, Senica

 

Kalinčiakova, Palárikova, Železničná, Priemyselná, Tehelná, Dlhá, Kasárenská, Kaplinské pole

číslo 3

Kolónia 544, Senica

Kolónia, Obchodná, Továrenská, Hurbanova 

číslo 5

Robotnícka 114/6, Senica

Robotnícka, Hviezdoslavova, Bottova, Štúrova, Školská, Sládkovičova, Bernolákova, Ružová, Krátka, Záhradná, Agátová, Jabloňová, Smreková, Kalinová, Lipová, Orgovánová, Kaplinská, Stromová, Muškátová, Kvetná, Topoľová, Astrová, Jasmínová, Olivová, V.P.Tótha

číslo 6

Martina Bartoňa 5171/5, Senica - Čáčov

M.Bartoňa, K veterine, Pri garážach, Beňovského, Bahenská, M.Bibzu, Kruhy, V uličke, Cintorínska, Čáčovská cesta, Športová, Cyrila Gállaya, Dr.Milana Hodžu, Ľudmili Križanovej, Škodáčkova 

číslo 7

J.Kráľa 729, Senica

J.Kráľa, Štefánikova, Dolné Suroviny, Fajnora, Moyzesova, Horné Suroviny, Jablonická cesta, Vajanského

 

Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládež  a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 07.09.2021 prerokovala Návrh Dodatku č. 4/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 38 o školských obvodoch v meste Senica .

Členovia komisie po preštudovaní návrhu Dodatku č. 4/2021 k VZN č. 38 odporúčajú MsZ : Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 38 schváliť.

Hlasovanie : Prítomní : 12        za : 12                            proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

 1. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie Správ o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 30.06.2021. Všetci členovia komisie predložené správy berú na vedomie bez výhrad a odporúčajú MsZ na schválenie.

Hlasovanie : Prítomní : 13        za : 13                      proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 1. Mgr. Motus ako člen komisie podrobne informoval o aktualizácii Smernice pamätihodnosti mesta Senica . Do Smernice boli pridané nové pamätihodnosti :

24. Kríž – v záhrade RD na križovatke ulíc Jána Bežu a Jozefa Závodského v Sotinej

26. Náhrobník Cyrilla Gallaya

27. Náhrobník Ladislav Paulímy

28. Kamenné stĺpiky s reťazou v obvode kat. kostola

29. Náhrobník Ján Bežo

30. Náhrobník Jozef Bánsky

31. Náhrobník Pavel Gašpar

32. Náhrobník Pertold Bohobud pán z Lipé

33. Hostice Kaňové s pivnicami

34. Dom lekára Halabrína – kat. fara

35. Stará elektráreň

36. Pamätník Karola Bôrika

37. Pamätník vzniku 1. ČSR

38. Pamätník M.R. Štefánika

Zoznam nehnuteľných pamätihodností ČÁČOV

Do evidencie boli pridané:

9. Zmertychova kúria

( 2. Pamätný dom Dušana Fajnora bol zmenený na Bývala ev. fara pôsobisko Dušana Fajnora )

Zoznam nehnuteľných pamätihodností KUNOV

Do evidencie boli pridané:

4. Ladovňa

5. Horný mlyn

6. Dolný mlyn

Zoznam hnuteľných pamätihodností

V časti ČÁČOV bola pridaná:

2. Pamätná tabula Dušanovi Fajnorovi

Pamätné stromy

Zo zoznamu pamätných stromov bola odstránená:

2. Danišových lipa – Robotnícka ulica oproti pivovaru Štramák, ktorá v roku 2020 spadla.

9. lipy pred evanjelickým kostolom na Fajnorovej ulici, ktoré sa budú odstraňovať na jeseň tohto roku.

Do zoznamu boli pridané:

15. Pamätná lipa Karola Bórika na Brezovej ulici v parku pri ZUŠ

16. Strom republiky – lipa na Brezovej ulici v parku pri ZUŠ, zasadená pri príležitosti výročia republiky

Národné kultúrne pamiatky Senica

V roku 2017 bola do zoznamu NKP zapísaná budova letohrádku – Múzeum Senica. Všetky ostatné kultúrne pamiatky boli zapísané do zoznamu v roku 1963. Z evidencie pamätihodností bola vyňatá Sokolovňa, ktorá ako múzeum prešla do zoznamu NKP.

