Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 04, 2022
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.02.2022 - 10:46  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 10:51  //  zobrazené: 124

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti zo dňa 2. 2.2022

číslo: 15/2022  |  dátum konania: 16.02.2022  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 15/2022

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  2.02.2022

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • otvorenie

 • Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2022

 • Správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2021 a zámery organizácie

 • Návrh  Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT _bilingválne

 • Rôzne

 

 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal predseda komisie Mgr. Pastuchahostí ako aj členov komisie.

  Následne bolo odovzdané slovo pani Ing. Margaréte Ivanovej , PhD – riaditeľke MsKS.  Pani riaditeľka vo svojom vystúpení všetkých podrobne informovala o činnosti MsKS Senica za rok 2021 a ich zámeroch na nasledujúce obdobie.

  Mestské kultúrne stredisko (ďalej MsKS) je príspevkovou organizáciou mesta Senica s právnou subjektivitou. Prevádzku a činnosť v tomto období zabezpečovalo 12 pracovníkov (stav k 31.12.2021), vrátane technického personálu. MsKS napĺňa svoju činnosť a zabezpečuje vykonávanie svojich úloh v súlade so Štatútom MsKS a plánom činnosti prostredníctvom svojich prevádzok:

  01 – Dom kultúry

  02 – Amfiteáter

  03 – Spoločenský dom Kunov

  04 – Denné centrum pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici

  Rok 2021 bol rovnako ako predchádzajúci kalendárny rok poznačený opatreniami COVID-19, kde nariadenia ÚVZ SR znemožnili konanie spoločenských a kultúrnych podujatí v prevažnej časti roku. Kultúrne podujatia bez vážnejších obmedzení boli organizované iba počas letných a časti jesenných mesiacov. Napriek komplikovanej situácii sa vždy snažili aktuálnej situácii prispôsobiť, aby mohli poskytovať čo najlepšie služby občanom mesta Senica. Akcie boli organizované aj za nevýhodných finančných podmienok pre obmedzený počet návštevníkov, ktorý bol povolený v danom čase pre zvolený typ podujatia. Zamestnanci sa venovali postupnej rekonštrukcii Domu kultúry, kde sa snažili finančné prostriedky, ktoré neboli použité na zrušené kultúrne podujatia vynaložiť na renováciu a opravu priestorov a zariadenia.

   V priebehu svojej správy pani riaditeľka informovala prítomných o zlom technickom stave jednotlivých objektov v riadení MsKS a s tým súvisiace zvýšené  prevádzkové náklady . V pláne na nasledujúce obdobie sa počíta postupne s rekonštrukciou objektov ako aj s riešením úsporných opatrení v jednotlivých objektoch , ako napr. vyregulovanie systému ÚK, MsR , rekonštrukcia osvetlenia a pod.

  Záverom konštatovala , že v novom roku sa im snáď podarí splniť plánované aktivity či už v oblasti organizácie kultúrnych a vzdelávacích podujatí, ako aj v zlepšovaní materiálno – technického zázemia v prevádzkach MsKS. Hlavným cieľom zostáva naďalej zvyšovať kvalitu služieb, ktoré poskytujú občanom mesta Senice.

   

         Návrh rozpisu bežného rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Senica (MsKS) je spracovaný na schválenie mestskému zastupiteľstvu (MsZ) v zmysle § 12 ods.1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

  Rozpis rozpočtu je postavený na schválenom príspevku z rozpočtu mesta Senica  pre MsKS uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. č.20/2021/644.

  Samostatná činnosť MsKS je naplánovaná podľa prevádzok a plánu podujatí tak, aby oslovila čo najviac občanov a zasiahla všetky vekové kategórie a obsiahla čo najviac žánrov kultúrno-výchovnej činnosti, záujmovej a vzdelávacej činnosti, kurzovej a krúžkovej činnosti, aby zabezpečovala sprístupňovanie filmov pre deti, mládež i dospelých, aby sprostredkovávala umelecké hodnoty tak profesionálneho, ako aj amatérskeho umenia a aby podporovala ďalší rozvoj spolupráce s ostatnými kultúrnymi zariadeniami v meste Senica, ale aj občanmi a ďalšími subjektmi kultúrno-spoločenského života, vrátane podpory súborov záujmovo-umeleckej činnosti.

Hlasovanie : Prítomní : 12          za : 12                     proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 15

 

 1. Ďalším bodom programu bol rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2022. Informáciu o podrobnom rozpisu rozpočtu podala Ing. Výletová. Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení sa odvíja od skutočnosti schváleného rozpočtu na 20. Zasadnutí MsZ v Senici, konaného dňa 14.12.2021 uznesením číslo 20/2021/644. Tento materiál je živým materiálom, ktorý sa bude v priebehu roku 2022upravovať podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek škôl .

  Hlasovanie : Prítomní : 12           za : 12                    proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 15

   

 2. Komisia prerokovala aj Návrh  Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT _bilingválne. Odporúčajú predložený návrh na schválenie MsZ.

Hlasovanie : Prítomní : 12           za : 112                   proti : 0                zdržal sa: 0           počet členov : 15

 

 1. V bode rôzne členovia komisie odporúčajú MsKS doplniť pri organizovaní podujatí na námestí väčší početzariadenia na ozvučenie.

 

 

 

Uznesenie č.31/2022 zo dňa 2.02.2022

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 2.02.2022 prerokovala predloženú Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2021 a zámery organizácie

Odporúča MsÚ v Senici Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za  rok 2021 a zámery organizácie na schválenie.

 

Uznesenie č.32/2022 zo dňa 2.02.2022

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 2.02.2022 prerokovala Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2022

  Odporúča MsÚ v Senici Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2022 na schválenie.

 

 

Uznesenie č.33/2022 zo dňa 2.02.2022

 • Komisia pre vzdelanie , kultúru, mládeža zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 2.02.2022 prerokovala predloženýNávrh  Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT _bilingválne

 • Odporúča MsÚ v Senici Návrh  Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov s obcami zapojenými do projektu Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK – AT _bilingválne na schválenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

 

Mgr. Peter Pastucha  

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!