Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.06.2021 - 10:17  //  aktualizácia: 26.08.2021 - 10:19  //  zobrazené: 400

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 16.06.2021

číslo: 10/2021  |  dátum konania: 16.06.2021  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 10/2021

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  16.06.2021

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • < >

  Návrh o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, z

 • návrh na ocenenie pána Vladimíra Jamárika pri príležitosti 100. výročia narodenia – umiestnenie pamätného kolieska na Záhorácku stenu slávy pred MsKS

 • rôzne

 

 1. Otvorenie – podpredseda komisieMgr. Pastucha na úvod zasadnutia privítal členov komisie v priestoroch učebni v prírode v ZŠ V. Paulínyho – Tótha a súčasne ospravedlnil predsedníčku komisiu , ktorá sa nezúčastnila zasadnutia zo zdravotných dôvodov.

   

  Ďalším bodom bolo prerokovanie Návrhu Dodatku č. 2/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni .  Predmetom dodatku je zmena v poskytovaní dotácie na stravu v ZŠ a MŠ a zmena poplatku v ZUŠ za obdobie , v ktorom je prerušené prezenčné vyučovanie.

  S účinnosťou od 01. 08. 2021 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Novela ruší dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolák) a tiež žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl okrem žiakov uvedených v § 4 ods. 3 tohto zákona.

  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole (predškolákovi) do 31.08.2021 nakoľko od 1. augusta 2021 bude platiť prechodné ustanovenie k úpravám účinným a to § 16e zákona č. 544/2010 o dotáciách, podľa ktorého budú mať nárok na dotáciu iba deti navštevujúce materskú školu.

  Žiaci základnej školy majú nárok na dotáciu do 30.06.2021. 

   

   

   

  Zmena výšky poplatku v Základnej umeleckej školy v Senici: 

  Za obdobie, v ktorom je prerušené prezenčné vyučovanie školy počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID – 19, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19  a vyučovací proces je realizovaný dištančnou formou, je výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nasledovná:

  Individuálne štúdium 8 eur

  Skupinové štúdium 5 eur

   

Hlasovanie : Prítomní : 9        za : 9                          proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

 

 

 1. Predseda komisie predložil členom návrh na ocenenie pána Vladimíra Jamárika pri príležitosti 100. výročia narodenia – umiestnenie pamätného kolieska na Záhorácku stenu slávy pred MsKS Senica. Vladimír Jamárik je regionálny historik, neprofesionálny archeológ a bývalý učiteľ. Popri archeologickom výskume vykonal v rokoch 1959 – 1970 rozsiahly etnologicko – jazykovedný výskum. V roku 1984 založil tradíciu hodových výstav v Kunove . Výsledkom celoživotného bádania Vladimíra Jamárika sú viaceré rukopisy. Celý svoj život venoval bádaniu v oblasti regionálnej histórie.

  Hlasovanie : Prítomní : 9        za : 9                    proti : 0                     zdržal sa: 0         počet členov : 15

   

   

 2. V bode rôzneoboznámil podpredseda komisieMgr. Pastucha , že k 29.06.2021 končí svoje členstvo v komisii a ďalší člen do Komisie je navrhovaný zástupca mládeže – Mgr. Marek Štítny. Všetkým prítomným sa poďakoval za spoluprácu v komisii a súčasne poprial Komisii veľa dobrých nápadov a veľa chuti do ďalšej práce.

  Na základe podnetov členov komisie sa uskutoční ďalšie zasadnutie komisie za účasti riaditeľky MsKS v Senici v priestoroch zrekonštruovaného objektu Sokolovne . Zasadnutie je plánované na 28.06.2021 o 14:30 hod.

   

   

  Uznesenie č.25/2021 zo dňa 16.06.2021

 3. Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 16.06.2021 prerokovala Návrh Dodatku č. 2/2021 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 63 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákonného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe  na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

Členovia komisie po preštudovaní návrhu Dodatku č. 2/2021 k VZN č. 63 odporúčajú MsZ : Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 63 schváliť .

 

 

 

 

Uznesenie č.26/2021 zo dňa 16.06.2021

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 16.06.2021 prerokovalaNávrh na ocenenie pána Vladimíra Jamárika pri príležitosti 100. výročia narodenia  a následne  umiestnenie pamätného kolieska na Záhorácku stenu slávy pred MsKS.

  Členovia komisie po preštudovaní návrhu  na ocenenie pána Vladimíra Jamárika pri príležitosti 100. výročia narodenia a následne  umiestnenie pamätného kolieska na Záhorácku stenu slávy pred MsKS odporúčajú MsZ :  schváliť ocenenie pána Vladimíra Jamárika pri príležitosti 100. výročia narodenia a umiestniť pamätné koliesko na Záhorácku stenu slávy pred MsKS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                               podpredseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!