 

Pán Prokeš ako člen komisie odporúča  doplniť do nasledujúcej aktualizácie Smernice do zoznamu kultúrnych pamiatok  :

 • znak s podobizňouSv. Martina umiestneného na priečelí objektu Okresného súdu Senica ,

Pani RNDr. Krištofová ako členka komisie odporúča doplniť do nasledujúcej aktualizácie Smernice :

 • 2x lipa Cyrila a Metóda zasadená pri pamätníkuM. R. Štefánika – ul. Vajanského

   

Členovia komisie súčasnú predloženú Smernicu odporúčajú MsZ schváliť.

Hlasovanie : Prítomní : 13        za : 13                      proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 1. V bode rôzne predsedníčka komisie Mgr. Otrísalová oboznámila prítomných s materiálom na rokovanie MsZ : Návrh na vstup mesta Senica do Smart Cities klubu.

Mesto Senica podalo 26.8.2020 žiadosť o čerpanie NFP pre projekt s názvom Smart plán mesta Senica. K tomuto projektu sa viaže aj schválenie Stratégie zavádzania inteligentných technológií v meste Senica, ktorá definuje základné rámce rozvoja mesta v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na moderné technológie, predovšetkým v oblasti SMART riešení. 24.6.2021 dostalo mesto Senica rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktorým bola schválená žiadosť mesta Senica pre projekt s názvom „Smart plán mesta Senica. V projekte sa počíta s inteligentným (smart) riadením dynamickej dopravy na svetelnej križovatke, vrátane monitoringu hustoty dopravy, pribudnú radary, bezpečné priechody pre chodcov, riadenie statickej dopravy na „rýchloobrátkových“ parkoviskách vrátane monitoringu obsadenosti či dobudovanie centrálneho dohľadového pracoviska vrátane doplnenia požadovaných kamier. Mesto Senica má v pláne pokračovať v modernizácii služieb mesta aj v ďalších oblastiach života, ktoré si vyžadujú istú mieru vzájomnej koordinácie. Analýzy, ktoré sú prepojené s realizáciou musia byť založené na odbornosti a rozvážnej príprave. Preto má mesto záujem byť členom silného zoskupenia odborníkov, výrobcov, vývojárov, či predstaviteľov moderných a inteligentných miest.

Smart Cities klub je neformálnou platformou slúžiacou na výmenu skúseností a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City. Poslaním klubu je meniť slovenské mestá nielen v oblasti využívania Smart technológií, ale najmä v oblasti zvyšovania kvality života svojich obyvateľov. V snahe mesta Senica prinášať jeho obyvateľom kvalitné služby je nevyhnutné zavádzať moderné technológie a inovácie do poskytovaných služieb. Či už v oblasti dopravy, bezpečnosti, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, v sociálnych službách alebo vo vzdelávaní sa mnohé západoeurópske mestá orientujú práve na moderné technológie. Členský poplatok v Smart Cities klube je 1500 €/rok.

 

Členovia komisie predložený materiál odporúčajú  MsZ schváliť.

Hlasovanie : Prítomní : 13        za : 12                      proti : 0                     zdržal sa: 1         počet členov : 15

 

 

 1. Predsedníčka komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť .

   

   

  Uznesenie č.27/2021 zo dňa 07.09.2021

 2. Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 07.09.2021 prerokovala Návrh Dodatku č. 4/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 38 o školských obvodoch v meste Senica .

Členovia komisie po preštudovaní návrhu Dodatku č. 4/2021 k VZN č. 38 odporúčajú MsZ : Dodatok č. 4/2021 k VZN č. 38 schváliť .

 

Uznesenie č.28/2021 zo dňa 07.09.2021

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 07.09.2021 prerokovala Smernicu o evidencií pamätihodností mesta Senica .

  Členovia komisie po preštudovaní Smernice odporúčajú doplniť do nasledujúcej aktualizácie Smernice do zoznamu kultúrnych pamiatok  :

 • znak s podobizňouSv. Martina umiestneného na priečelí objektu Okresného súdu Senica ,

 • 2x lipa Cyrila a Metóda zasadená pri pamätníkuM. R. Štefánika – ul. Vajanského

  Súčasnú predloženú Smernicu odporúčajú členovia komisie  MsZ schváliť.

 

Uznesenie č.29/2021 zo dňa 07.09.2021

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 07.09.2021 prerokovala Správy o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 30.06.2021.

  Členovia komisie po preštudovaní Správ o plnení príjmov a výdavkov za školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Senica k 30.06.2021 odporúčajú MsZ : predložený materiál schváliť .

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

 

 

Mgr. Martina Otrísalová

predseda komisie

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!